| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/294/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Wisła Partecznik - Kamienny”

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1, ustawy z   dnia 27   marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z   2012 r.), na wniosek Burmistrza Miasta po stwierdzeniu zgodności planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego Uchwałą Nr XIII/185/2011 Rady Miasta Wisły z   dnia 22 grudnia 2011 r.  

RADA MIASTA WISŁY  
uchwala:  
PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR  

„WISŁA PARTECZNIK - KAMIENNY” ,

składający się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE:  

1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  


ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

1.   Przeznaczenie podstawowe terenów                

2.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego                

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego                

4.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej                

5.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych                

6.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości                

7.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji                

8.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej                

9.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych                

10.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów                


ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU – dopuszczania i   zakazy, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy:                              

1.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.                

2.   Tereny zabudowy domów wczasowych i   pensjonatów                

3.   Tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową                

4.   Tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi                

5.   Tereny lasów i   zadrzewień                

6.   Tereny komunikacji                

7.   Tereny infrastruktury                


ROZDZIAŁ 4   - PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW                              


ROZDZIAŁ 5   - PRZEPISY KOŃCOWE                

ROZDZIAŁ1.
USTALENIA OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o   łącznej powierzchni około 24,8 ha obejmujące tereny w   Wiśle – Partecznik wskazane dla rozwoju domów wczasowych i   pensjonatów, terenów sportowo-rekreacyjnych i   uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie terenów i   zasady ich zagospodarowania, ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

4)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

5)   oznaczenia terenów zabudowanych,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

4.   Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej,  

2)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego wydzielonego liniami rozgraniczającymi w   ramach jednostki strukturalnej objętej planem,  

3)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:  

1)   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,  

2)   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

6.   Oznaczenia literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt 1   oznaczają położenie terenów w   jednostce strukturalnej F - Partecznik.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

              Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest nie mniejsze niż 20 0 ,  

2)   dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o   jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w   osi (osiach) głównej bryły budynku,  

3)   infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i   związane z   nimi obiekty budowlane służące w   szczególności do zaopatrzenia w   wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz, odprowadzenia ścieków usuwania odpadów telekomunikacji, radiokomunikacji i   radiolokacji oraz służące do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych w   zaśnieżaniu tras narciarskich wraz ze   zbiornikami retencji wody,  

4)   kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć kąt mieszczący się w   zakresie ustalonym w   tekście uchwały, jednakowy dla poszczególnych połaci dachu,  

5)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

6)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

7)   nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z   gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji,  

8)   terenach obsługi komunikacji drogowej – należy przez to rozumieć obiekty i   urządzenia typu: stacje paliw płynnych i   gazowych, stacje obsługi samochodów, myjnie samochodowe,  

9)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

10)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni obiektów budowlanych w   obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie,  

11)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

12)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe, nie powodując z   nim kolizji,  

13)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

14)   terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w   jego rzucie poziomym,  

15)   terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunku planu, na których istnieje zabudowa w   momencie uchwalenia niniejszego planu. Do   terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i   zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,  

16)   terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i   opisany symbolem,  

17)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisły,  

18)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

19)   osuwisku – należy przez to rozumieć warstwy k Q określone tak na Mapie Geologicznej Polski w   skali 1:50000 ark. Wisła (iły, gliny, gliny z   gruzem skalnym oraz głazami i   blokami, pakiety osuniętego fliszu – koluwialne) oraz tereny określone w   „Katalogu osuwisk województwa katowickiego” z   1975 r. jako osuwiska aktywne w   momencie rejestracji, osuwiska zagrażające i   osuwiska nieczynne bądź ustabilizowane,  

20)   terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – należy przez to rozumieć obszary określone w   „Katalogu osuwisk województwa katowickiego” z   1975 r. jako obszary predysponowane,  

21)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu wraz z   aktami wykonawczymi,  

22)   działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z   działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z   tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,  

23)   zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w   której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

24)   zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki do budynków na sąsiednich działkach,  

25)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po uchwaleniu niniejszego planu.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

§   3.   Przeznaczenie podstawowe terenów  

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami:  

1)   MN1   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.  

2)   MP   – tereny zabudowy domów wczasowych i   pensjonatów  

3)   US1   – tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową  

4)   US2   – tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

5)   ZL   – tereny lasów i   zakrzewień  

6)   KD   – tereny komunikacji, w   tym:  

a)   KDD   - tereny dróg publicznych – klasy „dojazdowa”,  

b)   KDW   – tereny dróg wewnętrznych  

7)   ITG   – tereny infrastruktury – gazociągi.  

§   4.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

1.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   nakazuje się stosowanie dachów spadzistych, przy czym możliwa jest realizacja budynków z   dachami płaskimi, zgodnie z   ustaleniami planu,  

2)   kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w   gamie kolorów czerwieni, brązu i   grafitu,  

3)   zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z   oznaczeniami graficznymi na rysunku planu.  

2.   Zabrania się realizacji:  

1)   dachów budynków z   przesunięciem poziomu połaci w   kalenicy,  

2)   ogrodzeń z   prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych,  

3.   Ustala się następujące zasady sytuowania i   nośników reklamowych i   innego rodzaju reklam:  

1)   nośniki reklamowe nie mogą być sytuowane w   sposób utrudniający widoczność kierowcom pojazdów na drogach,  

2)   z zastrzeżeniem pkt 3   reklamy i   szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów,  

3)   bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w   planie do zabudowy a   ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w   odbiorze krajobrazu terenów przyrodniczych.  

4.                 Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i   przebudowy istniejących budynków oraz wymiany kubatury zgodnie z   ustaleniami planu.  

§   5.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

1.   W granicach planu występują następujące obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego,  

2)   otulina Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.  

2.   Granice obszarów o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1÷2 pokazano graficznie na rysunku planu.  

3.   Dla obszarów o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1÷2 należy respektować powołujące je rozporządzenia i   uchwały.  

4.   Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

1)   racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, utrzymanie równowagi przyrodniczej, ochronę walorów krajobrazowych,  

2)   nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

3)   wzdłuż istniejących cieków wodnych i   potoków ustala się konieczność zapewnienia pasów terenów o   szerokości minimum 5   m dla możliwości prowadzenia robót remontowych i   konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w   odległości mniejszej niż 1,5   m od granic cieków i   potoków,  

4)   zakaz zabudowy w   strefie do 20 m od granicy lasów, z   zastrzeżeniem § 20 ust. 3.  

5.   Sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami,  

6.   W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w   przepisach odrębnych, przy czym:  

1)   tereny o   symbolach   MN1   należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2)   tereny o   symbolach   US1   i   US2   należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.  

§   6.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

W granicach opracowania planu nie występują:  

1)   obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,  

2)   obiekty zabytkowe ujęte w   wojewódzkiej i   gminnej ewidencji zabytków,  

3)   strefy ochrony konserwatorskiej,  

4)   stanowiska archeologiczne.  

§   7.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1.   Ustala się, że przestrzeń publiczną obszaru opracowania stanowiły będą tereny dróg publicznych w   ich liniach rozgraniczających.  

2.   Rozmieszczenie elementów małej architektury i   nośników reklamy na terenach przestrzeni dróg publicznych musi uwzględniać podstawowe przeznaczenie tych terenów dla komunikacji drogowej.  

§   8.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

1.   Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Miasto Wisła.  

2.   Określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek:  

1)   na terenach o   symbolach   MN1   :  

a)   dla zabudowy wolnostojącej 800 m 2 ,  

b)   dla zabudowy bliźniaczej 600 m 2 ,  

c)   dla zabudowy zwartej 300 m 2 ,  

2)   na terenach o   symbolach   MP   – 1500 m 2

3)   na terenach o   symbolach   US1   – 3000 m 2

4)   na terenach o   symbolach   US2   – 5000 m 2

3.   Ustala się minimalną szerokość frontu działek, o   których mowa w   ust. 2:  

1)   dla zabudowy wolnostojącej 22,0 m,  

2)   dla zabudowy bliźniaczej 18,0 m,  

3)   dla zabudowy zwartej 9,0 m,  

4.   Ustala się kąt położenia granic działek o   których mowa w   ust. 2   w   stosunku do pasa drogowego w   przedziale 50°÷90°.  

§   9.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

1.   W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się:  

1)   możliwość zachowania istniejących dróg o   symbolach   F2KDD   i   F3KDD   dla publicznej drogi klasy „dojazdowa”,  

2)   możliwość realizacji nowej drogi o   symbolu   F1KDD   dla publicznej drogi dojazdowej,  

3)   możliwość realizacji nowych dróg o   symbolach   KDW   dla dróg wewnętrznych.  

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3   ustala się następujące szerokości terenów w   liniach rozgraniczających dróg:  

1)   dla dróg o   symbolach   KDD                   10,0 m,  

2)   dla dróg o   symbolach   KDW   – 6,0 m.  

3.   Dopuszcza się inną szerokość dróg o   których mowa w   ust. 2   zgodnie z   ich wydzieleniem własnościowym w   przedziale:  

1)   dla dróg o   symbolach   KDD   – 5,0 m ÷12,0 m,  

2)   dla dróg o   symbolach   KDW   – 4,0 m ÷ 8,0 m.  

4.   Ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:  

1)   dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej,  

2)   dla obiektów gastronomii i   rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,  

3)   dla hoteli, moteli i   pensjonatów – 30 miejsc na 100 miejsc noclegowych,  

4)   dla biur – 30 miejsc na 1000 m 2 powierzchni użytkowej,  

5)   dla lokali rozrywkowych – 30 miejsc na 100 miejsc widowiskowych,  

6)   dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 30 miejsc na 100 użytkowników.  

5.   Dla zabudowy mieszkaniowej ustala się konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w   ilości 1   miejsce na 1   mieszkanie.  

6.   W zakresie komunikacji rowerowej ustala się zachowanie istniejących tras i   ścieżek rowerowych, możliwość budowy nowych tras i   ścieżek rowerowych w   liniach rozgraniczających dróg.  

§   10.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

1.   W zakresie przebiegu i   lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, a   także dróg dojazdowych potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad i   podziemnej,  

2)   na obszarze planu możliwość uwzględnienia istniejącej sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi i   sanitarnymi określonymi odrębnymi przepisami,  

3)   dopuszcza się możliwość modernizacji, przebudowy i   rozbudowy sieci i   urządzeń,  

4)   możliwość przebudowy sieci oraz budowy nowych sieci ustala się zgodnie z   poniższymi zasadami:  

a)   przebieg sieci winien być projektowany w   liniach rozgraniczających dróg,  

b)   inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych.  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   możliwość zaopatrzenia w   wodę z   sieci wodociągowej,  

2)   możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym,  

3)   konieczność uwzględnienia przebiegu magistrali wodociągowej przez tereny objęte planem.  

3.   W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  

1)   z zastrzeżeniem pkt 2   możliwość odprowadzenia ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,  

2)   w przypadku braku możliwości rozwiązania, o   którym mowa w   pkt 1   możliwość gromadzenia ścieków w   osadnikach z   czasowym ich opróżnianiem oraz możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków.  

4.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

1)   możliwość utrzymania zaopatrzenia terenów objętych planem w   gaz dostarczany sieciowo,  

2)   możliwość zaopatrzenia terenów w   gaz płynny,  

3)   na terenie o   symbolu   F1ITG   zachowanie lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,  

4)   konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektroenergetyczną ustala się możliwość zachowania przebiegu i   możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia z   możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych w   formie napowietrznej i   kablowej.  

6.   W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

§   11.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających   ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

1.   W granicach występujących Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 347 i   nr 348 ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.  

2.   Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

3.   Na obszarze objętym planem występują osuwiska pokazane graficznie na rysunku planu, uznane przez organ administracji geologicznej jako szczególnie niebezpieczne i   jako tereny zdegradowane wymagające rekultywacji.  

4.   Na terenach o   których mowa w   ustępie 3   ustala się:  

1)   zakaz zabudowy, za wyjątkiem zabudowy zgodnej z   oceną warunków geologicznych przeprowadzoną w   oparciu o   stosowne dokumenty wynikające z   przepisów odrębnych lub w   przypadku przeprowadzenia rekultywacji osuwisk jako terenów zdegradowanych,  

2)   przekształcenie terenu jedynie w   sposób zachowujący w   maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz niegenerujący odtworzenia ruchów osuwiskowych,  

3)   nakaz stosowania rozwiązań technicznych i   technologicznych zapewniających stabilność podłoża w   szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i   komunikacyjnych,  

4)   nakaz takiego kształtowania powierzchni terenu, który nie spowoduje stagnacji wód opadowych,  

5)   nakaz odprowadzania wód opadowych szczelnym systemem rowów,  

6)   zakaz wprowadzania wód opadowych i   ścieków bezpośrednio do gruntu,  

7)   zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.  

5.   Na obszarze objętym planem występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych pokazane graficznie na rysunku planu.  

6.   Na terenach o   których mowa w   ust. 5   ustala się:  

1)   sposób zabudowy musi wynikać z   oceny warunków geologicznych w   oparciu o   stosowne dokumenty wynikające z   przepisów odrębnych,  

2)   przekształcenie terenu jedynie w   sposób zachowujący w   maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz nie generujący odtworzenia ruchów osuwiskowych,  

3)   nakaz stosowania rozwiązań technicznych i   technologicznych zapewniających stabilność podłoża w   szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i   komunikacyjnych,  

4)   nakaz takiego kształtowania powierzchni terenu, który nie spowoduje stagnacji wód opadowych,  

5)   nakaz odprowadzania wód opadowych szczelnym systemem rowów,  

6)   zakaz wprowadzania wód opadowych i   ścieków bezpośrednio do gruntu,  

7)   zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.  

7.   Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i   tereny górnicze.  

§   12.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania,   urządzenia i   użytkowania terenów  

Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i   użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z   ustaleniami planu.  

ROZDZIAŁ3.
USTALENIA DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  

dopuszczenia i   zakazy, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy  

§   13.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   MN1   – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m. z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3÷6 ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   obiekty i   pomieszczenia usługowe i   użyteczności publicznej, pensjonaty,  

b)   domy wielorodzinne,  

c)   jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże dla samochodów osobowych,  

d)   dojazdy, place, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i   chodniki,  

e)   ogrody, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

f)   sieci infrastruktury technicznej,  

g)   zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej i   przekształcenie jej w   kierunku gospodarstw agroturystycznych,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju obiektów i   użytkowań terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a   w   szczególności: obiekty i   urządzenia produkcyjne, warsztaty kamieniarskie, stolarskie, ślusarskie, blacharskie, lakiernicze, punkty skupu złomu żelaznego i   metali kolorowych oraz obiekty magazynowo-składowe, związane z   produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskoteki,  

b)   warsztatów napraw i   obsługi samochodów, stacji paliw,  

c)   garaży i   parkingów dla samochodów ciężarowych,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-   budynki jednorodzinne – 10,5 m,  

-   małe domy mieszkalne i   pensjonaty – 12,5 m,  

-   budowle – 15,0 m,  

-   wolnostojące budynki gospodarcze i   garaże z   dachami płaskimi - 3,5 m ,  

-   wolnostojące budynki gospodarcze i   garaże z   dachami spadzistymi - 5,5 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

b)   z zastrzeżeniem lit. c konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachów zabudowy istniejącej na działce sąsiedniej,  

c)   w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 20 0     45 0 oraz 20 0 ÷75 0 w przypadku realizacji dachu mansardowego,  

d)   maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie może być większy niż:  

-   40 % dla zabudowy jednorodzinnej  

-   50 % dla domów wielorodzinnych, pensjonatów i   obiektów usługowych,  

e)   powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż:  

-   40 % dla zabudowy jednorodzinnej,  

-   30 % dla domów wielorodzinnych, pensjonatów i   obiektów usługowych,  

f)   konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,  

g)   budynki w   zabudowie bliźniaczej i   zwartej, realizowane w   granicach własności z   działką sąsiednią lub działkami sąsiednimi.  

§   14.   Tereny zabudowy domów wczasowych i   pensjonatów  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   MP   w podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy domów wczasowych i   pensjonatów z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3÷6 ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   budynki usługowe i   pomieszczenia usługowe,  

b)   usługi handlu, sportu administracji i   gastronomii, hotele, obiekty i   pomieszczenia związane z   ochroną zdrowia, opieką i   pomocą społeczną,  

c)   mieszkania w   formie małych domów mieszkalnych wielorodzinnych lub domów jednorodzinnych, oraz mieszkania w   budynkach usługowych,  

d)   dojazdy, place, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i   chodniki,  

e)   garaże i   budynki gospodarcze,  

f)   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

g)   ogrody, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   zabudowy zagrodowej,  

b)   stacji paliw,  

c)   baz, składów i   magazynów niezwiązanych z   prowadzoną na tej samej działce działalnością usługową,  

d)   zespołów garaży boksowych,  

e)   garaży i   parkingów dla samochodów ciężarowych,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a)   w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej,  

b)   konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachów zabudowy istniejącej na działce sąsiedniej,  

c)   w przypadku realizacji dachów spadzistych konieczność stosowania kątów spadku połaci dachowych 20 0     45 0 oraz 20 0 ÷75 0 w przypadku realizacji dachu mansardowego,  

d)   maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie może być większa niż 50%,  

e)   dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,  

f)   wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-                 budynki i   budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 14,5 m,  

-                 budynki i   budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 12,5 m,  

-                 obiekty małej architektury – 6,0 m.  

§   15.   Tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową  

Dla terenów o   symbolach   US1   o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3÷6 ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   mieszkania i   budynki mieszkalne dla uzupełniające zabudowę sportowo-rekreacyjną pod warunkiem, że użytkowania te wraz z   dojazdami i   parkingami nie będą zajmowały więcej niż 10 % powierzchni w   ramach poszczególnych inwestycji,  

b)   obiekty i   urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i   imprez okolicznościowych, w   tym pomieszczenia hotelowe oraz usługi gastronomiczne,  

c)   zieleń parkowa, zadrzewienia, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

d)   miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i   sprzętu sportowo-rekreacyjnego i   obsługi terenów,  

e)   dojazdy, place, chodniki,  

f)   obiekty tymczasowe związane z   organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,  

g)   sieci i   obiekty infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   obiektów i   urządzeń o   funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,  

b)   obiektów i   urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i   ogrodniczej,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-   budynki i   budowle – 14,5 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

b)   maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większa niż 40%,  

c)   w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,  

d)   przy lokalizacji zabudowy i   urządzeń należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu.  

§   16.   Tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   US2   o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3÷6 ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   wszelkiego rodzaju urządzenia służące uprawianiu sportu i   o charakterze rekreacyjnym,  

b)   tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i   rekreacją oraz o   funkcji gastronomicznej,  

c)   nartostrady, narciarskie stoki slalomowe i   zjazdowe trasy zjazdowe dla rowerów itp.,  

d)   zieleń urządzona,  

e)   urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji  

a)   nowych budynków,  

b)   budowli niezwiązanych ze sportem i   rekreacją oraz infrastrukturą telekomunikacyjną,  

c)   dróg, parkingów,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-   budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 14,5 m,  

-   budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 9,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

b)   wysokość tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 4,5 m,  

c)   powierzchnia dla lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 5% powierzchni działki przeznaczonej do zabudowy,  

d)   powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80 % powierzchni działki przeznaczonej do zabudowy.  

§   17.   Tereny lasów i   zadrzewień  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   ZL   , których przeznaczenie podstawowe to lasy i   zadrzewienia. Dla tych terenów z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3÷6 ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i   ścieżki spacerowe w   miejscach wyznaczonych,  

b)   urządzenia i   obiekty małej architektury związane z   obsługą turystyki rowerowej oraz urządzenia i   obiekty służące gospodarce leśnej,  

c)   możliwość użytkowania niezalesionych terenów jako pastwisk,  

d)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych trwale związanych z   gruntem, za wyjątkiem budynków i   budowli związanych z   gospodarką leśną,  

b)   dróg o   trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów.  

3)   maksymalna wysokość obiektów małej architektury i   obiektów służących gospodarce leśnej – 6,0 m.  

§   18.   Tereny komunikacji  

1.   Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3÷6 ustala się tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   KDD   dla drogi publicznej klasy „dojazdowa”,  

2)   KDW   dla dróg wewnętrznych.  

2.   Dla dróg wymienionych w   ust. 1   ustala się:  

1)   linie rozgraniczające o   szerokości 10,0 m dla dróg o   symbolach   KDD   i 6,0 m dla dróg o   symbolach   KDW   , przy czym ustala się możliwość zmniejszenia szerokości linii rozgraniczających dróg istniejących w   stosunku do normatywu ustalonego w   § 9   ust. 2   zgodnie z   § 9   ust. 3,  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

b)   chodniki, ścieżki rowerowe, elementy małej architektury,  

c)   szpalery drzew niskopiennych w   rejonach nie kolidujących z   istniejącym i   projektowanym uzbrojeniem podziemnym,  

d)   dojazdy do budynków drogami o   symbolach   KDW   oraz dopuszczenie możliwości przejazdu tymi drogami pojazdów uprzywilejowanych, wymienionych w   przepisach odrębnych,  

3)   zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych poza przystankami autobusowymi,  

4)   parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenów:  

a)   ścieżki rowerowe należy realizować o   szerokości : jednokierunkowe minimum 1,5 m; dwukierunkowe minimum 2,0 m,  

b)   skrzyżowania ścieżek rowerowych z   drogami należy wykonać, jako pasy wydzielone przy przejściach dla pieszych.  

3.   Ustala się możliwość kontynuacji tras narciarskich poprzez przejazdy przez drogi o   których mowa w   ust. 1.  

§   19.   Tereny infrastruktury  

Na terenie o   symbolu   F1ITG   utrzymuje się funkcjonowanie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z   dopuszczeniem jej modernizacji.  

ROZDZIAŁ4.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA NIEKTÓRYCH TERENÓW  

§   20.   1.   W przypadkach zmiany ogrodzeń lub budowy nowych na terenach przylegających do dróg o   symbolach   F3KDD   konieczność ich usytuowania w   liniach rozgraniczających zgodnie z   § 9   ust. 2.  

2.   W przypadku budynków i   ich części istniejących pomiędzy linią rozgraniczającą dróg a   nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się możliwość rozbudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości tych budynków od krawędzi dróg.  

3.   Na terenach o   symbolach   F4MN1,   F6MN1, F7MN1   i   F1US1   dopuszcza się zmniejszenie odległości budynków od granic lasów do 10,0 m.  

4.   Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zmiany parametrów i   wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów objętych planem w   zakresie 10% wartości wyliczonych na podstawie parametrów i   wskaźników ustalonych w   planie.  

ROZDZIAŁ5.
USTALENIA KOŃCOWE  

§   21.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. poz. 647 z   2012 r.):  

1)   tereny o   symbolach   MN1   – 30 %  

2)   tereny o   symbolach   MP   i   US1   – 20 %  

3)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1   i w   pkt 2   – 5   %.  

§   22.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wisły.  

§   23.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/294/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 27 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XX/294/2012  
RADY MIASTA WISŁY    
z dnia 27 września 2012 r.  

 

LP.  

NR UWAGI  

DATA WPŁYWU UWAGI  

TREŚĆ UWAGI  

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA  

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY UWAGA  

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA WISŁY  
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI  

UWAGI  

UWAGA UWZGLĘDNIONA  

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA  

Uwagi z   I wyłożenia od 2   stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r. , zbieranie uwag do 14 lutego 2012 r.  

1  

1a  

31.01.  
2012  

Wnosi o   rozważenie przebiegu drogi w   związku z   planowaną zabudową działek  

3322/73, 3322/82  

Droga publiczna dojazdowa F1KDD  

 

 

Pozostawiono planowany przebieg publicznej drogi dojazdowej jako optymalny i   niezbędny dla rozwiązań komunikacyjnych w   tym rejonie miasta. Planowane wydzielenie drogi nie pozbawia możliwości zabudowy wnioskowanej działki  

2  

1c  

31.01.  
2012  

Zwraca uwagę, że zapisy planu dotyczące osuwisk są "ostrzejsze" niż w   planie z   2007 roku.  

-  

-  

 

 

W planie zapisano warunki dotyczące osuwisk zgodnie z   aktualnym stanowiskiem organu geologicznego  

3  

2b  

14.02.  
2012  

Wnosi o   zmianę parametrów, wskaźników i   zapisów w   planie:  
rozszerzyć przeznaczenia dopuszczalne o   tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, apartamentowce oraz ośrodki rehabilitacji, lecznicze i   domy opieki  
 

-  

-  

 

 

W przeznaczeniu dopuszczalnym wpisano zabudowę wielorodzinną, usługi zdrowia i   opieki społecznej, nie dopuszcza się apartamentowców  

4  

2c  

14.02.  
2012  

Wnosi o   zmianę parametrów, wskaźników i   zapisów w   planie:  
zwiększyć maksymalny wskaźnik zabudowy do 70%, zmniejszyć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej do 20%, zmienić wskaźnik ilości miejsc postojowych do 20 miejsc na 100 miejsc noclegowych oraz zwiększyć dopusz-czalne wysokości nowych budynków na terenach poniżej 550 m n.p.m. do 20   metrów a   na terenach powyżej 550   m   n.p.m. do 18 metrów  

-  

-  

 

 

Uwagi zostały nieuwzględnione, gdyż byłoby to niezgodne z   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania miasta Wisły oraz uzgodnieniami i   opiniami uzyskanymi w   procedurze sporządzenia planu  

5  

7  

14.02.  
2012  

Nie wyraża zgody na zmniejszenie działki w   celu przeprowadzenia drogi  

3322/66  

F1KDD - publiczna droga dojazdowa  

 

 

Pozostawiono planowany przebieg publicznej drogi dojazdowej jako optymalny i   niezbędny dla rozwiązań komunikacyjnych w   tym rejonie miasta. Planowane wydzielenie drogi nie pozbawia możliwości zabudowy wnioskowanej działki  

6  

8  

13.02.  
2012  

Wnosi o   zachowanie przeznaczenia działki zgodnie z   dotychczasowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wykreślenie z   projektu planowanej drogi KDD  

3255/35  

F1KDD - publiczna droga dojazdowa  
F3MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.  
F2MP - tereny zabududowy domów wczasowych i   pensjonatów  

 

 

Pozostawiono planowany przebieg publicznej drogi dojazdowej jako optymalny i   niezbędny dla rozwiązań komunikacyjnych w   tym rejonie miasta. Planowane wydzielenie drogi nie pozbawia możliwości zabudowy wnioskowanej działki  

Uwagi z   II wyłożenia od 26 marca 2012 r. do 24 kwietnia 2012 r. , zbieranie uwag do 8   maja 2012 r.  

7  

4/b  

07.05.  
2012  

Wnosi o   zmianę przebiegu drogi F1KDD  
i przeprowadzenie jej w   terenach F1MP i  
F2MP  

3255/35  

F1KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Przebieg planowanej drogi F1KDD jest na wnioskowanym odcinku optymalny  
i pozostał niezmieniony  

8  

5/a  

07.05.  
2012  

Uwaga dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa budynków realizowanych na działce  

3332/93  

F6MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.  

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego nie można zapewnić bezpieczeństwa budynków realizowanych na działce  

9  

6  

07.05.  
2012  

Nie wyraża zgody na zaplanowaną szerokość drogi F3KDD  

3322/61  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Pozostawiono wydzielenie drogi F3KDD zgodnie z   projektem planu jako niezbędne ustalenie dla drogi dojazdowej  

10  

8  

07.05.  
2012  

Wnosi o   uwzględnienie aktualnej szerokości drogi F3KDD  

3322/49  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Pozostawiono wydzielenie drogi F3KDD zgodnie z   projektem planu jako niezbędne ustalenie dla drogi dojazdowej  

11  

9  

08.05.  
2012  

Wnosi o   zachowanie statusu drogi dojazdowej F3KDD zgodnie z   jej aktualnym przebiegiem  

3255/33  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych  

12  

10  

08.05.2012  

Wnoszą o   zmianę zapisów dotyczących wysokości zabudowy  

3392/72, 3269/14, 3263/9, 3270/6, 3261/3  

F4MP – tereny zabudowy domów wczasowych i   pensjonatów  

 

 

Zapisy dotyczące wysokości zabudowy są zgodne z   obowiązującym studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła oraz zgodne z   prawem  

13  

11  

08.05.  
2012  

Wnosi o   zachowanie statusu drogi dojazdowej F3KDD zgodnie z   jej aktualnym przebiegiem  

-  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych  

14  

12  

08.05.  
2012  

Wnosi o   zachowanie przebiegu oraz statusu drogi publicznej F3KDD  

3255/36  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych  

15  

13  

08.05.  
2012  

Wnosi o   zachowanie statusu drogi dojazdowej F3KDD zgodnie z   jej aktualnym przebiegiem  

3255/55  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych  

16  

14  

08.05.  
2012  

Wnosi o   zachowanie statusu drogi dojazdowej F3KDD zgodnie z   jej aktualnym przebiegiem  

3255/56  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 
 

Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych  

17  

15  

08.05.  
2012  

Wnosi o   likwidacje linii zabudowy lub ich maksymalne przybliżenie do drogi F7KDW  

3332/28  

F6MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości poniżej 550 m n.p.m.  

 

 

Pozostawiono nieprzekraczalne linie zabudowy. Linie te nie dotyczą zabudowy istniejącej  

18  

16  

08.05.  
2012  

Wnioskują o   zmianę szerokości drogi F3KDD. Nie wyrażają zgody na poszerzenie linii rozgraniczających tej drogi  

3322/60  

F3KDD – tereny publicznej drogi dojazdowej  

 

 

Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych  

Uwagi z   III wyłożenia od 25 czerwca 2012 r. do 23 lipca 2012 r. , zbieranie uwag do 6   sierpnia 2012 r.  

19  

1  

06.08.  
2012 r.  

Wnoszą o   zmianę szerokości drogi  
F3 KDD ustalonej w   planie  
i pozostawienie jej jako droga  
wewnętrzna, tak jak do tej pory.  

3322/60  
3255/35  

F3 KDD – publiczna droga dojazdowa  

 

 

Uwaga nie została uwzględniona  
po II wyłożeniu do publicznego wglądu Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych.  

20  

3  

06.08.  
2012 r.  

Wnosi o   zachowanie statusu drogi publicznej dla drogi F3 KDD zgodnie z   jej aktualnym przebiegiem.  

3244/36  

F3 KDD – publiczna droga dojazdowa  

 

 

Uwaga nie została uwzględniona  
po II wyłożeniu do publicznego wglądu Utrzymano przebieg drogi zgodnie z   projektem planu w   celu zachowania minimalnych parametrów drogowych.  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XX/294/2012    
RADY MIASTA WISŁY    
z dnia 27 września 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji  
zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  
zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych  


Projekt planu przewiduje konieczności realizacji zadań z   zakresu infrastruktury drogowej oraz wodociągowo – kanalizacyjnej. Zgodnie z   założeniami nakłady na budowę wyżej wymienionej infrastruktury technicznej wraz z   dokumentacją projektową powinny zamknąć się w   kwocie 1,4 mln zł. Stanowi to niecałe 15% wydatków majątkowych zaplanowanych na 2012 rok. Finansowanie przedsięwzięcia powinno nastąpić ze środków własnych gminy, bez konieczności posiłkowania się zewnętrznymi źródłami finansowania.  


Uzasadnienie


Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar „Wisła Partecznik – Kamienny” umożliwi realizację inwestycji polegających na budowie domów jednorodzinnych, pensjonatów, hoteli oraz obiektów służących agroturystyce i   rozwojowi bazy sportowo-rekreacyjnej i   usługowej miasta.  

W planie ustalony został również przebieg publicznej drogi klasy „dojazdowa”, która umożliwi dojazd do powyższych inwestycji, jak również umożliwi powiązanie komunikacyjne terenów sąsiednich z   centralnym obszarem miasta bez konieczności przejazdu drogami wewnętrznymi.  

Ustalenia planu są zgodne ze studium w   którym dla obszaru objętego planem ustalono kierunek rozwoju w   następujących jednostkach urbanistycznych:  

-   mieszkaniowe  

-   sportowo-rekreacyjne  

-   zespołów domów wczasowych i   pensjonatów  

-   leśne.  

Na terenach objętych planem, na których zgodnie z   przepisami odrębnymi wskazano możliwość występowania osuwisk – ustalono w   planie zakaz zabudowy, przy czym w   przypadkach, gdy zabudowa zgodna będzie z   oceną warunków geologicznych przeprowadzoną w   oparciu o   stosowne dokumenty wynikające z   przepisów odrębnych - w   planie dopuszcza się możliwość zabudowy tych terenów. Istotną przesłanką takiego ustalenia jest fakt, że terenami osuwisk objęta jest już istniejąca zabudowa, a   rozeznanie geologiczne osuwisk i   obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – w   czasie sporządzania planu – było bardzo ogólne.  

W planie ustalono szerokości terenów dla dróg wewnętrznych i   ciągów pieszojezdnych w   liniach rozgraniczających dopuszczając również ich szerokość inną (większą lub mniejszą). Dopuszczenie to wynika z   przeprowadzonej analizy warunków terenowych i   istniejącego zagospodarowania terenów oraz istniejących wydzieleń własności dla pasów drogowych. W   analizie stwierdzono, że istniejące drogi wydzielone zgodnie z   planem spełniały będą odpowiednio swoje funkcje komunikacyjne.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »