| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 230/XXV/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie uchwały Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekocinyz dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

- nieokreśleniu przez organ stanowiący wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli

- przekroczeniu przez organ stanowiący kompetencji w zakresie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poprzez regulowanie tych kwestii w zakresie wykraczającym poza delegację ustawową.

czym naruszono art. 90 ust.4 i ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 września 2012 roku.

W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa powodujące nieważność, co określono w § 1 uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji o których mowa w ust. 1a i 2a – 3b ustawy oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Rada Miasta i Gminy Szczekociny na podstawie powołanego wyżej przepisu określiła w § 7 badanej uchwały że niepubliczne przedszkola otrzymają z budżetu Gminy Szczekociny dotację w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie Gminy Szczekociny wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Tak więc Rada Gminy nie ustaliła konkretnej wysokości dotacji które mają otrzymać przedszkola niepubliczne. Tymczasem kwoty dotacji określone w art. 90 ustawy o systemie oświaty stanowią kwoty minimalne a nie sztywne, a więc mogą być ustalone na poziomie wyższym, dlatego wymagają konkretyzacji. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien jednoznacznie określić wysokość dotacji.

Brak zatem ustalenia w badanej uchwale Rady Miasta i Gminy Szczekociny określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w sposób istotny narusza art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

              Jednocześnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, iż w badanej uchwale Rady Miasta i Gminy Szczekociny doszło do przekroczenia przez organ stanowiący kompetencji w zakresie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poprzez regulacje polegające na:

- wstrzymaniu przyznanej dotacji - § 6 ust. 2 oraz § 13 uchwały

- przekazywaniu kwot dotacji zaliczkowo - § 16, § 17, § 19 oraz § 20 uchwały

- określeniu zagadnień dotyczących zwrotu dotacji - § 22 uchwały.

W myśl art. 90 ust. 3c i ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek szkoły lub placówki i jako przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu tych jednostek (art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty).

Wydaje się więc, że w świetle obowiązujących przepisów rada nie ma możliwości wstrzymania wypłat należnej dotacji lub przekazywania kwot dotacji tylko zaliczkowo. Muszą one być realizowane na podstawie dotychczasowych, znanych organowi danych o liczbie uczniów lub danych o planowanej liczbie uczniów wynikających z wniosku o przyznanie dotacji składanym do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Z art. 90 ustawy o systemie oświaty wynika bowiem, iż jedynym warunkiem otrzymania dotacji jest przekazanie organowi dotującemu przez osobę prowadzącą szkołę informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacje na dofinansowanie szkół niepublicznych są udzielane z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

Jeżeli okaże się, że dotacja nie została wykorzystana, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości to wówczas podmiot dotowany będzie zobowiązany do jej zwrotu na podstawie art. 251 lub art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Tak więc kwestia wstrzymania przekazywania dotacji lub przekazywania kwot dotacji tylko zaliczkowo nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o systemie oświaty i wykracza poza zakres ustawowego upoważnienia dla rady określonego w art. 90 ust. 4 ustawy.

              Ponadto Kolegium podnosi, że zagadnienia dotyczące zwrotu dotacji określone w:

- § 22 ust. 1 uchwały w brzmieniu:

1. Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:

1) pobrana w nadmiernej wysokości,

2) niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,

4) rozliczona niewłaściwie, niezgodnie ze stanem faktycznym.

Są niezrozumiałe, nieprecyzyjne i nieczytelne oraz sprzeczne z pojęciami którymi posługuje się ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych (dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.).

- w § 22 ust. 2 i 3 dotyczą terminów zwrotu dotacji uregulowanych już w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych, a tym samym wykraczają poza delegację art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już zamieszczone w źródłach powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego poprzez akt wykonawczy niższego rzędu, co jest możliwe tylko w przypadku wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego.

              Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim aktem jest niewątpliwie uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, a w tym przypadku poza zakres określony ustawą o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Izby postąpiło jak w sentencji.

              Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »