| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 230/XXV/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie uchwały Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekocinyz dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na:

- nieokreśleniu przez organ stanowiący wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli

- przekroczeniu przez organ stanowiący kompetencji w zakresie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poprzez regulowanie tych kwestii w zakresie wykraczającym poza delegację ustawową.

czym naruszono art. 90 ust.4 i ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 241/XXIII/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 września 2012 roku.

W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa powodujące nieważność, co określono w § 1 uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji o których mowa w ust. 1a i 2a – 3b ustawy oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Rada Miasta i Gminy Szczekociny na podstawie powołanego wyżej przepisu określiła w § 7 badanej uchwały że niepubliczne przedszkola otrzymają z budżetu Gminy Szczekociny dotację w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie Gminy Szczekociny wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Tak więc Rada Gminy nie ustaliła konkretnej wysokości dotacji które mają otrzymać przedszkola niepubliczne. Tymczasem kwoty dotacji określone w art. 90 ustawy o systemie oświaty stanowią kwoty minimalne a nie sztywne, a więc mogą być ustalone na poziomie wyższym, dlatego wymagają konkretyzacji. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego winien jednoznacznie określić wysokość dotacji.

Brak zatem ustalenia w badanej uchwale Rady Miasta i Gminy Szczekociny określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli w sposób istotny narusza art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

              Jednocześnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach stwierdziło, iż w badanej uchwale Rady Miasta i Gminy Szczekociny doszło do przekroczenia przez organ stanowiący kompetencji w zakresie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania poprzez regulacje polegające na:

- wstrzymaniu przyznanej dotacji - § 6 ust. 2 oraz § 13 uchwały

- przekazywaniu kwot dotacji zaliczkowo - § 16, § 17, § 19 oraz § 20 uchwały

- określeniu zagadnień dotyczących zwrotu dotacji - § 22 uchwały.

W myśl art. 90 ust. 3c i ust. 3d ustawy o systemie oświaty dotacje są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek szkoły lub placówki i jako przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.

Organy jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu tych jednostek (art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty).

Wydaje się więc, że w świetle obowiązujących przepisów rada nie ma możliwości wstrzymania wypłat należnej dotacji lub przekazywania kwot dotacji tylko zaliczkowo. Muszą one być realizowane na podstawie dotychczasowych, znanych organowi danych o liczbie uczniów lub danych o planowanej liczbie uczniów wynikających z wniosku o przyznanie dotacji składanym do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Z art. 90 ustawy o systemie oświaty wynika bowiem, iż jedynym warunkiem otrzymania dotacji jest przekazanie organowi dotującemu przez osobę prowadzącą szkołę informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Dotacje na dofinansowanie szkół niepublicznych są udzielane z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu państwa.

Jeżeli okaże się, że dotacja nie została wykorzystana, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości to wówczas podmiot dotowany będzie zobowiązany do jej zwrotu na podstawie art. 251 lub art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Tak więc kwestia wstrzymania przekazywania dotacji lub przekazywania kwot dotacji tylko zaliczkowo nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy o systemie oświaty i wykracza poza zakres ustawowego upoważnienia dla rady określonego w art. 90 ust. 4 ustawy.

              Ponadto Kolegium podnosi, że zagadnienia dotyczące zwrotu dotacji określone w:

- § 22 ust. 1 uchwały w brzmieniu:

1. Zwrotowi do budżetu gminy, podlega dotacja:

1) pobrana w nadmiernej wysokości,

2) niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących,

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem na pokrycie innych wydatków niż określone w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty,

4) rozliczona niewłaściwie, niezgodnie ze stanem faktycznym.

Są niezrozumiałe, nieprecyzyjne i nieczytelne oraz sprzeczne z pojęciami którymi posługuje się ustawodawca w przepisach ustawy o finansach publicznych (dotacje niewykorzystane do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.).

- w § 22 ust. 2 i 3 dotyczą terminów zwrotu dotacji uregulowanych już w art. 251 i art. 252 ustawy o finansach publicznych, a tym samym wykraczają poza delegację art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już zamieszczone w źródłach powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego poprzez akt wykonawczy niższego rzędu, co jest możliwe tylko w przypadku wyraźnie przewidzianego upoważnienia ustawowego.

              Postanowienia aktów prawa miejscowego, a takim aktem jest niewątpliwie uchwała Rady Miasta i Gminy Szczekociny w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Szczekociny niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania nie mogą wykraczać poza granice kompetencji przysługujących organowi stanowiącemu, a w tym przypadku poza zakres określony ustawą o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Izby postąpiło jak w sentencji.

              Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta i Gminy Szczekociny przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »