| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/354/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i 1505/129)

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późniejszymi zmianami), art.14 ust.8, art. 15 ust.1, art. 20 ust.1 i   art. 29 ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z   12.06.2012r., poz. 647)), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 Nr 197, poz. 1172) oraz w   związku z   uchwałą nr VIII/130/11 z   dnia 29 czerwca 2011 r w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z   dnia 29.12.2004 r. dla działek połażonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i   1505/129), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów,  

Rada Miasta Knurów  
stwierdza, że:   projekt „zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z   dnia 29.12.2004 r. dla działek połażonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i   1505/129)” nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, przyjętego uchwałą Nr XLVI/678/10 Rady Miasta Knurów z   dnia 21 kwietnia 2010 roku  
i uchwala:   zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z   dnia 29.12.2004 r. dla działek połażonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i   1505/129), zwana dalej „planem”, którego granice określone są na rysunku zmiany planu, zwanego dalej „rysunkiem planu".  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.  

§ 1.  

1.   Ustaleniami planu są:  

1)   tekst planu, stanowiący treść uchwały,  

2)   rysunek planu w   skali 1:1000, który obowiązuje w   zakresie określonym niniejszą uchwałą i   jest jej integralną częścią stanowiąc załącznik nr 1   do uchwały.  

2.   Integralnymi częściami niniejszej uchwały są ponadto:  

1)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2   do uchwały,  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych stanowi załącznik nr 3   do uchwały.  

§ 2.  

1.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem,  

2)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

3)   linia rozgraniczająca tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z   symbolami identyfikacyjnymi terenów.  

2.   Na rysunku planu elementami informacyjnymi planu są:  

1)   strefa istniejących deformacji nieciągłych,  

2)   istniejąca linia energetyczna napowietrzna 20kV,  

3)   oznaczenia mapy numerycznej: granice działki ewidencyjnej wraz z   numerem, budynek wraz z   oznaczeniem oraz granice użytku gruntowego wraz z   oznaczeniem.  

4)   wyrys ze studium uwarunkowań i   zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów z   oznaczoną granicą obszaru objętego planem.  

§ 3.  

1.   Obszar objęty planem położony jest w   granicach terenu górniczego „Szczygłowice”, Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” w   Knurowie, ustanowionym dla eksploatacji złoża węgla kamiennego.  

2.   Obszar planu znajduje się w   strefie deformacji nieciągłych.  

§ 4.  

1.   Przedmiotem ustaleń planu są tereny oznaczone na rysunku planu symbolami identyfikacyjnymi:  

1)   MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2)   KDW - teren drogi wewnętrznej.  

2.   Symbole wymienione w   ust. 1   poprzedza się symbolem planu Z6.  

§ 5.  

Następujące określenia stosowane w   uchwale oznaczają:  

1)   teren – część obszaru planu wydzielona na rysunku planu ciągłą linią rozgraniczającą, oznaczona symbolem identyfikacyjnym, zgodnie z   określeniem graficznym w   legendzie na rysunku planu;  

2)   nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca lokalizację budynków na terenie, której nie może przekroczyć elewacja budynku z   wyłączeniem: schodów, zadaszeń, podestów, ramp, tarasów zlokalizowanych na poziomie terenu; dopuszcza się przekroczenie tej linii maksymalnie na odległość do 1,5 m wyłącznie elementami budynku takimi jak: wykusze, balkony, okapy, dachy; linia ta nie może być przekroczona przez wiaty wolnostojące oraz związane z   budynkiem; nie obowiązuje dla obiektów małej architektury, kontenerowych stacji transformatorowych i   stróżówek do 15m 2 powierzchni zabudowy, zabudowy śmietników, innych obiektów infrastruktury technicznej oraz budowli wraz z   instalacjami i   urządzeniami;  

3)   intensywność zabudowy - jest to wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

4)   miejsca parkingowe – są to miejsca wydzielone dla samochodów osobowych realizowane w   formie garaży lub parkingów terenowych;  

5)   przepisy odrębne – należy przez to rozumieć ustawy wraz z   aktami wykonawczymi obowiązującymi na dzień uchwalenia planu w   szczególności: ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z   dnia 16 kwietnia 2004r. o   ochronie przyrody, ustawa z   dnia 3   października 2008r. o   udostępnieniu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa z   dnia 27 kwietnia 2001r. o   odpadach, ustawa z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami, ustawa z   dnia 7   lipca 1994r. Prawo budowlane.  

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem.  

§ 6.  

W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w   przepisach odrębnych. Teren oznaczony symbolem MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

§ 7.  

1.   W obszarze planu dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę, rozbudowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną, w   tym lokalizacji infrastruktury elektroenergetyki, ustala się:  

1)   podstawowym źródłem zaopatrzenia w   energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i   rozbudowywane w   miarę potrzeb linie energetyczne,  

2)   dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych,  

3)   noworealizowane przyłącza ustala się jako kablowe w   gruncie.  

3.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się zaopatrzenie budynków w   wodę z   rozdzielczej sieci wodociągowej z   uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych.  

4.   W zakresie odprowadzenia i   oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych, do czasu realizacji systemu rozdzielczej kanalizacji sanitarnej, ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych do:  

1)   szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne,  

2)   indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.  

5.   W zakresie odprowadzania wód opadowych, do czasu docelowego wyposażenia terenu w   sieć kanalizacji deszczowej, ustala się możliwość retencjonowania wód opadowych i   roztopowych w   obszarze planu, z   infiltracją do ziemi, z   możliwością wykorzystania do celów gospodarczych.  

6.   W zakresie gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w   odrębnych przepisach oraz w   Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Knurów.  

7.   W zakresie zaopatrzenia w   ciepło ustala się ogrzewanie budynków poprzez stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania, w   tym kotłownie gazowe, olejowe, na paliwo stałe o   sprawności co najmniej 80% lub zasilanych ze źródeł energii odnawialnej.  

§ 8.  

1.   Do terenu MN ustala się dojazd od istniejącej ulicy Starowiejskiej (zlokalizowanej częściowo poza obszarem planu i   graniczącej z   obszarem planu).  

2.   Przyjmuje się niezbędną ilości miejsc do parkowania na działce, na której: lokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny – 2   miejsca do parkowania, wliczając w   to garaże, przy czym liczbę miejsc należy powiększyć o   minimum:  

a)   1 miejsce do parkowania – jeżeli w   budynku wydzielone są dwa lokale mieszkalne,  

b)   1 miejsce do parkowania – jeżeli w   budynku wydzielony jest lokal użytkowy.  

3.   Obowiązują miejsca do parkowania dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym usługom, w   liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z   poniższymi wskaźnikami:  

1)   dla handlu detalicznego – 2   miejsca do parkowania na 100m 2 powierzchni sprzedaży,  

2)   dla pozostałych działalności – 1   miejsce do parkowania na 100m 2 powierzchni użytkowej lub 2   miejsca na 5   zatrudnionych.  

§ 9.  

1.   Dopuszcza się sytuowanie budynku, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w   stronę granicy z   sąsiednią działką, bezpośrednio przy tej granicy lub w   odległości 1,5 m od tej granicy.  

2.   W zakresie systemu informacyjnego i   reklamowego ustala się:  

1)   reklamy wolnostojące, stanowiące wielokrotność modułu 0,30m x 0,30m o   gabarytach od 0,90m x 0,60m do 1,80m x 1,20 m winne być realizowane z   dostosowaniem do ujednoliconej formy określonej dla całej gminy w   Zarządzeniu Nr OR-0121/322/2007 Prezydenta Miasta Knurów z   dnia 01.10.2007r.,  

2)   rozmieszczenie kilku nośników informacyjnych i   reklamowych na elewacji budynku winno być realizowane tak, aby nośniki były jednakowej wielkości z   mocowaniem według wyznaczonej jednej linii poziomej lub pionowej,  

3)   lokalizacja szyldów winna być realizowana na ogrodzeniu posesji lub na ścianie zewnętrznej budynku.  

3.   Ustala się w   planie następujące zasady realizacji ogrodzeń:  

1)   zakaz stosowania ogrodzeń o   wysokości większej niż 1,8m,  

2)   w granicach ogrodzeń, wzdłuż pasów drogowych, należy lokalizować szafki przyłączeniowe związane z   infrastrukturą techniczną.  

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów.  

§ 10.  

1.   Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wydzielony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony na rysunku planu symbolem: Z6.MN, przeznacza się pod:  

1)   zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,  

2)   uzbrojenie terenu.  

2.   Dla terenu wymienionego w   ust. 1   ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:  

1)   Ustala się układ zabudowy – wolnostojąca lub bliźniacza;  

2)   Dla budynków ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy określoną na rysunku planu;  

3)   Wysokość budynków mieszkalnych z   dachem stromym nie może być większa niż 10,0m;  

4)   Wysokość budynków mieszkalnych z   dachem płaskim nie może być większa niż 6,5m;  

5)   Wysokość budynków gospodarczych i   garaży nie może być większa niż 6,5m, a   wysokość do linii okapów dachu nie może przekraczać 4,5m;  

6)   Wysokość budowli nie może być większa niż 15,0m;  

7)   Zakaz podpiwniczenia budynków oraz obowiązek realizacji podwyższonego parteru budynków mieszkalnych;  

8)   Nakazuje się zwartą bryłę budynków na planie prostokąta;  

9)   Dla budynków dopuszcza się formę dachów według indywidualnego projektu z   warunkiem, iż dach:  

a)   stromy powinien być o   symetrycznym układzie połaci dachowych, oraz kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny poziomej pomiędzy 30 0 a 45 0 ;  

b)   płaski, o   kącie nachylenia połaci dachu do płaszczyzny poziomej nie większym niż 12%;  

10)   Rodzaj pokrycia dachów stromych – dachówka lub materiał o   fakturze dachówko podobnej, w   kolorach czerwieni, brązu lub antracytu;  

11)   Ustala się minimalny 30% udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w   odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;  

12)   Powierzchnia zabudowy budynków nie więcej niż 50% powierzchni terenu;  

13)   Ustala się minimalną intensywność zabudowy 0,15 i   maksymalną intensywność zabudowy 1,0;  

3.   Ustala się szczegółowe zasady dokonywania scalenia i   podziałów nieruchomości celem regulacji przebiegu granic lub poprawy zagospodarowania działek przyległych, przy zachowaniu następujących zasad:  

1)   Szerokość frontu działki od strony drogi nie może być mniejsza niż 16,0m dla zabudowy typu bliźniaczego lub 18,0m dla zabudowy typu wolnostojącego;  

2)   Kąt położenia granic działek w   stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w   przedziale od 80 0 do 90 0 ;  

3)   Minimalna powierzchnia działki budowlanej powstałej w   wyniku scalenia i   podziału, dla zabudowy mieszkaniowej nie powinna być mniejsza niż 600m 2 dla typu zabudowy bliźniaczej i   800m 2 dla typu zabudowy wolnostojącej;  

4)   Wielkości określone w   pkt 1), 2) i   3) nie są wymagane, gdy następuje wydzielenie działki dla potrzeb poprawy funkcjonowania działki graniczącej lub dla potrzeb urządzeń infrastruktury technicznej.  

§ 11.  

Wyznacza się teren dogi wewnętrznej o   szerokości 3,5 m, wydzielony liniami rozgraniczającymi i   oznaczony na rysunku planu symbolem: Z6.KDW i   przeznacza się pod poszerzenie drogi klasy wewnętrznej (ul. Starowiejskiej).  

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe.  

§ 12.  

1.   Dla terenów objętych planem ustala się 30% (trzydzieści procent) stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu.  

2.   Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów.  

4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/354/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIII/354/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W   SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PLANU  

Działając zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   12.06.2012 r. poz. 647), Rada Miasta Knurów postanawia, co następuje:  

Ze względu na brak uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z   dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy Starowiejskiej (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i   1505/129)   ,   nie dokonuje się rozstrzygnięcia o   sposobie ich rozparzenia.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXIII/354/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

Rozstrzygniecie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  

Działając zgodnie z   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowania przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z   12.06.2012 r. poz. 647),  

Rada Miasta Knurów  
rozstrzyga:  

o sposobie realizacji zapisanych w   zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Południe" zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004 z   dnia 29.12.2004 r. dla działek położonych przy ulicy   Starowiejskiej   (nr ewid. 1502/129, 1503/129, 1504/129 i   1505/129),   inwestycji z   zakresu   infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o   zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych,   w następujący sposób:  

1.   Środki na realizację inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy, będą pochodzić z   budżetu Gminy.  

2.   Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz zastosowanie zasady uzyskiwania możliwie najlepszych efektów przy wykorzystaniu możliwie najniższych nakładów.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »