| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.142.2011 z dnia 30.12.2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Brzeszcze, reprezentowaną przez: panią Teresę Jankowską - Burmistrza Gminy Brzeszcze (nr NIP 652-10-05-374)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.142.2011 z   dnia 30.12.2011 r. :  

1.   W § 1   po słowach:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku .

2.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Brzeszcze przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 5.179,07 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 07/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust.1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 790.02 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych 02/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu  
14 dni od dnia doręczenia Gminie Brzeszcze noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Brzeszcze .

§   2.   .   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr N.II.031.142.2011 z   dnia  
30.12.2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA BRZESZCZE                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Burmistrz Gminy Brzeszcze  


Teresa   Jankowska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »