| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Brzeszcze; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.142.2011 z dnia 30.12.2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Brzeszcze, reprezentowaną przez: panią Teresę Jankowską - Burmistrza Gminy Brzeszcze (nr NIP 652-10-05-374)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.142.2011 z   dnia 30.12.2011 r. :  

1.   W § 1   po słowach:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku .

2.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Brzeszcze przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 5.179,07 zł brutto (słownie: pięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 07/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust.1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 790.02 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych 02/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu  
14 dni od dnia doręczenia Gminie Brzeszcze noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Brzeszcze .

§   2.   .   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr N.II.031.142.2011 z   dnia  
30.12.2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA BRZESZCZE                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Burmistrz Gminy Brzeszcze  


Teresa   Jankowska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »