| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/19/08 z dnia 12.05.2008 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Buczkowice, reprezentowaną przez: panią Agatę Artemską - Zastępcę Wójta Gminy Buczkowice (nr NIP 937-14-44-523)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/19/08 z   dnia 12.05.2008 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie gminy Buczkowice .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Buczkowice, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Buczkowice lub Policję i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Buczkowice lub Policję i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   W § 5   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 12 maja 2008 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Buczkowice przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 3.741,62 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 62/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust.1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 569.05 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 05/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu  
14 dni od dnia doręczenia Gminie Buczkowice noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Buczkowice .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Buczkowice rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Buczkowice w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/19/2008 z   dnia 12 maja  
2008 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA BUCZKOWICE                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Zastępca Wójta Gminy Buczkowice  


Agata   Artemska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »