| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/19/08 z dnia 12.05.2008 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Buczkowice, reprezentowaną przez: panią Agatę Artemską - Zastępcę Wójta Gminy Buczkowice (nr NIP 937-14-44-523)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/19/08 z   dnia 12.05.2008 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie gminy Buczkowice .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Buczkowice, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Buczkowice lub Policję i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Buczkowice lub Policję i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   W § 5   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 12 maja 2008 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Buczkowice przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 3.741,62 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych 62/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust.1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 569.05 zł brutto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 05/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu  
14 dni od dnia doręczenia Gminie Buczkowice noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Buczkowice .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Buczkowice rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Buczkowice w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/19/2008 z   dnia 12 maja  
2008 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA BUCZKOWICE                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Zastępca Wójta Gminy Buczkowice  


Agata   Artemska

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »