| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/14/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Chełmek, reprezentowaną przez: pana Andrzeja Saternusa - Burmistrz Gminy Chełmek  
(nr NIP 549-12-11-914)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/14/2009 z   dnia 28 kwietnia 2009 r. :  

1.   W § 1   po słowach:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

po dokonanej sterylizacji i   kastracji .

2.   W § 4   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   maja 2009 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

3.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Chełmek przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 2.620,62 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 62/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z   tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień 2012 r. wystawiona będzie do  
30 kwietnia 2012 r.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Chełmek noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Chełmek .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Chełmek rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Chełmek w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/14/2009 z   dnia 28 kwietnia 2009 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

                            GMINA CHEŁMEK                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Burmistrz Gminy Chełmek  


Andrzej   Saternus

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »