| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080) a Gminą Jaworze, reprezentowaną przez: pana Zdzisława Byloka - Wójta Gminy Jaworze (nr NIP 937-26-48-357)

§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że w porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r. :

1) W § 1 po słowach:

- "odbiorem zwłok zwierzęcych w schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwiania” kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się:

- sterylizacją i kastracją zwierząt domowych w Schronisku,

- usypianiem ślepych miotów w Schronisku,

- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Jaworze, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Jaworze lub Policję i zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Jaworze lub Policję i zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania”

3) W § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. i zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

1) Na realizację zadania Gmina Jaworze przekazywać będzie miesięczną dotację w wysokości 2.221,92 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 92/100).

2) Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 jest nota obciążeniowa wystawiona w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień 2012 r. wystawiona będzie do 30 kwietnia 2012 r.

3) Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Jaworze noty obciążeniowej.

4) Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Jaworze”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

1) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2) Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Jaworze rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.

3) Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Jaworze w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku”

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA JAWORZE

GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy Jaworze

Zastępca Prezydenta Miasta

Zdzisław Bylok

Lubomir Zawierucha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Dobrowolska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »