| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Jaworze

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080) a Gminą Jaworze, reprezentowaną przez: pana Zdzisława Byloka - Wójta Gminy Jaworze (nr NIP 937-26-48-357)

§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że w porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r. :

1) W § 1 po słowach:

- "odbiorem zwłok zwierzęcych w schronisku i przekazaniem ich do unieszkodliwiania” kropkę zastępuje się przecinkiem i dopisuje się:

- sterylizacją i kastracją zwierząt domowych w Schronisku,

- usypianiem ślepych miotów w Schronisku,

- zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Jaworze, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Jaworze lub Policję i zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Jaworze lub Policję i zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania”

3) W § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. i zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

1) Na realizację zadania Gmina Jaworze przekazywać będzie miesięczną dotację w wysokości 2.221,92 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 92/100).

2) Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 jest nota obciążeniowa wystawiona w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień 2012 r. wystawiona będzie do 30 kwietnia 2012 r.

3) Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Jaworze noty obciążeniowej.

4) Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku obsługującym Gminę Jaworze”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

1) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2) Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Jaworze rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.

3) Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Jaworze w terminie do dnia 15 lutego 2013 roku”

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/5/2008 z dnia 31 grudnia 2007 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA JAWORZE

GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy Jaworze

Zastępca Prezydenta Miasta

Zdzisław Bylok

Lubomir Zawierucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »