| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.128.2011 z dnia 11 października 2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Oświęcim, reprezentowaną przez: panią Małgorzatą Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim  
(nr NIP 549-10-13-539)  

przy kontrasygnacie pana Jacka Sobonia – Skarbnika Gminy Oświęcim  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.128.2011 z   dnia 11 października 2011 r. nr ON.II.031.128.2011:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku .

2.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Oświęcim przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 4.157,50 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 50/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 652.78 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa złote 78/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Oświęcim noty obciążeniowej.  

4)   )   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Oświęcim. .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.128.2011 z   dnia  
11 października 2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA OŚWIĘCIM                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy Oświęcim  


Małgorzata   Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »