| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.128.2011 z dnia 11 października 2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Oświęcim, reprezentowaną przez: panią Małgorzatą Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim  
(nr NIP 549-10-13-539)  

przy kontrasygnacie pana Jacka Sobonia – Skarbnika Gminy Oświęcim  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.128.2011 z   dnia 11 października 2011 r. nr ON.II.031.128.2011:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   przyjmowaniem żywych zwierząt w   Schronisku .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku .

2.   § 5   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Oświęcim przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 4.157,50 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 50/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 652.78 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa złote 78/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Oświęcim noty obciążeniowej.  

4)   )   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Oświęcim. .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.128.2011 z   dnia  
11 października 2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA OŚWIĘCIM                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy Oświęcim  


Małgorzata   Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »