| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Porąbka

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.4.2011 z dnia 15.03.2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Porąbka, reprezentowaną przez:   pana Czesława Bułkę - Wójta Gminy Porąbka  
(nr NIP 937-10-74-457)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.4.2011 z   dnia 15.03.2011 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Porąbka, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Porąbka, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Porąbka, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Porąbka przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 6.133,40 zł brutto (słownie: sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 40/100)  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za   miesiąc kwiecień zostanie wystawiona do 30 kwietnia 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 801.47 zł brutto (słownie: osiemset jeden złotych 47/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego zakresu §   1.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Porąbka noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Porąbka .

4.   § 8   otrzymuje brzmienie:  

1)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Porąbka rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

2)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Porąbka w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.4.2011 z   dnia 15.03.2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA PORĄBKA                                             GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy Porąbka  


Czesław   Bułka

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »