| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Ujsoły

z dnia 2 kwietnia 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/13/08 z dnia 8 lutego 2008 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Ujsoły, reprezentowaną przez: pana Tadeusza Piętkę - Wójta Gminy Ujsoły  

(nr NIP 937-26-53-016)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/13/08 z   dnia  
8 lutego 2008 r.:  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

po dokonanej sterylizacji i   kastracji .

2.   § 2   niniejszego porozumienia zostaje skreślony.  

3.   W   § 5   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   marca 2008 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Ujsoły przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości  

953,55 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 55/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa  
w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z   tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień 2012 r. wystawiona będzie do  
30 kwietnia 2012 r.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Ujsoły noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Ujsoły .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Ujsoły rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Ujsoły w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/13/2008 z   dnia 8   lutego  
2008 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA UJSOŁY                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Wójt Gminy Ujsoły  


Tadeusz   Piętka

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »