| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 10 maja 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/7/2009 z dnia 24.03.2009 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Szczyrk, reprezentowaną przez:   pana Wojciecha Bydlińskiego – Burmistrza Miasta Szczyrk (nr NIP 937-16-53-267)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/7/2009 z   dnia 24.03.2009 r. :  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Szczyrk, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   W § 5   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   kwietnia 2009 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r. .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Szczyrk przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 2.006,22 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześć złotych 22/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z   tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień oraz maj 2012 r. wystawiona będzie do  

18 maja 2012 r.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Szczyrk noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Szczyrk. .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Szczyrk rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Szczyrk w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/7/2009 z   dnia 24.03.2009   r.pozostają   bez   zmian.  


§   3.   Aneks   wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia   2012   r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA SZCZYRK                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

Burmistrz Miasta Szczyrk  


Wojciech   Bydliński

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »