| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Szczyrk; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 10 maja 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/7/2009 z dnia 24.03.2009 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej ( nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Szczyrk, reprezentowaną przez:   pana Wojciecha Bydlińskiego – Burmistrza Miasta Szczyrk (nr NIP 937-16-53-267)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.0730/7/2009 z   dnia 24.03.2009 r. :  

1.   W § 1   po słowach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   Schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt .

2.   Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Szczyrk, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Szczyrk, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   W § 5   ust.1   otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   kwietnia 2009 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r. .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

1)   Na realizację zadania Gmina Szczyrk przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 2.006,22 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześć złotych 22/100).  

2)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   ust. 1   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, z   tym że nota obciążeniowa za miesiąc kwiecień oraz maj 2012 r. wystawiona będzie do  

18 maja 2012 r.  

3)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Szczyrk noty obciążeniowej.  

4)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Szczyrk. .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w   Bielsku-Białej zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w   sposób umożliwiający ocenę i   kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i   finansowym.  

2)   Do dnia 30 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Szczyrk rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

3)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Szczyrk w   terminie do dnia 15 lutego 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.0730/7/2009 z   dnia 24.03.2009   r.pozostają   bez   zmian.  


§   3.   Aneks   wchodzi w   życie z   dniem 1   kwietnia   2012   r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

GMINA SZCZYRK                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

Burmistrz Miasta Szczyrk  


Wojciech   Bydliński

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »