| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 20 czerwca 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.96.2011 z dnia 30 listopada 2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę – Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Czechowice-Dziedzice, reprezentowaną przez: pana Macieja Kołoczka – Zastępcę Burmistrza Czechowic-Dziedzic (nr NIP 652-17-13-295)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.96.2011 z   dnia  
30 listopada 2011 r. :  

1.   W § 1   po wyrazach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   W § 5   ust.1 otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2012 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

Na realizację zadania Gmina Czechowice-Dziedzice przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 10.690,54 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 54/100) .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   § 6   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc czerwiec zostanie wystawiona do 10   lipca 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 609,18 zł  
brutto (słownie: sześćset dziewięć złotych 18/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego  
zakresu § 1.  

2)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A.O/ Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Czechowice-Dziedzice noty obciążeniowej.  

3)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Czechowice-Dziedzice .

6.   § 9   otrzymuje brzmienie:  

1)   Do dnia 20 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Czechowice-Dziedzice  
rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

2)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Czechowice-Dziedzice w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.96.2011 z   dnia 30 listopada 2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 20   czerwca 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  
 

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Zastępca Burmistrza  


Maciej   Kołoczek

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Atys

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »