| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 20 czerwca 2012r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.96.2011 z dnia 30 listopada 2011 r

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała, reprezentowaną przez: pana Lubomira Zawieruchę – Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej (nr NIP 547-10-06-080)  

a Gminą Czechowice-Dziedzice, reprezentowaną przez: pana Macieja Kołoczka – Zastępcę Burmistrza Czechowic-Dziedzic (nr NIP 652-17-13-295)  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, że w   porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.96.2011 z   dnia  
30 listopada 2011 r. :  

1.   W § 1   po wyrazach:  

-   odbiorem zwłok zwierzęcych w   schronisku i   przekazaniem ich do unieszkodliwiania .

kropkę zastępuje się przecinkiem i   dopisuje się:  

-   sterylizacją i   kastracją zwierząt domowych w   Schronisku,  

-   usypianiem ślepych miotów w   schronisku,  

-   zapewnieniem całodobowej opieki weterynaryjnej w   przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt .

2.   § 2   otrzymuje brzmienie:  

Odbiór żywych zwierząt ze wskazanego miejsca na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, Schronisko podejmuje po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się wykonać zadanie w   terminie 24 godzinnym od zgłoszenia. W   przypadku zdarzeń drogowych z   udziałem zwierząt, Schronisko podejmuje działania po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice, Policję lub Straż Miejską i   zobowiązuje się do bezzwłocznego wykonania zadania .

3.   W § 5   ust.1 otrzymuje brzmienie:  

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1   stycznia 2012 r. i   zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2012 r .

4.   § 6   otrzymuje brzmienie:  

Na realizację zadania Gmina Czechowice-Dziedzice przekazywać będzie miesięczną dotację w   wysokości 10.690,54 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 54/100) .

5.   § 7   otrzymuje brzmienie:  

1)   Dokumentem księgowym stanowiącym podstawę pokrycia kosztów, o   których mowa w   § 6   jest nota obciążeniowa wystawiona w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Za miesiąc czerwiec zostanie wystawiona do 10   lipca 2012 r. dodatkowa nota obciążeniowa w   wysokości 609,18 zł  
brutto (słownie: sześćset dziewięć złotych 18/100) za nowe zadanie wynikające z   rozszerzonego  
zakresu § 1.  

2)   Dotacja, o   której mowa w   ust. 1   przekazywana będzie przelewem na konto: Gmina Bielsko-Biała - Urząd Miejski w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank PEKAO S.A.O/ Bielsko-Biała, ul. Ks. Stojałowskiego 23, 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377 w   ciągu 14 dni od dnia doręczenia Gminie Czechowice-Dziedzice noty obciążeniowej.  

3)   Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w   banku obsługującym Gminę Czechowice-Dziedzice .

6.   § 9   otrzymuje brzmienie:  

1)   Do dnia 20 stycznia 2013 roku Gmina Bielsko-Biała przedstawi Gminie Czechowice-Dziedzice  
rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 rok.  

2)   Niewykorzystaną część dotacji Gmina Bielsko-Biała zwróci na rachunek Gminy Czechowice-Dziedzice w   terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku .

§   2.   Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.96.2011 z   dnia 30 listopada 2011 r. pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem 20   czerwca 2012 r.  

§   4.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  
 

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE                                                           GMINA BIELSKO-BIAŁA  

 

 

Zastępca Burmistrza  


Maciej   Kołoczek

Zastępca Prezydenta Miasta  


Lubomir   Zawierucha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »