| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OR.031.11.2012 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie"

zawarte pomiędzy Gminą Czechowice – Dziedzice, z siedzibą w Czechowicach -Dziedzicach, Plac Jana Pawła II reprezentowaną przez:
Pana Mariana Błachuta – Burmistrza Czechowic-Dziedzic,
działającego na podstawie uchwały nr XXV/230/08 Rady Miejskiej w
Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 września 2008r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Czechowice-Dziedzice a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii kościołów i wyznań innych niż katolickie
a
Gminą Goczałkowice – Zdrój z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul. Szkona 13,
reprezentowaną przez:
Panią Gabrielę Placha –Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
działającej na podstawie uchwały Rady Gminy Goczałkowice Zdrój nr XIII/65/2011 z dnia 25.10.2011 w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Goczałkowice Zdrój i innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczących zasad prowadzenia grup lub punktów katechetycznych nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”

§ 1.

1. Uwzględniając wniosek Kościoła Zielonoświątkowego w sprawie zorganizowania lekcji religii w Czechowicach –Dziedzicach, w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym, strony ustalają, iż zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach, w wymiarze 2/18 etatu nauczyciel religii Kościoła Zielonoświątkowego będzie uczył religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkół podstawowych i przedszkoli uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Goczałkowice–Zdrój i Gminę Czechowice–Dziedzice.

2. Lekcje religii realizowane będą w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2A. 3. Nauka religii w punkcie katechetycznym będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego.

§ 2.

Koszt zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Gmina Czechowice-Dziedzice obejmują:
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3.

1. Całkowite miesięczne koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 2 wynoszą 489,54 zł miesięcznie 2012r. (od września do grudnia ).

2. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

3. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać Gminie Czechowice–Dziedzice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów z Gminy Goczałkowice–Zdrój w roku szkolnym 2012/2013 tj. za 2 uczniów w wysokości 97,91 zł miesięcznie od września do grudnia 2012r..

4. Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust.3, na rachunek Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach: 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 jednorazowo do 31października 2012r.

5. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§ 4.

1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 1 i ust. 3 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2012 zostanie wykorzystana do dnia 31.12 .2012r. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15 stycznia 2013 r.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” nastąpi w formie pisemnej.

4. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2012 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty dotacji w terminie 7 dni od daty otrzymania rozliczenia, o którym mowa w ust. 3. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Goczałkowice–Zdrój zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak w § 3 ust.5.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 będzie niższa od kwoty dotacji, jaką za rok 2012 otrzymała Gmina Czechowice- Dziedzice od Gminy Goczałkowice–Zdrój, to Gmina Czechowice-Dziedzice dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 15 stycznia 2013 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Czechowice-Dziedzice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (art.251 ust.5 ustawy o finansach publicznych).

§ 5.

1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie” w roku szkolnym 2012/2013, tj. na okres od 01.09.2012 roku do 31.12.2012 roku.

2. Ze strony Gminy Czechowice- Dziedzice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Placówek Oświatowych ul. Ligocka 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 032 2146848.

3. Ze strony Gminy Goczałkowice–Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty ul. Uzdrowiskowa 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel. 032 212-70-55.

§ 6.

Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Goczałkowice-Zdrój.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września 2012r.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój


Gabriela Placha

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut


Załącznik do Porozumienia Nr OR.031.11.2012
Burmistrza Czechowic-Dziedzic i Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego

Nauczyciel religii
stawka zasadnicza 3 109,00 zł
wymiar zatrudnienia 2/18 etatu
składniki wynagrodzenia:
- pensja zasadnicza
KALKULACJA – koszt miesięczny

2012 wrzesień -grudzień

etat

2/18

§ 4010

355,80 zł

§ 4040

30,24 zł

§ 4110

66,36 zł

§ 4120

9,46 zł

§ 4440

27,48 zł

RAZEM

489,54 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość dzieci z Gminy Goczałkowice-Zdrój

10/2

miesięczna kwota dotacji do przekazania

97,91 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »