| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 502/2012 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński  

Członek Zarządu – Stanisław Pięta  

zwanym w   treści porozumienia „Powiatem”  

a  

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę  

zwaną w   treści porozumienia „Gminą”  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i ust.5 oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 19 ust. 2   pkt 3   i 4, ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/27/215/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 20 września 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i   Uchwały Nr XXIV/217/12 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 26 września 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilamowice.  

§   2.   Powiat przekazuje a   Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadanie zarządcy dróg powiatowych w   zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4484 S ul. Szkolna z   drogą gminną Nr 593042S ul. Pańska w   Pisarzowicach w   ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg: ulicy Pańskiej i   Św. Floriana w   Pisarzowicach - rondo ulica Pańska i   Szkolna - część II".  

§   3.   1.   Zadanie, o   którym mowa w   § 2   sfinansowane zostanie ze środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych z   budżetu Gminy Wilamowice oraz z   budżetu Powiatu Bielskiego.  

2.   Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w   § 2   w   wysokości 300.000,00 zł brutto (słownie trzystatysięcyzłotych 00/100) w   2013 r.  

3.   Środki finansowe, o   których mowa w   ust. 2   zostaną przekazane na konto nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001 Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w   Wilamowicach w   terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i   protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z   oryginałem.  

4.   Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i   wydatkowania środków finansowych.  

§   4.   Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Bielsku-Białej.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z   niniejszego porozumienia.  

2.   Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Burmistrz Wilamowic - mgr Marian Trela.  

§   6.   Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 z   późn zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.  

§   7.   Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1   egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

Wicestarosta  


Grzegorz   Szetyński


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Burmistrz  


mgr   Marian   Trela

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »