| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 502/2012 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński  

Członek Zarządu – Stanisław Pięta  

zwanym w   treści porozumienia „Powiatem”  

a  

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Wilamowic – Mariana Trelę  

zwaną w   treści porozumienia „Gminą”  

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 6   i ust.5 oraz art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2   a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. 19 ust. 2   pkt 3   i 4, ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/27/215/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 20 września 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i   Uchwały Nr XXIV/217/12 Rady Miejskiej w   Wilamowicach z   dnia 26 września 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Wilamowice.  

§   2.   Powiat przekazuje a   Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadanie zarządcy dróg powiatowych w   zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4484 S ul. Szkolna z   drogą gminną Nr 593042S ul. Pańska w   Pisarzowicach w   ramach realizacji zadania pn.: "Przebudowa dróg: ulicy Pańskiej i   Św. Floriana w   Pisarzowicach - rondo ulica Pańska i   Szkolna - część II".  

§   3.   1.   Zadanie, o   którym mowa w   § 2   sfinansowane zostanie ze środków Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych z   budżetu Gminy Wilamowice oraz z   budżetu Powiatu Bielskiego.  

2.   Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania określonego w   § 2   w   wysokości 300.000,00 zł brutto (słownie trzystatysięcyzłotych 00/100) w   2013 r.  

3.   Środki finansowe, o   których mowa w   ust. 2   zostaną przekazane na konto nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001 Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w   Wilamowicach w   terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktur i   protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z   oryginałem.  

4.   Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i   wydatkowania środków finansowych.  

§   4.   Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w   Bielsku-Białej.  

§   5.   1.   Gmina odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z   niniejszego porozumienia.  

2.   Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Burmistrz Wilamowic - mgr Marian Trela.  

§   6.   Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 z   późn zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.  

§   7.   Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1   egzemplarzu dla każdej ze stron.  

 

 

Wicestarosta  


Grzegorz   Szetyński


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Burmistrz  


mgr   Marian   Trela

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »