| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.3.2012 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 października 2012r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

1.   Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła  

2.   Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina  

zwanym dalej "   Powierzającym   ",  

a  

Powiatem   Kędzierzyńsko-Kozielskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Kędzierzynie-Koźlu, w   imieniu którego działają:  

1.   Starosta Powiatu - Artur Widłak  

2.   Wicestarosta Powiatu - Gabriela Tomik  

zwanym dalej "   Przyjmującym   ".  

§   1.  

1.   Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w   zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

2.   Kształcanie będzie odbywało się w   Centrum Kształcenia Praktycznego i   Ustawicznego w   Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7, zwanym dalej CKPiU.  

3.   Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i   wyżywienia.  

4.   Zakwaterownie i   wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.  

5.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w   imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do CKPiU imienny wykaz uczniów objętych w   roku szkolnym 2012/2013 kształceniem zawodowym w   CKPiU.  

§   2.  

1.   Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w   roku szkolnym 2012/2013 i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.  

2.   Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1   października 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. wynosi 380,00 zł.  

3.   Koszt kształcenia jednego ucznia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w   trybie eksternistycznym, ustala się w   wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w   ust. 1   i 2.  

4.   Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w   ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez CKPiU - na konto wskazane na fakturze, której płatnikiem jest:  

Starostwo Powiatowe w   Lublińcu  

ul. Paderewskiego 7  

42-700 Lubliniec  

NIP: 575-16-47-348  

5.   Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z   podaniem stopnia kursu i   zawodu, podpisanej przez dyrektora CKPiU, w   którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.  

§   3.  

1.   Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok szkolny 2012/2013.  

2.   Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.  

3.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.  

§   4.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   5.  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.  

§   6.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.  

§   8.  

Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

                            POWIERZAJĄCY                                                                         PRZYJMUJĄCY  

 

 

Starosta Lubliniecki  


Joachim   Smyła


Wicestarosta Lubliniecki  


Tadeusz   Konina

Starosta Powiatu  


Artur   Widłak


Wicestarosta Powiatu  


Gabriela   Tomik

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »