| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 472/2012 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 1 października 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice

zawarte w   Bielsku-Białej pomiędzy:  

Powiatem Bielskim z   siedzibą w   Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, zwanym dalej „   Powierzającym”   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   imieniu, którego działają:  

1/ Wicestarosta Bielski – Grzegorz Szetyński  

2/ Członek Zarządu – Stanisław Pięta  

a  

Gminą Czechowice-Dziedzice z   siedzibą w   Czechowicach-Dziedzicach, Pl. Jana Pawła II 1, zwaną dalej „   Przyjmującym”,   w imieniu, której działa:  

Burmistrz Czechowic-Dziedzic – Marian Błachut  

Działając na podstawie:  

1)   art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze. zm.).  

2)   art. 5   ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  
z 2001r., Nr. 142, poz. 1592 ze zm.),  

3)   art. 19 ust. 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t.j. Dz. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 ze. zm.),  

4)   art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2, art. 16 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 5   poz. 13 ze. zm.)  

6)   Uchwały Nr IV/26/208/12 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 29 sierpnia 2012r.,  
w sprawie: powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w   ciągu dróg powiatowych w   granicach administracyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice,  

7)   Uchwały Nr XXVII/243/12 Rady Miejskiej w   Czechowicach-Dziedzicach z   dnia 04 września 2012r.,  
w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w   ciągu dróg powiatowych w   granicach administracyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice.  

Strony zawierają porozumienie następującej treści:  

§   1.   1.   Powierzający powierza, a   Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadanie zarządzania przystankami autobusowymi zlokalizowanymi w   ciągu dróg powiatowych Powiatu Bielskiego w   granicach administracyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice.  

2.   Przekazanie przystanków objętych niniejszym porozumieniem nastąpi w   formie pisemnego protokołu zdawczo odbiorczego.  

§   2.   1.   W ramach niniejszego porozumienia Przyjmujący upoważniony jest w   szczególności do:  

1)   określenia warunków i   zasad korzystania z   przystanków komunikacyjnych,  

2)   wydawania uzgodnienia zasad korzystania z   przystanków dla przewoźników  
i operatorów,  

3)   pobierania opłat za korzystanie z   przystanków,  

4)   utrzymania przystanków, w   tym ich przebudowy i   remontów.  

2.   Przyjmujący z   tytułu realizacji zadania objętego niniejszym Porozumieniem ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Powierzającego i   osób trzecich.  

3.   Wpływy z   opłat za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych Przyjmujący zobowiązuje się wykorzystać wyłącznie na realizację przyjętego zadania.  

4.   Zadanie powierzone niniejszym porozumieniem Przyjmujący będzie wykonywał  
w formach przewidzianych prawem.  

5.   Porozumienie nie rodzi skutków finansowych po stronie Powierzającego.  

§   3.   1.   Powierzający zastrzega sobie prawo kontrolowania i   dokonywania oceny prowadzenia powierzonego zadania.  

2.   Przyjmujący zobowiązuje się wobec Powierzającego do usuwania i   pokrywania kosztów wszelkich szkód oraz zaspakajania roszczeń związanych z   realizacją zadania będącego przedmiotem porozumienia, a   w szczególności Przyjmujący będzie ponosił wszelką odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody związane z   realizacją Porozumienia, w   tym również za szkody poniesione przez osoby trzecie w   przypadkach ich powstania z   przyczyny leżącej po stronie Przyjmującego.  

§   4.   1.   Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.  

2.   Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia  
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.  

3.   W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień niniejszego porozumienia lub nienależytego jego wykonania, druga strona ma prawo rozwiązać porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie.  

§   5.   1.   Ewentualne spory nierozwiązane w   drodze polubownej, a   wynikłe z   realizacji niniejszego porozumienia podlegać będą jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Przyjmującego.  

2.   Porozumienie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   7.   Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

 

Wicestarosta  


Grzegorz   Szetyński


Członek Zarządu  


Stanisław   Pięta

Burmistrz  


Marian   Błachut

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »