| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.415.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/272/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przedłużenia drogi stanowiącej kategorię drogi gminnej ul. Narutowicza w sołectwie Rogoźnik oraz określenia przebiegu tej drogi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXII/272/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przedłużenia drogi stanowiącej kategorię drogi gminnej ul. Narutowicza w sołectwie Rogoźnik oraz określenia przebiegu tej drogi jako niezgodnej z art. 7 ust. 1-3 w zw. z art. 2 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz .U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Bobrowniki zaliczyła drogę do kategorii dróg gminnych. Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dalej jako "ustawa".

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy). Natomiast ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 3 ustawy).

Z wyżej wskazanych przepisów wynika, iż zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Jednak konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały w przedmiotowej sprawie jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega. Powyższe stwierdzenie wynika wprost z przepisu art. 2a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym: "drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy." (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt I OSK 148/09, LEX nr 574429; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 156/10, LEX nr 674097).

Jednocześnie podkreślenia wymaga stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wyrażone w wyroku z dnia 30 września 2009 r . (sygn. akt II SA/Gl 506/09, LEX nr 569867 ), w którym stwierdzono iż: " skoro żaden przepis nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz jednostki samorządu gminnego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg gminnych to oczywistym jest, że już przed podjęciem uchwały, o której mowa, działki, przez które droga gminna ma przebiegać muszą stanowić własność gminy."

W niniejszej sprawie, droga zaliczona do kategorii dróg gminnych przebiega przez część działki nr 2164. Jednakże jak wynika z dokumentów przesłanych przez Wójta do organu nadzoru, wyżej wskazana działka stanowi własność Skarbu Państwa. Wobec powyższego zdaniem organu nadzoru Rada Gminy podjęła uchwałę z naruszeniem prawa, z uwagi na fakt, iż Gmina Bobrowniki nie jest właścicielem gruntu, przez który przebiega droga zaliczona do kategorii dróg gminnych na mocy przedmiotowej uchwały.

Tym samym uchwałę Nr XXII/272/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie przedłużenia drogi stanowiącej kategorię drogi gminnej ul. Narutowicza w sołectwie Rogoźnik oraz określenia przebiegu tej drogi, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Bobrowniki

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »