| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.419.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 18 października 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/274/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXII/274/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg jako niezgodnej z art. 7 ust. 1-3 w zw. z art. 2 a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz .U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Bobrowniki zaliczyła dwie drogi do kategorii dróg gminnych. Jako podstawę prawną przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dalej jako "ustawa".

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu (art. 7 ust. 2 ustawy). Natomiast ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 3 ustawy).

Z wyżej wskazanych przepisów wynika, iż zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Jednak konieczną przesłanką do skutecznego podjęcia przez radę gminy uchwały w przedmiotowej sprawie jest legitymowanie się przez gminę prawem własności do gruntów, po których droga taka przebiega. Powyższe stwierdzenie wynika wprost z przepisu art. 2a ust. 2 ustawy, zgodnie z którym: "drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy." (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt I OSK 148/09, LEX nr 574429; Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2010 r. sygn. akt II SA/Gl 156/10, LEX nr 674097).

Jednocześnie podkreślenia wymaga stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wyrażone w wyroku z dnia 30 września 2009 r . (sygn. akt II SA/Gl 506/09, LEX nr 569867 ), w którym stwierdzono iż: " skoro żaden przepis nie przewiduje automatycznego przejścia prawa własności gruntu zajętego pod drogę na rzecz jednostki samorządu gminnego z chwilą wejścia w życie uchwały o zaliczeniu ulicy do kategorii dróg gminnych to oczywistym jest, że już przed podjęciem uchwały, o której mowa, działki, przez które droga gminna ma przebiegać muszą stanowić własność gminy."

W niniejszej sprawie, dwie drogi zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Jednakże, jak wynika z dokumentów przesłanych przez Wójta do organu nadzoru, pierwsza z dróg przebiega przez 3 działki, z których tylko jedna stanowi własność Gminy. Pozostałe dwie, tj. działki nr 2455 i nr 2462 stanowią odpowiednio własność Skarbu Państwa oraz osób fizycznych. Gmina Bobrowniki posiada jedynie oświadczenie potwierdzonie notarialne o dysponowaniu terenem należącym do osób fizycznych do czasu realizacji uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (uchwała Nr XVII/203/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 lutego 2012 r.), jednakże w/w oświadczenie nie może stanowić podstawy do podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Jednocześnie na mocy przedmiotowej uchwały Gmina zaliczyła do kategorii dróg gminnych drugą drogę, przebiegającą przez działkę nr 2211, stanowiącą własność Skarbu Państwa.

Wobec powyższego, zdaniem organu nadzoru, Rada Gminy podjęła niniejszą uchwałę z naruszeniem prawa, z uwagi na fakt, iż Gmina Bobrowniki nie jest właścicielem wszystkich gruntów, przez które przebiegają drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych na mocy przedmiotowej uchwały.

Tym samym uchwałę Nr XXII/274/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg, ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Bobrowniki

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »