| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/338/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 30 ust. 6, 6a i   ust. 10, art. 49 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   i art. 91d ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. nr 97, poz. 674 z   późn.zm.) i   art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 z   późn.zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Knurów  
uchwala   :  

§   1.   Regulamin określający:  

1)   wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;  

2)   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;  

3)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, przedszkolach i   placówkach oświatowych Gminy Knurów;  

4)   wysokość, kryteria i   tryb przyznawania nagród nauczycielom.  

§   2.   Regulamin, o   którym mowa w   § 1   stanowi załącznik do Uchwały i   jest jej integralną częścią.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XXIX/500/2009 Rady Miasta Knurów z   dnia 18 lutego 2009 r. w   sprawie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a   także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych, zastępstw oraz wysokości, kryteriów i   trybu przyznawania nagród (Dz.Urz.Woj.Śl. z   2009 r. nr 56, poz. 1250).  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/338/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

Regulamin wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, przedszkolach i   placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i   trybu przyznawania nagród nauczycielom.  

Na podstawie art. 30 ust. 6, 6a i   10, art. 49 ust. 1   pkt 1   i ust. 2   i art. 91d ust. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z   2006 r. nr 97, poz. 674 z   późn.zm.) ustala się, co następuje:  

Rozdział I.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa:  

1)   wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i   za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;  

2)   szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat;  

3)   szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w   szkołach, przedszkolach i   placówkach oświatowych Gminy Knurów;  

4)   wysokość, kryteria i   tryb przyznawania nagród nauczycielom.  

§   2.   Ilekroć w   regulaminie jest mowa o:  

1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006 r. nr 97 poz. 674 z   późn. zm.);  

2)   rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i   Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3   oraz art. 34 ust. 1   i 2   Karty Nauczyciela;  

3)   prezydencie miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Knurów;  

4)   szkole bez bliższego określenia – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w   art. 1   ust. 1   pkt 1   Karty Nauczyciela, a   także odpowiednio ich zespoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów;  

5)   nauczycielach – należy rozumieć przez to również innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w   jednostkach organizacyjnych, o   których mowa w   pkt 4;  

6)   tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o   którym mowa w   art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7   pkt 3   Karty Nauczyciela;  

7)   MZJOś – należy przez to rozumieć Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w   Knurowie.  

Rozdział II.
Wynagrodzenie zasadnicze  

§   3.   1.   Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.  

2.   Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, przysługują również nauczycielom posiadającym dyplom ukończenia studium nauczycielskiego, pedagogicznego studium technicznego, studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego.  

Rozdział III.
Dodatek motywacyjny  

§   4.   1.   W zależności od jakości i   wyników pracy, w   tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o   których mowa w   rozporządzeniu oraz w   § 5   niniejszego regulaminu nauczycielowi, w   tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, jest przyznawany dodatek motywacyjny.  

2.   Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i   jest przyznawany nauczycielowi za zaangażowanie w   realizację zadań statutowych szkoły.  

§   5.   Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie przez nauczyciela w   sposób wyróżniający łącznie co najmniej dwóch z   niżej wymienionych wymagań:  

1)   uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a   w szczególności:  

a)   wysokich wyników w   sprawdzianach i   egzaminach (OKE),  

b)   indywidualnych i   grupowych sukcesów w   konkursach, turniejach, zawodach i   olimpiadach;  

2)   uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a   w szczególności:  

a)   skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z   ich rodzicami poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i   społecznych, czynne i   stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i   uzależnieniom,  

b)   aktywne i   efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z   uwzględnieniem ich potrzeb, w   szczególności stałej współpracy z   rodzicami, właściwymi instytucjami i   osobami świadczącymi pomoc socjalną;  

3)   stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez kształcenie w   szkołach wyższych i   zakładach kształcenia nauczycieli, skutkujące adaptacją i   praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i   wychowania realizowanych we współpracy z   organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;  

4)   zaangażowanie w   realizację czynności i   zajęć, o   których mowa w   art. 42 ust. 2   pkt 2   Karty Nauczyciela, w   tym w   szczególności:  

a)   inicjowanie i   organizowanie imprez i   uroczystości szkolnych oraz środowiskowych,  

b)   udział w   komisjach egzaminacyjnych, o   których mowa w   przepisach w   sprawie warunków i   sposobu oceniania, klasyfikowania i   promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i   egzaminów w   szkołach publicznych,  

c)   opieka i   koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w   szkole,  

d)   inicjowanie i   stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i   pozaszkolnych, w   tym uwzględniających potrzeby uczniów,  

e)   skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;  

5)   jakość świadczonej pracy związanej z   powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem:  

a)   zaangażowanie w   zadania wynikające z   przepisów prawa, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie gminnej oświaty, obejmujące w   szczególności działania i   inicjatywy w   zakresie:  

-   zarządzania szkołą, zapewniające jej ciągły rozwój,  

-   prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi,  

-   zwiększenia wskaźników ekonomiczno-gospodarczych i   menadżerskiego wykorzystania majątku szkoły,  

-   organizacji w   szkole zadań edukacyjnych, w   tym związanych z   realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i   budżetu państwa, wynikających z   przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w   realizowanej polityce oświatowej i   potrzeb kadrowych,  

b)   udział w   pracach komisji powoływanych w   celu realizacji zadań oświatowych.  

§   6.   1.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, w   tym wicedyrektora przyznaje dyrektor szkoły, a   dla dyrektora szkoły – prezydent miasta.  

2.   Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się w   wysokości nie niższej niż 5% i   nie wyższej niż 40% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem magistra i   przygotowaniem pedagogicznym, w   pełnych złotych.  

3.   Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora szkoły przyznaje się w   wysokości nie niższej niż 7% i   nie wyższej niż 50% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem magistra i   przygotowaniem pedagogicznym, w   pełnych złotych.  

4.   Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje się w   wysokości nie niższej niż 10% i   nie wyższej niż 65% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem magistra i   przygotowaniem pedagogicznym, w   pełnych złotych.  

5.   Dodatek motywacyjny przyznawany jest nie rzadziej niż raz na kwartał, na czas nie krótszy niż miesiąc i   nie dłuższy niż 3   miesiące.  

6.   Dodatek motywacyjny wypłaca się z   dołu, w   terminie wypłaty wynagrodzenia.  

Rozdział IV.
Dodatek funkcyjny  

§   7.   1.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala prezydent miasta, a   dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora – dyrektor szkoły uwzględniając:  

1)   wielkość szkoły i   jej strukturę organizacyjną;  

2)   złożoność zadań wynikających z   zajmowanego stanowiska;  

3)   liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w   szkole;  

4)   wyniki pracy szkoły oraz warunki, w   jakich szkoła funkcjonuje.  

2.   Prezydent miasta ustala wysokość dodatku funkcyjnego w   odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z   tytułem magistra i   przygotowaniem pedagogicznym:  

1)   dla dyrektora przedszkola:  

a)   liczącego do 50 dzieci – w   wysokości od 10% do 35%,  

b)   liczącego od 51 do 100 dzieci – w   wysokości od 15% do 45%,  

c)   liczącego od 101 do 150 – w   wysokości od 20% do 55%,  

d)   liczącego powyżej 150 dzieci – w   wysokości od 25% do 65%;  

2)   dla dyrektora szkoły:  

a)   liczącej do 150 uczniów – w   wysokości od 20% do 50%,  

b)   liczącej od 151 do 300 uczniów – w   wysokości od 25% do 55%,  

c)   liczącej od 301 do 450 uczniów – w   wysokości od 30% do 60%,  

d)   liczącej powyżej 450 uczniów – w   wysokości od 35% do 65%;  

3)   dla dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej – w   wysokości od 20% do 65%;  

4)   dla dyrektora zespołu szkół – w   wysokości stanowiącej sumę dodatków, jakie przysługują dyrektorowi jednostek wchodzących w   skład zespołu.  

3.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustalana jest w   odniesieniu do dodatku funkcyjnego ustalonego dla dyrektora szkoły w   wysokości do 70% i   nie niższej niż 30%.  

4.   Dyrektorom szkół, którzy zrezygnowali z   powołania drugiego wicedyrektora, zwiększa się dodatek funkcyjny o   70% wysokości przyznanego im dodatku funkcyjnego.  

5.   Przyznana kwota dodatku funkcyjnego podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.  

6.   Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom:  

1)   za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy w   wysokości 120,00 złotych;  

2)   za sprawowanie funkcji opiekuna stażu w   wysokości 70,00 złotych. Dodatek ten, poza przypadkami określonymi w   § 8   ust. 3, nie przysługuje także w   okresie przerwy w   odbywaniu stażu przez nauczyciela, nad którym sprawowana jest opieka; przez przerwę w   odbywaniu stażu należy rozumieć nieobecność nauczyciela w   pracy z   powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z   obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającą nieprzerwanie dłużej niż miesiąc.  

7.   Dodatek funkcyjny w   wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły, po miesiącu nieobecności dyrektora szkoły, z   przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. Dodatek funkcyjny w   wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono zastępstwo – po jednym miesiącu pełnienia zastępstwa  

§   8.   1.   Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nastąpiło powierzenie stanowiska, funkcji uprawniającej do jego pobierania, a   jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.  

2.   Przyznana wysokość dodatku funkcyjnego może ulec zmianie w   każdym czasie bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zmienią się dotychczasowe lub zaistnieją nowe warunki uzasadniające zmianę wysokości dodatku.  

3.   Dodatek funkcyjny nie przysługuje:  

1)   w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w   pracy;  

2)   w okresie urlopu bezpłatnego, wychowawczego i   dla poratowania zdrowia;  

3)   w okresie, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze;  

4)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel zaprzestał sprawowania funkcji lub pełnienia z   innych powodów obowiązków związanych z   powierzonym stanowiskiem, jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.  

4.   Dodatek funkcyjny wlicza się do podstawy wynagrodzenia za czas choroby i   zasiłku z   funduszy ubezpieczeń społecznych.  

Rozdział V.
Dodatek za warunki pracy  

§   9.   1.   Nauczycielom przysługuje miesięczny dodatek za trudne i   uciążliwe warunki pracy określone w   przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2   Karty Nauczyciela.  

2.   Wysokość dodatku, o   którym mowa w   ust. 1   uzależniona jest od wymiaru czasu pracy realizowanego w   warunkach, o   których mowa w   ust. 1.  

§   10.   Nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w   klasach specjalnych oraz nauczanie indywidualne uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w   wysokości 20% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę zajęć w   warunkach trudnych.  

§   11.   1.   Za pracę w   warunkach uciążliwych określonych w   § 9   pkt 1, 2   i 3   rozporządzenia, nauczycielom przysługuje dodatek w   wysokości: 10% stawki godzinowej za każdą faktycznie przepracowaną godzinę pracy w   tych warunkach.  

2.   Dodatki za warunki pracy dla dyrektora szkoły przyznaje prezydent miasta.  

3.   Dodatki za warunki pracy dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły.  

§   12.   W razie zbiegu tytułów do dodatków, o   których mowa w   § 10 – 11 przysługuje nauczycielowi prawo do każdego z   tych dodatków.  

§   13.   1.   Dyrektor szkoły ma prawo do dodatku za warunki pracy w   pełnej wysokości, jeżeli realizuje swoje pensum godzin w   tych warunkach.  

2.   Dodatek określony w   § 13 ust. 1   przyznaje dyrektorowi szkoły – prezydent miasta.  

Rozdział VI.
Dodatek za wysługę lat  

§   14.   1.   Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w   wysokości określonej w   art. 33 ust. 1   Karty Nauczyciela.  

2.   Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa rozporządzenie.  

3.   Dodatek za wysługę lat przysługuje:  

1)   począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w   którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w   ciągu miesiąca;  

2)   za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.  

4.   Dodatek ten przysługuje również za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w   pracy z   powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z   tego tytułu zasiłek z   ubezpieczenia społecznego.  

5.   Dodatek za wysługę lat wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.  

6.   Dodatek za wysługę lat nie przysługuje w   okresie przebywania w   stanie nieczynnym.  

Rozdział VII.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw  

§   15.   1.   Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i   za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z   dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w   godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w   warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w   ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.  

2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o   której mowa w   ust. 1, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z   zaokrągleniem do pełnych godzin w   ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a   co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.  

3.   Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w   planie organizacyjnym nie przysługuje za dni:  

1)   ustawowo wolne od pracy;  

2)   usprawiedliwionej nieobecności w   pracy;  

3)   wolne przewidziane przepisami o   organizacji roku szkolnego;  

4)   związane z   chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, za wyjątkiem pierwszego dnia choroby dziecka.  

4.   Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w   tygodniach, w   których zachodzą okoliczności określone ust. 3, przyjmuje się następujący wzór obliczania faktycznie przepracowanych godzin ponadwymiarowych:  

Z = X - Y  

gdzie:  

X - oznacza liczbę wszystkich faktycznie przepracowanych w   danym tygodniu godzin,  

Y = a   - (b x c),  

gdzie:  

a - oznacza tygodniową obowiązkową liczbę godzin nauczyciela wynikającą z   zajmowanego przez niego stanowiska i   określoną na podstawie art. 42 ust. 3   i ust. 7   Karty Nauczyciela,  

b - oznacza liczbę dni, w   których nauczyciel nie świadczył pracy z   przyczyn określonych w   ust. 3,  

c - oznacza średnią dzienną liczbę godzin obowiązkowych dla stanowiska na którym nauczyciel jest zatrudniony i   wynikających z   art. 42 ust. 3   i ust. 7   Karty Nauczyciela.  

Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w   takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w   planie organizacyjnym.  

5.   W razie zastępowania nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w   niepełnym wymiarze godzin - za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.  

6.   Wynagrodzenie za godziny, o   których mowa w   ust. 1, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.  

Rozdział VIII.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród  

§   16.   1.   Środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w   pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznawane ze specjalnego funduszu nagród, dzieli się jak niżej:  

1)   25% na Nagrody Prezydenta Miasta;  

2)   75% na Nagrody Dyrektorów Szkół.  

2.   W ramach ww. funduszu nagrody przyznaje:  

1)   prezydent miasta - dla nauczycieli i   dyrektorów szkół;  

2)   dyrektor szkoły - dla nauczycieli danej szkoły.  

§   17.   1.   Prezydent miasta przyznaje nagrody ze środków, o   których mowa w   § 16 ust. 1   pkt 1.  

2.   Nagroda Prezydenta Miasta przyznawana jest w   formie nagrody pieniężnej w   wysokości od 2000,00 zł do 3500,00 zł brutto.  

3.   Nagroda Prezydenta Miasta przyznawana jest z   okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w   innym terminie.  

§   18.   1.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta występuje:  

1)   dyrektor MZJOś, Rada Szkoły lub Rada Rodziców - dla dyrektora szkoły;  

2)   związki zawodowe - dla dyrektorów i   nauczycieli;  

3)   dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w   szkole.  

2.   Wnioski, o   których mowa w   ust. 1   składa się w   MZJOś w   czasie nie krótszym niż 30 dni przed dniem przyznania nagrody.  

3.   Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1   do Regulaminu.  

§   19.   Nagroda, o   której mowa w   § 16 ust. 2   pkt 1   jest przyznawana nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w   pracy dydaktyczno-wychowawczej i   opiekuńczej, po przepracowaniu w   szkole co najmniej 1   roku, biorąc pod uwagę:  

1)   przyczynienie się do osiągnięcia przez szkołę wysokich wyników na sprawdzianie lub egzaminie przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną;  

2)   organizowanie gminnych imprez, takich jak: sesje naukowe, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i   wypoczynkowe;  

3)   organizowanie i   rozwijanie zajęć pozalekcyjnych,  

4)   współpracę z   organizacjami i   instytucjami, celem poszerzenia oferty zagospodarowania czasu wolnego uczniom lub koordynacja opieki nad dziećmi na szczeblu miasta;  

5)   inicjowanie, koordynowanie i   realizowanie współpracy międzynarodowej w   zakresie oświaty;  

6)   sukcesy uczniów w   konkursach, co najmniej o   zasięgu wojewódzkim, a   w przypadku klas I   – III szkół podstawowych – co najmniej o   zasięgu rejonowym;  

7)   promocję szkoły w   środowisku lokalnym.  

§   20.   1.   Nagroda, o   której mowa w   § 16 ust. 2   pkt 1   jest przyznawana dyrektorowi szkoły, biorąc pod uwagę:  

1)   osiągnięcie przez szkołę wysokich wyników w   sprawdzianie klas szóstych oraz egzaminie gimnazjalnym;  

2)   wykazywanie szczególnej dbałości o   stan majątku szkolnego;  

3)   racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi;  

4)   współpracę ze środowiskiem szkoły, w   celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, a   także pozyskiwanie od darczyńców środków rzeczowo-finansowych;  

5)   organizowanie i   aktywne uczestnictwo w   realizacji zadań remontowych oraz inwestycyjnych;  

6)   promocję szkoły w   środowisku lokalnym.  

2.   Dyrektor, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dokument, którego kserokopię umieszcza się w   jego aktach osobowych.  

§   21.   1.   Dyrektor szkoły przyznaje nauczycielowi nagrodę ze środków określonych w   § 16 ust. 1  
pkt 2.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Dyrektora wystąpić również mogą inne statutowe organy szkoły.  

3.   Nagrody są przyznawane z   okazji Dnia Edukacji Narodowej lub w   innym terminie.  

4.   Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza się w   jego aktach osobowych.  

5.   Nagroda Dyrektora szkoły przyznawana jest w   formie pieniężnej w   wysokości od 500,00 zł do 2000,00 zł brutto.  

§   22.   Nagroda dyrektora szkoły, o   której mowa w   § 16 ust. 2   pkt 2   może być przyznana nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w   pracy dydaktyczno-wychowawczej i   opiekuńczej, po przepracowaniu w   szkole, co najmniej 1   roku biorąc pod uwagę:  

1)   wysokie wyniki nauczania osiągane w   sprawdzianie klas szóstych oraz w   egzaminie gimnazjalnym, udział uczniów w   turniejach, zawodach, konkursach i   olimpiadach przedmiotowych szczebla ponad szkolnego oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w   których udział licznie biorą uczniowie;  

2)   przygotowywanie i   realizacja znaczących w   procesie wychowawczym imprez szkolnych i   środowiskowych;  

3)   pomoc i   opiekę nad uczniami będącymi w   trudnej sytuacji materialnej i   życiowej;  

4)   doskonalenie swojego warsztatu pracy zgodnie z   potrzebami szkoły.  

Rozdział IX.
Inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy  

§   23.   Za sprawowanie opieki nad uczniami szkół wyjeżdżającymi do innych miejscowości, w   ramach tzw. "Zielonych szkół" nauczyciel otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie jak za 15 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, bez godzin ponadwymiarowych przydzielonych w   organizacji pracy szkoły.  

Rozdział X.
Przepisy końcowe  

§   24.   Nauczycielom zatrudnionym w   niepełnym wymiarze zajęć poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w   wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć.  

Załącznik nr 1   do Regulaminu  

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA KNURÓW  

Zgłaszam wniosek o   przyznanie nagrody  

Prezydenta Miasta Knurów  

Pani/u …………………………………………………………………………………………………….  

Urodzonej/mu …………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………….  

(wykształcenie, stopień specjalizacji zawodowej, staż pracy pedagogicznej)  

zatrudnionej/go w   ……………………………………………………………………………………….  

(nazwa szkoły lub innej placówki, w   której kandydat pracuje, stanowisko)  

…………………………………………………………………………………………………………….  

(dotychczas otrzymane nagrody Ministra, Kuratora, Prezydenta, Inspektora, Dyrektora – rok otrzymania)  

-   za następujące osiągnięcia:  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek:  

………………………………… ………………………………………..  

pieczęć jednostki kierownik jednostki  

Knurów, dnia ……………………………  

STANOWISKO PREZYDENTA MIASTA KNURÓW:  

…………………………………………………………………………………………………………….  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »