| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/346/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 19 września 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r.   poz. 391); art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.); Rozporządzenia Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012r. poz. 299), art. 4   ust.1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20.07.2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.).  

Rada Miasta Knurów  
uchwala  

§   1.   Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Knurów stanowiące załącznik Nr 1   do Uchwały.                

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XL/607/09 Rady Miasta Knurów z   dnia 21 października 2009r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                

§   6.   Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w   formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Jan   Trzęsiok

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIII/346/12    
Rady Miasta Knurów    
z dnia 19 września 2012 r.  
 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O   UZYSKANIE ZEZWOLENIA W   ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I   TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA KNURÓW  

§   1.   1.   Wymagania w   zakresie wyposażenia technicznego.  

1)   Przedsiębiorca powinien dysponować co najmniej jednym specjalistycznym środkiem transportu - pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania określone w   ustawie z   dnia 20 czerwca 1997 r.   Prawo o   ruchu drogowym   ( tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 108, poz. 908 z   późn. zm. ) tj. m.in. powinien być zarejestrowany i   dopuszczony do ruchu oraz powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w   dowodzie rejestracyjnym, a   także powinien spełniać techniczne oraz sanitarno-porządkowe wymagania zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury   z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z   2002r. Nr 193, poz. 1617);   - będąc jego właścicielem lub posiadaczem z   innego tytułu.  

2)   Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, która zapewnia możliwość codziennego parkowania lub garażowania pojazdów po zakończeniu pracy, oraz obsługą administracyjną. Baza transportowa powinna spełniać wymagania określone w   przepisach budowlanych, sanitarnych i   ochrony środowiska, oraz być wyposażona w   niezbędny sprzęt i   urządzenia techniczne.  

§   2.   1.   Wymagania w   zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych   związanych ze świadczonymi usługami.  

1)   Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań :  

a)   utrzymywania pojazdów asenizacyjnych w   należytym stanie technicznym, higienicznym i   sanitarnym poprzez ich mycie po zakończeniu pracy oraz odkażania części spustowej po dokonaniu opróżnienia zbiornika;  

b)   wyposażenia wszystkich pojazdów transportujących nieczystości ciekłe w   odpowiednie narzędzia i   środki do ręcznego uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w   trakcie prac załadunkowych;  

c)   prowadzenia działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i   życia mieszkańców tj. nie powodujący nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia miejsc i   tras przewozu w   wyniku przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania zbiornika;   oraz zgodnie z   zapisami obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie miasta Knurów;  

d)   oznakowania pojazdów w   sposób trwały i   widoczny za pomocą logo firmy lub nazwy przedsiębiorstwa.  

§   3.   1.   Wymagania w   zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.  

1)   Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków w   Knurowie, lub do innych stacji zlewnych spełniających wymagania obowiązujących uregulowań prawnych, w   tym   wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002r w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z   2002r. Nr 188, poz. 1576).  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »