| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/283/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2   pkt 15 oraz art.41 ust.1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami.) w   związku z   art.5   ust.7   pkt 3   i ust.9   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz.2572 z   późniejszymi zmianami.)  

Rada Miejska Orzesze uchwala  

§   1.   Przyjęcie Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 19 listopada 2009r. w   sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w   Orzeszu oraz uchwała Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 30 sierpnia 2012r. w   sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w   Orzeszu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVI/283/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OŚWIATY W   ORZESZU  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Miejski Zespół Oświaty w   Orzeszu zwany w   dalszej części Statutu ,,Zespołem’’ jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze działającą na podstawie przepisów:  

1)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami);  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami);  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami);  

4)   ustawy z   dnia 29 wrzesnia1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U   z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami);  

5)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008r. Nr 223, poz. 1458 z   późniejszymi zmianami);  

6)   ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami);  

7)   uchwały Nr. XIV/86/95 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 24 listopada 1995 r. w   sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświaty w   Orzeszu oraz przyjęcia jego Statutu;  

8)   niniejszego Statutu.  

§   2.   Obszarem działania Zespołu jest Gmina Orzesze.  

§   3.   Siedziba Zespołu mieści się w   Orzeszu przy ul. Powstańców 5.  

§   4.   Ilekroć w   niniejszym Statucie jest mowa o   szkołach rozumie się przez to również przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze.  

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

§   5.   Do zadań Zespołu należy:  

1)   w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i   organizacyjnych:  

a)   zapewnienie odpowiednich warunków działania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Orzesze;  

b)   planowanie, uzgadnianie i   koordynacja inwestycji i   remontów zlecanych przez dyrektorów placówek oświatowych;  

c)   organizacja komisji powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o   awans na stopień nauczyciela mianowanego;  

d)   wspomaganie i   koordynacja działań dyrektorów placówek oświatowych w   zakresie realizacji ich obowiązków statutowych;  

e)   prowadzenie spraw związanych z   dowozem uczniów do szkół;  

f)   koordynowanie i   organizowanie zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;  

g)   prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;  

h)   podejmowanie działań w   celu pozyskania środków finansowych z   źródeł pozabudżetowych;  

i)   koordynacja spraw związanych z   udostępnianiem informacji publicznej przez obsługiwane placówki oświatowe;  

j)   koordynowanie i   prowadzenie spraw związanych z   udzielaniem zamówień przez placówki oświatowe;  

k)   zapewnienie pomocy prawnej szkołom.  

2)   w zakresie spraw finansowo – księgowych:  

a)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i   wydatków obsługiwanych placówek oświatowych, w   tym w   szczególności:  

-   przygotowywanie materiałów oraz wniosków do projektu budżetu wraz z   uzasadnieniami wysokości planowanych dochodów i   wydatków placówek oświatowych oraz przedstawianie w/w materiałów i   wniosków Burmistrzowi Miasta Orzesze, zgodnie z   obowiązującą w   Gminie Orzesze procedurą uchwalania budżetu;  

-   przedstawianie Burmistrzowi Miasta Orzesze jednostkowych i   zbiorczych wniosków w   sprawie zmian w   budżecie i   planie wykonawczym placówek oświatowych wraz z   uzasadnieniami;  

-   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych z   wykonania planów finansowych obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami a   także każdorazowo na wniosek Rady i   Burmistrza;  

-   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań z   wykonania dochodów i   wydatków obsługiwanych placówek oświatowych realizowanych w   ramach rachunków dochodów własnych jednostek oraz informacji opisowych w   tym zakresie;  

b)   prowadzenie rachunkowości obsługiwanych placówek oświatowych, z   uwzględnieniem:  

-   ogólnych przepisów określających zasady rachunkowości obowiązujące w   obsługiwanych placówkach oświatowych;  

-   dokumentacji wewnętrznej sporządzonej przez dyrektorów placówek oświatowych, opisującej przyjęte w   nich zasady rachunkowości;  

-   instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;  

c)   gromadzenie i   przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do archiwum zakładowego,  

d)   informowanie dyrektorów placówek oświatowych o   zmianach w   przepisach dotyczących spraw finansowych oraz obowiązujących zasad rachunkowości,  

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZESPOŁU  

§   6.   Organem założycielskim Miejskiego Zespołu Oświaty jest Gmina Orzesze.  

§   7.   1.   Działalnością Zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz  

2.   Dyrektora Zespołu zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta Orzesze.  

3.   Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze  

§   8.   1.   Zespół jest pracodawcą w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

2.   Pracowników Zespołu zatrudnia i   zwalnia dyrektor.  

§   9.   Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania Zespołu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony na wniosek dyrektora Zespołu przez Burmistrza Miasta Orzesze.  

§   10.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   11.   Miejski Zespół Oświaty w   Orzeszu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.  

§   12.   1.   Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Orzesze  

2.   Zasady gospodarki finansowej Zespołu reguluje ustawa o   finansach publicznych oraz ustawa o   rachunkowości.  

§   13.   Zespół zarządza i   gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę Orzesze zapewniając jego prawidłową eksploatację i   ochronę oraz pełni funkcję kontrolną nad właściwym gospodarowaniem mieniem przez poszczególne placówki.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   14.   1.   Rada Miejska w   Orzeszu uchwala Statut oraz dokonuje w   nim zmian w   drodze uchwały.  

2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »