| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/283/12 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2   pkt 15 oraz art.41 ust.1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami.) w   związku z   art.5   ust.7   pkt 3   i ust.9   ustawy z   dnia 7   września 1991r. o   systemie oświaty (t.j. Dz.U. z   2004r. Nr 256, poz.2572 z   późniejszymi zmianami.)  

Rada Miejska Orzesze uchwala  

§   1.   Przyjęcie Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w   brzmieniu ustalonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 19 listopada 2009r. w   sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w   Orzeszu oraz uchwała Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 30 sierpnia 2012r. w   sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w   Orzeszu.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Jan   Mach

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVI/283/12    
Rady Miejskiej Orzesze    
z dnia 28 września 2012 r.  
 

STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OŚWIATY W   ORZESZU  

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§   1.   Miejski Zespół Oświaty w   Orzeszu zwany w   dalszej części Statutu ,,Zespołem’’ jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze działającą na podstawie przepisów:  

1)   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z   późniejszymi zmianami);  

2)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami);  

3)   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami);  

4)   ustawy z   dnia 29 wrzesnia1994 r. o   rachunkowości (tj. Dz. U   z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z   późniejszymi zmianami);  

5)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008r. Nr 223, poz. 1458 z   późniejszymi zmianami);  

6)   ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z   2010r. Nr 113, poz. 759 z   późniejszymi zmianami);  

7)   uchwały Nr. XIV/86/95 Rady Miejskiej w   Orzeszu z   dnia 24 listopada 1995 r. w   sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświaty w   Orzeszu oraz przyjęcia jego Statutu;  

8)   niniejszego Statutu.  

§   2.   Obszarem działania Zespołu jest Gmina Orzesze.  

§   3.   Siedziba Zespołu mieści się w   Orzeszu przy ul. Powstańców 5.  

§   4.   Ilekroć w   niniejszym Statucie jest mowa o   szkołach rozumie się przez to również przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze.  

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

§   5.   Do zadań Zespołu należy:  

1)   w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i   organizacyjnych:  

a)   zapewnienie odpowiednich warunków działania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Orzesze;  

b)   planowanie, uzgadnianie i   koordynacja inwestycji i   remontów zlecanych przez dyrektorów placówek oświatowych;  

c)   organizacja komisji powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o   awans na stopień nauczyciela mianowanego;  

d)   wspomaganie i   koordynacja działań dyrektorów placówek oświatowych w   zakresie realizacji ich obowiązków statutowych;  

e)   prowadzenie spraw związanych z   dowozem uczniów do szkół;  

f)   koordynowanie i   organizowanie zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;  

g)   prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;  

h)   podejmowanie działań w   celu pozyskania środków finansowych z   źródeł pozabudżetowych;  

i)   koordynacja spraw związanych z   udostępnianiem informacji publicznej przez obsługiwane placówki oświatowe;  

j)   koordynowanie i   prowadzenie spraw związanych z   udzielaniem zamówień przez placówki oświatowe;  

k)   zapewnienie pomocy prawnej szkołom.  

2)   w zakresie spraw finansowo – księgowych:  

a)   prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i   wydatków obsługiwanych placówek oświatowych, w   tym w   szczególności:  

-   przygotowywanie materiałów oraz wniosków do projektu budżetu wraz z   uzasadnieniami wysokości planowanych dochodów i   wydatków placówek oświatowych oraz przedstawianie w/w materiałów i   wniosków Burmistrzowi Miasta Orzesze, zgodnie z   obowiązującą w   Gminie Orzesze procedurą uchwalania budżetu;  

-   przedstawianie Burmistrzowi Miasta Orzesze jednostkowych i   zbiorczych wniosków w   sprawie zmian w   budżecie i   planie wykonawczym placówek oświatowych wraz z   uzasadnieniami;  

-   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych z   wykonania planów finansowych obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami a   także każdorazowo na wniosek Rady i   Burmistrza;  

-   sporządzanie jednostkowych i   zbiorczych sprawozdań z   wykonania dochodów i   wydatków obsługiwanych placówek oświatowych realizowanych w   ramach rachunków dochodów własnych jednostek oraz informacji opisowych w   tym zakresie;  

b)   prowadzenie rachunkowości obsługiwanych placówek oświatowych, z   uwzględnieniem:  

-   ogólnych przepisów określających zasady rachunkowości obowiązujące w   obsługiwanych placówkach oświatowych;  

-   dokumentacji wewnętrznej sporządzonej przez dyrektorów placówek oświatowych, opisującej przyjęte w   nich zasady rachunkowości;  

-   instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;  

c)   gromadzenie i   przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z   obowiązującymi przepisami w   sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do archiwum zakładowego,  

d)   informowanie dyrektorów placówek oświatowych o   zmianach w   przepisach dotyczących spraw finansowych oraz obowiązujących zasad rachunkowości,  

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZESPOŁU  

§   6.   Organem założycielskim Miejskiego Zespołu Oświaty jest Gmina Orzesze.  

§   7.   1.   Działalnością Zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz  

2.   Dyrektora Zespołu zatrudnia i   zwalnia Burmistrz Miasta Orzesze.  

3.   Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze  

§   8.   1.   Zespół jest pracodawcą w   rozumieniu przepisów prawa pracy.  

2.   Pracowników Zespołu zatrudnia i   zwalnia dyrektor.  

§   9.   Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania Zespołu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony na wniosek dyrektora Zespołu przez Burmistrza Miasta Orzesze.  

§   10.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.  

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA  

§   11.   Miejski Zespół Oświaty w   Orzeszu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.  

§   12.   1.   Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Orzesze  

2.   Zasady gospodarki finansowej Zespołu reguluje ustawa o   finansach publicznych oraz ustawa o   rachunkowości.  

§   13.   Zespół zarządza i   gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę Orzesze zapewniając jego prawidłową eksploatację i   ochronę oraz pełni funkcję kontrolną nad właściwym gospodarowaniem mieniem przez poszczególne placówki.  

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   14.   1.   Rada Miejska w   Orzeszu uchwala Statut oraz dokonuje w   nim zmian w   drodze uchwały.  

2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Smoleńska

Dziennikarka, redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »