| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/287/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 400a ust.1 pkt 5   i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/544/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 października 2009 r. w   sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ternie Gminy Racibórz”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W "Regulaminie udziału w   Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 19 stycznia 2011r. w   sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz w   § 2   ust. 6   otrzymuje brzmienie:  

6. Koszty modernizacji źródła ciepła pokrywane będą w   wysokości minimum 40% przez Inwestora oraz w   wysokości do 60% przez Miasto Racibórz (w tym w   części ze środków Funduszu) z   zastrzeżeniem ust. 7. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Miasto realizuje „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012” przyjęty Uchwałą nr XXXVI/544/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 października 2009r. W   ramach programu udzielane są dotacje do modernizacji źródeł ciepła. Zgodnie z   zapisami w/w programu oraz regulaminem przyjętym Uchwałą nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 19 stycznia 2011r. wysokość jednostkowej dotacji wynosiła 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 7000 zł i   miała być finansowana ze środków pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej. W   dniu 03.07.2012r. Zarząd WFOŚ i   GW w   Katowicach rozpatrując złożony przez Miasto wniosek na realizację III etapu programu (który obejmuje modernizację 20 źródeł ciepła) udzielił pożyczki określając maksymalną jednostkową kwotę dotacji do kotła na 5   876,60 zł (t.j.50,37%). Prezydent Miasta Racibórz podjął decyzję, że mieszkańcy otrzymają dotację w   dotychczasowej wysokości – brakujące 1   123,4 zł sfinansowane zostanie z   budżetu Miasta. Zmiana montażu finansowego realizacji zadania wymaga zmiany zapisów regulaminu.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 14 sierpnia 2012r. do 27 sierpnia 2012r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »