| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/287/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 400a ust.1 pkt 5   i 22 oraz art.403 ust.4-6 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. nr 25, poz. 150 z   późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/544/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 października 2009 r. w   sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ternie Gminy Racibórz”, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W "Regulaminie udziału w   Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 19 stycznia 2011r. w   sprawie zasad udzielania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań ujętych w   Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Racibórz w   § 2   ust. 6   otrzymuje brzmienie:  

6. Koszty modernizacji źródła ciepła pokrywane będą w   wysokości minimum 40% przez Inwestora oraz w   wysokości do 60% przez Miasto Racibórz (w tym w   części ze środków Funduszu) z   zastrzeżeniem ust. 7. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Miasto realizuje „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Racibórz na lata 2010-2012” przyjęty Uchwałą nr XXXVI/544/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 28 października 2009r. W   ramach programu udzielane są dotacje do modernizacji źródeł ciepła. Zgodnie z   zapisami w/w programu oraz regulaminem przyjętym Uchwałą nr III/18/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 19 stycznia 2011r. wysokość jednostkowej dotacji wynosiła 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 7000 zł i   miała być finansowana ze środków pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej. W   dniu 03.07.2012r. Zarząd WFOŚ i   GW w   Katowicach rozpatrując złożony przez Miasto wniosek na realizację III etapu programu (który obejmuje modernizację 20 źródeł ciepła) udzielił pożyczki określając maksymalną jednostkową kwotę dotacji do kotła na 5   876,60 zł (t.j.50,37%). Prezydent Miasta Racibórz podjął decyzję, że mieszkańcy otrzymają dotację w   dotychczasowej wysokości – brakujące 1   123,4 zł sfinansowane zostanie z   budżetu Miasta. Zmiana montażu finansowego realizacji zadania wymaga zmiany zapisów regulaminu.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 14 sierpnia 2012r. do 27 sierpnia 2012r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »