| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/231/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Na podstawie :  

-   art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit "a" oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001 r. Dz.U. Nr. 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2007r. Dz.U. Nr 68 poz. 449 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  

uchwala, co następuje:  

§   1.  

Upoważnia się Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego do:  

1.   nabywania na rzecz gminy nieruchomości lub ich części, a   także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jego części,  

2.   zbywania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śląskiego, a   także prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jego części za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawowo do kompetencji rady gminy,  

3.   oddawania w   wieczyste użytkowanie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy - Miasta Wodzisławia Śląskiego za wyjątkiem spraw zastrzeżonych ustawowo do kompetencji rady gminy,  

4.   zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego na nieruchomości osób fizycznych lub prawnych, jak również zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego lub prawo użytkowania na własność,  

5.   obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości będących własnością lub w   użytkowaniu wieczystym Gminy-Miasta Wodzisławia Śląskiego,  

6.   wydzierżawiania, najmu i   ustanawiania użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3   lata lub na czas nieoznaczony - w   przypadku zastosowania procedury przetargowej,  

7.   zawierania z   tą samą stroną, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat, kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

§   2.  

Przed dokonaniem czynności określonych w   § 1   pkt 1-7 Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przekazuje sprawę do Przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, który kieruje ją do właściwych komisji Rady celem zaopiniowania.  

§   3.  

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego zobowiązany jest do przedstawienia sprawy na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w   przypadku:  

1.   sprzecznych opinii komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, o   których mowa  
w § 2,  

2.   decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego sprzecznej z   opiniami komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, o   których mowa w   § 2.  

§   4.  

Traci moc:  

1.   uchwała nr XXVIII/285/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 30 października 2008 r. w   sprawie określania zasad nabywania, zbywania i   obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania         na czas oznaczony dłuższy niż 3   lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony po umowie zawartej           na czas oznaczony do 3   lat, kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość,  

2.   uchwała nr XXXIV/328/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 30 kwietnia 2009 r. w   sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/285/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 30 października 2008 r. w   sprawie określania zasad nabywania, zbywania i   obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania                     lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3   lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania przez strony        po umowie zawartej na czas oznaczony do 3   lat, kolejnych umów których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »