| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/403/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 14 i   art. 18 ust. 1   i 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 6   ust.1 i   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miasta   Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Nadać Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulamin Organizacyjny w   brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Traci moc:  

-   Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w   Zabrzu w   brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1   do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku,  

-   Uchwała Nr XXIII/224/04 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 08 marca 2004 r. w   sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku w   sprawie nadania Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,  

-   Uchwała Nr LII/662/06 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 10 kwietnia 2006 r. w   sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku w   sprawie nadania Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,  

-   Uchwała Nr XIV/158/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 17.09.2007 r. w   sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku w   sprawie nadania Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/403/12    
Rady Miasta   Zabrze    
z dnia 17 wrzesnia 2012 r.  
 

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej  
w Zabrzu  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną z   uwzględnieniem zasad i   trybu kierowania oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk i   komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w   Zabrzu.  

§   2.   1.   Straż Miejska w   Zabrzu, zwana dalej „Strażą” jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w   celu wykonywania zadań w   zakresie ochrony porządku publicznego, działającą w   szczególności na podstawie przepisów:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z   późn. zm.) i   aktów wykonawczych do ustawy,  

3)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008 r. Nr 223 poz. 1458) i   aktów wykonawczych do ustawy,  

4)   niniejszego Regulaminu i   innych przepisów regulujących funkcjonowanie Straży.  

2.   Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z   poszanowaniem godności i   praw człowieka.  

§   3.   Siedzibą i   terenem działania Straży jest Miasto Zabrze.  

Rozdział 2.
Zadania i   formy działania Straży  

§   4.   1.   Straż wykonuje zadania w   zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z   ustaw i   aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i   zadania, w   granicach posiadanych uprawnień, określone przez Prezydenta Miasta Zabrze, zwanego dalej „Prezydentem” w   sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i   samorządowej.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1, wykonują pracownicy Straży, zwani dalej „strażnikami”.  

3.   Zadania Straży związane z   obsługą administracyjno – gospodarczą i   finansową wykonują inni pracownicy Straży nie będący strażnikami, zwani dalej „pracownikami administracyjnymi” oraz „pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i   obsługi”.  

§   5.   Straż, realizując stojące przed nią zadania (ustawowe, regulaminowe, określane przez organy gminy):  

1)   działa samodzielnie, bądź wspólnie z   przedstawicielami innych organów w   zakresie określonym przez Prezydenta i   Komendanta,  

2)   współpracuje z:  

a)   Policją, na zasadach określonych w   ustawie o   strażach gminnych i   stosownym, regulującym te kwestie, rozporządzeniu, realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta z   Komendantem Miejskim Policji w   Zabrzu w   zakresie działań prewencyjnych w   mieście,  

b)   służbami, instytucjami i   organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i   porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna  

§   6.   Strażą kieruje Komendant, który jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w   Straży strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.  

§   7.   1.   Dla właściwego funkcjonowania Straży Komendant opracowuje i   wprowadza do użytku regulaminy wewnętrzne i   instrukcje.  

2.   Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w   szczególności w   formie zarządzeń, poleceń i   pism okólnych.  

§   8.   W Straży dystynkcje są tożsame z   zajmowanym stanowiskiem, zasada ta nie dotyczy pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.  

§   9.   1.   W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się Referaty, Sekcje oraz samodzielne stanowiska, w   tym w   szczególności:  

1)   Referaty Dzielnicowe,  

2)   Sekcję Dyżurnych,  

3)   Sekcję Ruchu Drogowego,  

4)   Sekcję do Spraw Nieletnich,  

5)   Sekcję Prawną,  

6)   Sekcję Gospodarczą,  

7)   Sekcję Administracyjną,  

8)   Sekcję Ochrony,  

9)   Sekcję Finansowo – Księgową.  

2.   Komendant w   drodze zarządzenia może tworzyć/likwidować inne, poza wymienionymi w   ust.1, komórki organizacyjne.  

3.   Szczegółową strukturę wewnętrzną Referatów i   sekcji oraz wykaz, liczbę i   rodzaj występujących w   Straży stanowisk (w tym także stanowisk samodzielnych) określa Komendant.  

4.   Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.  

§   10.   1.   Pracą Referatu kieruje Kierownik.  

2.   Sekcją Finansowo-Księgową kieruje Główny Księgowy.  

3.   Kierownicy referatów kierują przyporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez te komórki oraz określonych dla nich szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień i   odpowiedzialności.  

§   11.   1.   Komendantowi podlegają bezpośrednio:  

1)   Zastępca Komendanta ds. logistyki,  

2)   Zastępca Komendanta ds. prewencji,  

3)   Główny Księgowy.  

2.   Pracę pozostałych, wyodrębnionych w   strukturze komórek organizacyjnych zgrupowanych w   piony logistyczny i   prewencji, nadzorują wskazani w   ust.1 Zastępcy Komendanta, zgodnie z   określonymi dla nich szczegółowymi zakresami obowiązków.  

§   12.   1.   W pionie logistycznym wyróżnia się:  

3)   Sekcję Prawną,  

4)   Sekcję Gospodarczą,  

5)   Sekcję Administracyjną,  

5)   Sekcję Ochrony.  

2.   W pionie prewencji wyróżnia się w   szczególności:  

1)   Referaty Dzielnicowe,  

2)   Sekcję Dyżurnych,  

3)   Sekcję Ruchu Drogowego,  

4)   Sekcję do Spraw Nieletnich,  

§   13.   Dla realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć, poza ustaloną strukturą, doraźne zespoły złożone ze strażników, pracowników administracyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.  

Rozdział 4.
Zakres zadań dla poszczególnych  
stanowisk i   komórek organizacyjnych  

§   14.   1.   Do zadań Komendanta należy:  

1)   planowanie zadań Straży,  

2)   kierowanie pracą Straży zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

3)   kontrolowanie i   nadzorowanie realizacji zadań,  

4)   reprezentowanie Straży na zewnątrz.  

2.   Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i   kompetencje realizuje upoważniony Zastępca Komendanta.  

§   15.   Zastępcy Komendanta organizują i   nadzorują pracę podległych im komórek organizacyjnych w   sposób zapewniający optymalną realizację zadań oraz współdziałają ze sobą w   sprawach, które wymagają uzgodnień między nimi.  

§   16.   1.   Szczegółowe zakresy obowiązków dla Zastępców Komendanta określa Komendant.  

2.   Szczegółowe zakresy obowiązków dla pozostałych stanowisk określają odpowiednio Zastępcy Komendanta oraz Główny Księgowy, a   zatwierdza je Komendant  

§   17.   Do zadań Referatów Dzielnicowych należy w   szczególności realizacja ustawowych zadań Straży na podległym terenie działania z   uwzględnieniem analizy występujących zagrożeń i   pojawiających się potrzeb tj. patrolowanie przypisanych rejonów, diagnozowanie występujących tam zagrożeń, podejmowanie współpracy w   tym zakresie z   innymi podmiotami, instytucjami i   społecznością lokalną.  

§   18.   Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w   szczególności bieżąca obsługa kancelaryjna, obsługa korespondencji Komendanta i   Zastępców Komendanta, zarządzanie siecią telekomunikacyjną i   łączności oraz informatyczną.  

§   19.   Do zadań Sekcji Prawnej należy w   szczególności koordynacja działań w   zakresie obsługi prawnej jednostki, współpraca w   zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych, prowadzenie czynności wyjaśniających, sporządzanie wniosków o   ukaranie, reprezentowanie Straży w   postępowaniu przed sądem.  

§   20.   Do zadań Sekcji Gospodarczej należy w   szczególności organizacja zaplecza materiałowo - technicznego, koordynacja i   nadzór nad majątkiem ruchomym i   nieruchomym, nadzór nad transportem samochodowym jednostki, konserwacja i   naprawy urządzeń w   siedzibie jednostki, prace porządkowe.  

§   21.   Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy w   szczególności obsługa finansowo - księgowa jednostki, prowadzenie spraw kadrowych, kontrola dyscypliny pracy i   sprawy socjalne.  

§   22.   Do zadań Sekcji Ruchu Drogowego należy w   szczególności czuwanie nad porządkiem i   egzekwowanie przepisów prawa o   ruchu drogowym w   zakresie posiadanych kompetencji.  

§   23.   Do zadań Sekcji do Spraw Nieletnich należą w   szczególności działania profilaktyczne na terenie placówek oświatowych, patrolowanie terenów przyszkolnych.  

§   24.   Do zadań Sekcji Dyżurnych należy w   szczególności przyjmowanie i   zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych, reagowanie na ujawnione przejawy łamania prawa, koordynacja pracy strażników w   terenie.  

§   25.   Do zadań Sekcji Ochrony należy w   szczególności ochrona obiektów komunalnych.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   26.   Wykaz stanowisk, kategorie zaszeregowania i   minimalne wymagania kwalifikacyjne osób zatrudnionych w   Straży regulują stosowne przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych, w   tym obowiązujący w   straży Regulamin Wynagradzania.  

§   27.   Komendant, w   trybie określonym przez Prezydenta, składa sprawozdanie z   realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Prezydentowi informacje o   stanie porządku publicznego na terenie Miasta Zabrze.  

§   28.   Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.  

§   29.   Dokonywanie zmian w   Regulaminie Straży Miejskiej w   Zabrzu następuje w   trybie nadania tego Regulaminu przez Radę Miasta   Zabrze.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik    
do Regulaminu Organizacyjnego    
Straży Miejskiej w   Zabrzu    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »