| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/403/12 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie nadania Straży Miejskiej w Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie art. 7   ust.1 pkt 14 i   art. 18 ust. 1   i 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 6   ust.1 i   art. 8   ust. 2   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779 z   późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta.  

Rada Miasta   Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Nadać Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulamin Organizacyjny w   brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.  

§   2.   Traci moc:  

-   Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w   Zabrzu w   brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1   do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku,  

-   Uchwała Nr XXIII/224/04 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 08 marca 2004 r. w   sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku w   sprawie nadania Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,  

-   Uchwała Nr LII/662/06 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 10 kwietnia 2006 r. w   sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku w   sprawie nadania Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego,  

-   Uchwała Nr XIV/158/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 17.09.2007 r. w   sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/60/03 z   dnia 17 lutego 2003 roku w   sprawie nadania Straży Miejskiej w   Zabrzu Regulaminu Organizacyjnego.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   4.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVIII/403/12    
Rady Miasta   Zabrze    
z dnia 17 wrzesnia 2012 r.  
 

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej  
w Zabrzu  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną z   uwzględnieniem zasad i   trybu kierowania oraz zakresu zadań poszczególnych stanowisk i   komórek organizacyjnych Straży Miejskiej w   Zabrzu.  

§   2.   1.   Straż Miejska w   Zabrzu, zwana dalej „Strażą” jest samorządową, umundurowaną formacją, utworzoną w   celu wykonywania zadań w   zakresie ochrony porządku publicznego, działającą w   szczególności na podstawie przepisów:  

1)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 r. o   strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 z   późn. zm.) i   aktów wykonawczych do ustawy,  

3)   ustawy z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z   2008 r. Nr 223 poz. 1458) i   aktów wykonawczych do ustawy,  

4)   niniejszego Regulaminu i   innych przepisów regulujących funkcjonowanie Straży.  

2.   Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z   poszanowaniem godności i   praw człowieka.  

§   3.   Siedzibą i   terenem działania Straży jest Miasto Zabrze.  

Rozdział 2.
Zadania i   formy działania Straży  

§   4.   1.   Straż wykonuje zadania w   zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z   ustaw i   aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i   zadania, w   granicach posiadanych uprawnień, określone przez Prezydenta Miasta Zabrze, zwanego dalej „Prezydentem” w   sprawach, które nie zostały zastrzeżone prawem do wyłącznej kompetencji innych organów administracji rządowej i   samorządowej.  

2.   Zadania, o   których mowa w   ust. 1, wykonują pracownicy Straży, zwani dalej „strażnikami”.  

3.   Zadania Straży związane z   obsługą administracyjno – gospodarczą i   finansową wykonują inni pracownicy Straży nie będący strażnikami, zwani dalej „pracownikami administracyjnymi” oraz „pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i   obsługi”.  

§   5.   Straż, realizując stojące przed nią zadania (ustawowe, regulaminowe, określane przez organy gminy):  

1)   działa samodzielnie, bądź wspólnie z   przedstawicielami innych organów w   zakresie określonym przez Prezydenta i   Komendanta,  

2)   współpracuje z:  

a)   Policją, na zasadach określonych w   ustawie o   strażach gminnych i   stosownym, regulującym te kwestie, rozporządzeniu, realizując ustalenia podjęte przez Prezydenta z   Komendantem Miejskim Policji w   Zabrzu w   zakresie działań prewencyjnych w   mieście,  

b)   służbami, instytucjami i   organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i   porządku publicznego, ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami.  

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna  

§   6.   Strażą kieruje Komendant, który jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w   Straży strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.  

§   7.   1.   Dla właściwego funkcjonowania Straży Komendant opracowuje i   wprowadza do użytku regulaminy wewnętrzne i   instrukcje.  

2.   Decyzje wewnętrzne Komendant podejmuje w   szczególności w   formie zarządzeń, poleceń i   pism okólnych.  

§   8.   W Straży dystynkcje są tożsame z   zajmowanym stanowiskiem, zasada ta nie dotyczy pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.  

§   9.   1.   W strukturze organizacyjnej Straży wyodrębnia się Referaty, Sekcje oraz samodzielne stanowiska, w   tym w   szczególności:  

1)   Referaty Dzielnicowe,  

2)   Sekcję Dyżurnych,  

3)   Sekcję Ruchu Drogowego,  

4)   Sekcję do Spraw Nieletnich,  

5)   Sekcję Prawną,  

6)   Sekcję Gospodarczą,  

7)   Sekcję Administracyjną,  

8)   Sekcję Ochrony,  

9)   Sekcję Finansowo – Księgową.  

2.   Komendant w   drodze zarządzenia może tworzyć/likwidować inne, poza wymienionymi w   ust.1, komórki organizacyjne.  

3.   Szczegółową strukturę wewnętrzną Referatów i   sekcji oraz wykaz, liczbę i   rodzaj występujących w   Straży stanowisk (w tym także stanowisk samodzielnych) określa Komendant.  

4.   Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu.  

§   10.   1.   Pracą Referatu kieruje Kierownik.  

2.   Sekcją Finansowo-Księgową kieruje Główny Księgowy.  

3.   Kierownicy referatów kierują przyporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi zgodnie ze szczegółowym zakresem zadań realizowanych przez te komórki oraz określonych dla nich szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień i   odpowiedzialności.  

§   11.   1.   Komendantowi podlegają bezpośrednio:  

1)   Zastępca Komendanta ds. logistyki,  

2)   Zastępca Komendanta ds. prewencji,  

3)   Główny Księgowy.  

2.   Pracę pozostałych, wyodrębnionych w   strukturze komórek organizacyjnych zgrupowanych w   piony logistyczny i   prewencji, nadzorują wskazani w   ust.1 Zastępcy Komendanta, zgodnie z   określonymi dla nich szczegółowymi zakresami obowiązków.  

§   12.   1.   W pionie logistycznym wyróżnia się:  

3)   Sekcję Prawną,  

4)   Sekcję Gospodarczą,  

5)   Sekcję Administracyjną,  

5)   Sekcję Ochrony.  

2.   W pionie prewencji wyróżnia się w   szczególności:  

1)   Referaty Dzielnicowe,  

2)   Sekcję Dyżurnych,  

3)   Sekcję Ruchu Drogowego,  

4)   Sekcję do Spraw Nieletnich,  

§   13.   Dla realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć, poza ustaloną strukturą, doraźne zespoły złożone ze strażników, pracowników administracyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i   obsługi.  

Rozdział 4.
Zakres zadań dla poszczególnych  
stanowisk i   komórek organizacyjnych  

§   14.   1.   Do zadań Komendanta należy:  

1)   planowanie zadań Straży,  

2)   kierowanie pracą Straży zgodnie z   obowiązującymi przepisami,  

3)   kontrolowanie i   nadzorowanie realizacji zadań,  

4)   reprezentowanie Straży na zewnątrz.  

2.   Podczas nieobecności Komendanta jego zadania i   kompetencje realizuje upoważniony Zastępca Komendanta.  

§   15.   Zastępcy Komendanta organizują i   nadzorują pracę podległych im komórek organizacyjnych w   sposób zapewniający optymalną realizację zadań oraz współdziałają ze sobą w   sprawach, które wymagają uzgodnień między nimi.  

§   16.   1.   Szczegółowe zakresy obowiązków dla Zastępców Komendanta określa Komendant.  

2.   Szczegółowe zakresy obowiązków dla pozostałych stanowisk określają odpowiednio Zastępcy Komendanta oraz Główny Księgowy, a   zatwierdza je Komendant  

§   17.   Do zadań Referatów Dzielnicowych należy w   szczególności realizacja ustawowych zadań Straży na podległym terenie działania z   uwzględnieniem analizy występujących zagrożeń i   pojawiających się potrzeb tj. patrolowanie przypisanych rejonów, diagnozowanie występujących tam zagrożeń, podejmowanie współpracy w   tym zakresie z   innymi podmiotami, instytucjami i   społecznością lokalną.  

§   18.   Do zadań Sekcji Administracyjnej należy w   szczególności bieżąca obsługa kancelaryjna, obsługa korespondencji Komendanta i   Zastępców Komendanta, zarządzanie siecią telekomunikacyjną i   łączności oraz informatyczną.  

§   19.   Do zadań Sekcji Prawnej należy w   szczególności koordynacja działań w   zakresie obsługi prawnej jednostki, współpraca w   zakresie tworzenia regulacji wewnętrznych, prowadzenie czynności wyjaśniających, sporządzanie wniosków o   ukaranie, reprezentowanie Straży w   postępowaniu przed sądem.  

§   20.   Do zadań Sekcji Gospodarczej należy w   szczególności organizacja zaplecza materiałowo - technicznego, koordynacja i   nadzór nad majątkiem ruchomym i   nieruchomym, nadzór nad transportem samochodowym jednostki, konserwacja i   naprawy urządzeń w   siedzibie jednostki, prace porządkowe.  

§   21.   Do zadań Sekcji Finansowo-Księgowej należy w   szczególności obsługa finansowo - księgowa jednostki, prowadzenie spraw kadrowych, kontrola dyscypliny pracy i   sprawy socjalne.  

§   22.   Do zadań Sekcji Ruchu Drogowego należy w   szczególności czuwanie nad porządkiem i   egzekwowanie przepisów prawa o   ruchu drogowym w   zakresie posiadanych kompetencji.  

§   23.   Do zadań Sekcji do Spraw Nieletnich należą w   szczególności działania profilaktyczne na terenie placówek oświatowych, patrolowanie terenów przyszkolnych.  

§   24.   Do zadań Sekcji Dyżurnych należy w   szczególności przyjmowanie i   zlecanie do realizacji zgłoszeń interwencyjnych, reagowanie na ujawnione przejawy łamania prawa, koordynacja pracy strażników w   terenie.  

§   25.   Do zadań Sekcji Ochrony należy w   szczególności ochrona obiektów komunalnych.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   26.   Wykaz stanowisk, kategorie zaszeregowania i   minimalne wymagania kwalifikacyjne osób zatrudnionych w   Straży regulują stosowne przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych, w   tym obowiązujący w   straży Regulamin Wynagradzania.  

§   27.   Komendant, w   trybie określonym przez Prezydenta, składa sprawozdanie z   realizacji zadań wykonywanych przez Straż oraz przekazuje Prezydentowi informacje o   stanie porządku publicznego na terenie Miasta Zabrze.  

§   28.   Komendant ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.  

§   29.   Dokonywanie zmian w   Regulaminie Straży Miejskiej w   Zabrzu następuje w   trybie nadania tego Regulaminu przez Radę Miasta   Zabrze.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik    
do Regulaminu Organizacyjnego    
Straży Miejskiej w   Zabrzu    
z dnia 17 września 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »