| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 11 października 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna

Na podstawie art. 5a ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Brenna, zwanymi dalej „konsultacjami”, w   przypadkach przewidzianych ustawami oraz w   innych sprawach ważnych dla Gminy Brenna – dalej „gmina”.  

2.   Prawo udziału w   konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy.  

§   2.   1.   Wójt Gminy Brenna może przeprowadzić konsultacje z   własnej inicjatywy.  

2.   Z wnioskiem o   przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:  

1)   radni Gminy Brenna w   liczbie co najmniej pięciu,  

2)   komisja Rady Gminy Brenna właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,  

3)   mieszkańcy gminy w   liczbie co najmniej 100 osób, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych.  

3.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   termin przeprowadzenia konsultacji,  

3)   zakres konsultacji,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,  

6)   listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy i   numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne ich podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w   sprawie złożonego wniosku.  

4.   Wniosek spełniający wymogi określone w   § 2   ust. 3   jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Brenna w   terminie 7   dni od dnia złożenia.  

5.   Wnioski nie spełniające wymogów określonych w   § 2   ust. 3   nie podlegają rozpatrzeniu.  

6.   O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Brenna informuje wnioskodawcę w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z   zastrzeżeniem ust. 5.  

§   3.   1.   Decyzję o   przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Brenna w   drodze zarządzenia.  

2.   Zarządzenie Wójta Gminy Brenna o   przeprowadzeniu konsultacji określa w   szczególności:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zakres konsultacji,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Brenna lub jednostkę organizacyjną gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,  

§   4.   Konsultacje mogą być prowadzone w   następujących formach:  

1)   otwartych spotkań z   mieszkańcami gminy,  

2)   umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Gminy, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl oraz www.bip.brenna.org.pl i   przyjmowanie pisemnych opinii z   wykorzystaniem ankiet określonych przez Wójta Gminy Brenna w   drodze zarządzenia,  

3)   ogłoszenia w   biuletynie informacyjnym Urzędu Gminy Brenna.  

§   5.   1.   Z   przebiegu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu Gminy Brenna lub jednostka organizacyjna gminy odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza protokół.  

2.   Protokół z   przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl oraz www.bip.brenna.org.pl .  

§   6.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy.  

§   7.   Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w   nich mieszkańców gminy.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Wojnar

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »