| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna

z dnia 11 października 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna

Na podstawie art. 5a ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity:  
Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji z   mieszkańcami Gminy Brenna, zwanymi dalej „konsultacjami”, w   przypadkach przewidzianych ustawami oraz w   innych sprawach ważnych dla Gminy Brenna – dalej „gmina”.  

2.   Prawo udziału w   konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy.  

§   2.   1.   Wójt Gminy Brenna może przeprowadzić konsultacje z   własnej inicjatywy.  

2.   Z wnioskiem o   przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:  

1)   radni Gminy Brenna w   liczbie co najmniej pięciu,  

2)   komisja Rady Gminy Brenna właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,  

3)   mieszkańcy gminy w   liczbie co najmniej 100 osób, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych.  

3.   Wniosek o   przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   termin przeprowadzenia konsultacji,  

3)   zakres konsultacji,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,  

6)   listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy i   numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne ich podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w   sprawie złożonego wniosku.  

4.   Wniosek spełniający wymogi określone w   § 2   ust. 3   jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Brenna w   terminie 7   dni od dnia złożenia.  

5.   Wnioski nie spełniające wymogów określonych w   § 2   ust. 3   nie podlegają rozpatrzeniu.  

6.   O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt Gminy Brenna informuje wnioskodawcę w   terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z   zastrzeżeniem ust. 5.  

§   3.   1.   Decyzję o   przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Brenna w   drodze zarządzenia.  

2.   Zarządzenie Wójta Gminy Brenna o   przeprowadzeniu konsultacji określa w   szczególności:  

1)   przedmiot konsultacji,  

2)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji,  

3)   zakres konsultacji,  

4)   formę przeprowadzenia konsultacji,  

5)   komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Brenna lub jednostkę organizacyjną gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,  

§   4.   Konsultacje mogą być prowadzone w   następujących formach:  

1)   otwartych spotkań z   mieszkańcami gminy,  

2)   umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Gminy, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl oraz www.bip.brenna.org.pl i   przyjmowanie pisemnych opinii z   wykorzystaniem ankiet określonych przez Wójta Gminy Brenna w   drodze zarządzenia,  

3)   ogłoszenia w   biuletynie informacyjnym Urzędu Gminy Brenna.  

§   5.   1.   Z   przebiegu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu Gminy Brenna lub jednostka organizacyjna gminy odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza protokół.  

2.   Protokół z   przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna www.brenna.org.pl oraz www.bip.brenna.org.pl .  

§   6.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy.  

§   7.   Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w   nich mieszkańców gminy.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Wojnar

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »