| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/229/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 5   ust. 1, 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. )   RADA MIEJSKA CIESZYNA  

u c h w   a l a, co następuje :  

§   1.   Określić na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości :  

1.   od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,84 zł od 1   m 2 powierzchni,  

2)   zajętych na pola kempingowe – 0,40 zł od 1   m² powierzchni,  

3)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,43 zł od 1   ha powierzchni,  

4)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1   m 2 powierzchni;  

2.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych - 0,70 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,15 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w   rozumieniu art. 2   ustawy z   dnia 22 marca 1989 r. o   rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z   2002 r. Nr 112, poz. 979 z   późn. zm. ), zatrudniających do 5   osób włącznie – 17,94 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

4)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,39 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

5)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,55 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

6)   gospodarczych – 3,78 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej  

7)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,55 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

3.   od budowli - 2% ich wartości.  

§   2.   Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w   § 1   ust. 1   pkt 1   i ust. 2   pkt 2, a   stawkami w   § 1   ust. 1   pkt 2   i ust. 2   pkt 3   stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z   przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 06.379.5 )  

§   3.   Podmioty ubiegające się o   udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z   pomocy, o   której mowa w   § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących dokumentów:  

1.   danych wnioskodawcy:  

a)   imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,  

b)   identyfikator gminy, w   której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,  

c)   numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa oraz klasę działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis, zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2007 r. w   sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z   2007 r. Nr 251, poz. 1885 z   późn. zm.)    zgodnie z   formularzem informacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ) ,  

2.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i   gminy,  

3.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i   zdrowotne,  

4.   wszystkich   zaświadczeń  o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat albo oświadczenia o   wielkości pomocy de miminis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie.  

5.   informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,  

6.   bilansu i   rachunku zysków i   strat za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonego zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości,  

§   4.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »