| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/229/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 5   ust. 1, 2   i ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. )   RADA MIEJSKA CIESZYNA  

u c h w   a l a, co następuje :  

§   1.   Określić na rok 2013 stawki podatku od nieruchomości :  

1.   od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – 0,84 zł od 1   m 2 powierzchni,  

2)   zajętych na pola kempingowe – 0,40 zł od 1   m² powierzchni,  

3)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,43 zł od 1   ha powierzchni,  

4)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1   m 2 powierzchni;  

2.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych - 0,70 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,15 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników w   rozumieniu art. 2   ustawy z   dnia 22 marca 1989 r. o   rzemiośle ( tekst jednolity: Dz. U. z   2002 r. Nr 112, poz. 979 z   późn. zm. ), zatrudniających do 5   osób włącznie – 17,94 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

4)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,39 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

5)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,55 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

6)   gospodarczych – 3,78 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej  

7)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,55 zł od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

3.   od budowli - 2% ich wartości.  

§   2.   Różnice pomiędzy stawkami podstawowymi określonymi w   § 1   ust. 1   pkt 1   i ust. 2   pkt 2, a   stawkami w   § 1   ust. 1   pkt 2   i ust. 2   pkt 3   stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z   przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 r. w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 06.379.5 )  

§   3.   Podmioty ubiegające się o   udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z   pomocy, o   której mowa w   § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących dokumentów:  

1.   danych wnioskodawcy:  

a)   imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,  

b)   identyfikator gminy, w   której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,  

c)   numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa oraz klasę działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis, zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2007 r. w   sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z   2007 r. Nr 251, poz. 1885 z   późn. zm.)    zgodnie z   formularzem informacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ) ,  

2.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i   gminy,  

3.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i   zdrowotne,  

4.   wszystkich   zaświadczeń  o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc oraz w   ciągu 2   poprzedzających go lat albo oświadczenia o   wielkości pomocy de miminis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenia o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie.  

5.   informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,  

6.   bilansu i   rachunku zysków i   strat za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonego zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości,  

§   4.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »