| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/207/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 , art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001r. z   późniejszymi zmianami) oraz art. 5   ust.1 i   ust.3, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z   2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 roku  (Monitor Polski  Nr 116 z   14 sierpnia 2012 r.) w   sprawie: górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. oraz w   związku z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 13 lipca 2012 r. w   sprawie wskaźnika cen towarów i   usług konsumpcyjnych w   I półroczu 2012 (Monitor Polski Nr 103 , poz. 508 z   dnia 20 lipca 2012 roku)  

Rada Gminy Czernichów   uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się stawki podatku od nieruchomości – budynków, budowli i   gruntów według załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Oprócz zwolnień ustawowych zawartych w   art. 7   ust. 1   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych, zwalnia się z   podatku od nieruchomości:  

1.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź prowadzeniu działalności kulturalnej lub sportowej z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

2.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na realizację zadań z   zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i   porządku publicznego, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

3.   Grunty, budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, z   wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

4.   Grunty , budynki oraz budowle lub ich części wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu usług związanych z   siecią rozdzielczą wody oraz odprowadzeniem ścieków komunalnych.  

5.   Grunty, budynki i   budowle  lub ich części służące wykonywaniu określonych zadań publicznych o   charakterze lokalnym, z   wyjątkiem związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

§   3.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernichów Nr  XIII/110/2011 z   dnia 28 listopada 2011 roku w   sprawie :  stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XVI/140/2012 z   dnia 27 lutego 2012 w   sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Czernichów z   dnia 28 listopada 2011 w   sprawie : stawek podatku od nieruchomości  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   5.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Badan

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/207/2012    
Rady Gminy Czernichów    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Stawki podatku od nieruchomości  
budynków, budowli i   gruntów  

Stawki podatku od nieruchomości w   zł. i   gr- rocznie.  

 

1.Podatek od budynków  

A.  

Od budynków mieszkalnych lub ich części od   1 m   2   powierzchni użytkowej  

0,71  

B.  

Od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-   od 1m²   powierzchni użytkowej  
21,00  

C.  

Od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   od 1     powierzchni użytkowej  

4,63  

D.  

Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-   od 1m²   powierzchni użytkowej  

10,65  

E.  

Od pozostałych budynków lub ich części-   od 1     powierzchni użytkowej, w   tym ;  

 

 

- budynków gospodarczych  

5,20  

 

- garaży wolnostojących trwale związanych z   gruntem  

5,20  

 

- budynków wykorzystywanych na cele wypoczynkowo-rekreacyjne  

7,66  
 

 

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  

4,70  
 

 

- inne nie wymienione  

7,66  

F.  

Od budowli – od wartości budowli rocznie  

2 %  

2. Podatek od gruntów :  

A.  

Od gruntów związanych z   działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków-   od 1     powierzchni użytkowej  

0,83  
 

B.  

Od gruntów pod jeziorami zajętymi na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych   od 1   ha   powierzchni  

4,51  

C.  

Od pozostałych gruntów niesklasyfikowanych w   ewidencji gruntów, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   od 1m²   powierzchni użytkowej  

0,41  

 

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »