| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Godów

z dnia 17 września 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l   ustawy z   dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2005r., Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z   Uchwałą nr XLII/382/10 Rady Gminy Godów z   dnia 28 czerwca 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

Rada Gminy Godów uchwala:  

§   1.   Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, tj. do 10 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.  

§   2.   Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 10 lipca 2013 roku.  

§   3.   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 10 dni od dnia, w   którym złożono deklarację o   zmianie.  

§   4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny rachunek bankowy.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, jednak nie wcześniej niż z   dniem 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Tomas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »