| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XXVI/2012 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Lublińca dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i   art 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   wrzesnia 1991r. o   systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z   2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie, RADA MIEJSKA uchwala:  

§   1.   Uchwała niniejsza określa tryb udzielania i   rozliczania dotacji, o   których mowa w   przepisach art. 90 ust. 2a - 3   ustawy z   dnia 7   września 1991 roku o   systemie oświaty zwanej dalej ustawą.  

§   2.   1.   Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwoty podstawy obliczania dotacji i   rzeczywistej liczby uczniów.  

2.   Jako podstawę obliczania dotacji przyjmuje sie wysokość dotacji przypadającej na 1   ucznia:  

1)   dla niepublicznych szkół o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w   wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Lubliniec;  

2)   dla niepublicznych szkół o   uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w   pkt 1   uchwały, o   których mowa w   przepisie art. 90 ust. 3   ustawy - na każdego ucznia w   wysokości 50% ustalonych w   budżecie Miasta Lublińca wydatków bieżących ponoszonych w   szkołach publicznych tego samego typu i   rodzaju w   przeliczeniu na jednego ucznia; w   przypadku braku na terenie Miasta Lublińca szkoły publicznej danego typu i   rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju;  

3)   dla niepublicznych przedszkoli - na każdego ucznia w   wysokości 75 % ustalonych w   budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Lubliniec w   przeliczeniu na jednego ucznia, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Lubliniec w   danym roku budżetowym;  

4)   dla osób prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o   których mowa w   przepisach wydanych na podstawie art. 14 a   ust. 7   ustawy - na każdego ucznia w   wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w   przedszkolach publicznych, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Lubliniec;  

5)   dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w   wysokości takiej, jaką przewidziano na takie dziecko w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Lubliniec w   danym roku budżetowym.  

§   3.   1.   Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prawnej lub osoby fizycznej, prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę, złożonym w   terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z   wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.  

2.   Wzór wniosku o   udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   W odniesieniu do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego do wniosku należy dodatkowo dołączyć imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i   nazwisko ucznia, datę urodzenia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o   przewidywanym okresie uczęszczania w   roku budżetowym, którego dotyczy wniosek.  

4.   Organ prowadzący niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego składa do 10 dnia każdego miesiąca w   Urzędzie Miejskim w   Lublińcu informację o   faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i   wychowawczej, odpowiedniej dla danego typu i   rodzaju szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc.  

5.   Wzór informacji stanowi załącznik nr 2   do uchwały.  

6.   Dotacja obliczana jest w   poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, wskazanego w   informacji miesięcznej, o   której mowa w   ust.4, składanej przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.  

7.   Kwota dotacji wypłacona w   danym miesiącu w   wysokości wyższej lub niższej niż należna, będzie uwzględniona przy naliczaniu dotacji na kolejny miesiąc.  

8.   Do czasu ustalenia podstawy obliczania dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w   wysokości podstawy z   roku poprzedniego.  

9.   Po ustaleniu podstawy obliczania dotacji przypadającej na ucznia w   roku bieżącym nastepuje wyrównanie kwot dotacji przekazywanej zaliczkowo. W   przypadku przekazania dotacji w   wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na nastepny miesiąc. W   przypadku wypłacenia kwoty nizszej od należnej, kwota ta zostanie wyrównana.  

10.   Brak informacji o   której mowa w   ust. 4, bądź informacji o   ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionej niepublicznej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.  

§   4.   1.   Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do:  

1)   zgłoszenia w   wydziale właściwym do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w   Lublińcu, w   ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o   udzielenie dotacji,  

2)   złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji w   wydziale właściwym do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w   Lublińcu. Rozliczenie składane będzie pisemnie dwa razy w   roku: za okres od 01 stycznia do 30 czerwca w   terminie do 10 lipca danego roku oraz za cały rok łącznie tj. od 01 stycznia do 31 grudnia w   terminie do 20 stycznia roku następnego lub w   przypadku, gdy osoba prowadząca podejmie decyzję o   zaprzestaniu działalności danego podmiotu, w   terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.  

2.   Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3   do uchwały.  

3.   Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w   ustawie o   finansach publicznych w   zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z   budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  

§   5.   1.   Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej dla niepublicznych szkół i   placówek z   budżetu Miasta Lublińca.  

2.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Burmistrza Miasta, zawierające imię i   nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej oraz zakres przedmiotowy i   czas trwania kontroli.  

3.   Kontroli podlega w   szczególności:  

1)   zgodność danych wykazanych we wniosku o   udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o   aktualnej liczbie uczniów i   rozliczenie dotacji na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,  

2)   prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z   przeznaczeniem - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.  

4.   Kontrola może być przeprowadzona w   trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:  

1)   okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej dotowany podmiot o   terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7   dni przed rozpoczęciem kontroli,  

2)   doraźnie, w   przypadku gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.  

§   6.   1.   Czynności kontrolne przeprowadza się w   siedzibie szkoły, placówki oraz w   miejscach wykonywania jej zadań lub w   siedzibie osoby prowadzącej daną szkołę lub placówkę.  

2.   W ramach kontroli niepubliczna szkoła, placówka lub inna forma wychowania przedszkolnego jest obowiązana:  

1)   zapewnić warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli;  

2)   przedstawić na żądanie kontrolującego dokumentację, o   której mowa w   ustawie, oraz sporządzić kopie, odpisy i   wyciągi z   dokumentów;  

3)   udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.  

3.   Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w   protokole kontroli.  

4.   Protokół zawiera:  

1)   pełną nazwę i   adres szkoły lub placówki, nazwę i   adres osoby prowadzącej oraz imię i   nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę lub placówkę,  

2)   datę rozpoczęcia i   zakończenia kontroli,  

3)   imiona i   nazwiska kontrolujących,  

4)   określenie przedmiotu kontroli i   okresu objętego kontrolą,  

5)   opis stanu faktycznego stwierdzonego w   toku kontroli, w   tym ustalonych nieprawidłowości, z   uwzględnieniem zakresu tych nieprawidłowości,  

6)   opis załączników do protokołu,  

7)   pouczenie kontrolowanego o   prawie zgłaszania zastrzeżeń i   składania wyjaśnień do protokołu,  

8)   podpisy kontrolujących i   osoby prowadzącej szkołę lub placówkę lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.  

5.   Osobie prowadzącej szkołę lub placówkę przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do organu kontrolującego, w   terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.  

6.   Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w   terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie tej odmowy.  

7.   Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.  

§   7.   1.   Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w   którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.  

2.   Osoba prowadząca, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązana, w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadoimić organ dotujący o   sposobie realizacji zaleceń kontrolnych i   wykorzystaniu uwag zawartych w   wystąpieniu pokontrolnym.  

§   8.   Tracą moc:  

1)   uchwała nr 182/XIV/03 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 30 października 2003r. w   sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z   budżetu miasta dla szkół niepublicznych o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (Dz. Urz. Woj.Śląskiego Nr 105, poz.2780, z   2010r. Nr 8, poz. 109);  

2)   uchwała nr 183/XIV/03 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 30 października 2003r. w   sprawie: szczegółowych zasad udzielania dotacji z   budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj.Śląskiego Nr 105, poz.2781, z   2010r. Nr 8, poz. 110 oraz z   2011r. Nr 55, poz. 995).  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   10.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik nr 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 271/XXVI/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 25 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf

zalacznik nr 3  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »