| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/322/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia  
8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   l   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy  
z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych  
(tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r.  
Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 10 kwietnia danego roku,  

2)   za II kwartał do 10 lipca danego roku,  

3)   za III kwartał do 10 października danego roku,  

4)   za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1,   określa odrębna uchwała.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1, upływa w   dniu  
10 października 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.  

§   2.   Właściciele nieruchomości opłatę będą uiszczać bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w   Pszczynie lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w   Pszczynie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia  
1   lipca 2013 r.  


2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w   Pszczynie, umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w   Pszczynie oraz opublikowanie w   lokalnej prasie.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie


Zgodnie z   art. 6l. znowelizowanej ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach rada gminy w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określi termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. Mając na uwadze wprowadzenie terminów uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi już w   2008 r. postanowiono nie zmieniać obowiązujących dotychczas terminów. Częstotliwość i   tryb uiszczania opłat pozostawiono bez zmian.  

Z kolei art. 10 ust. 3   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw stanowi, iż uchwały podjęte na podstawie  
art. 6a ustawy zmienianej w   brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc nie dłużej jednak  
niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy.  

Projekt uchwały w   okresie od 14 do 24 września 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z   treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w   Pszczynie z   dnia 26 sierpnia 2010 r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i   uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »