| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/307/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust.2pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz 1591 z   późń. zm.), w   związku z   art. 5i 7   ust. 3ustawy z   dnia 12 stycznia1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tj. D. U. z   2010r. nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Rudziniec  
uchwala:  

 

§   1.   1.   Ustala się stawki podatku od nieruchomości od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków od 1m2 powierzchni   0,81 zł  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni   4,37 zł  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni   0,33 zł  

2.   Ustala się stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:  

1)   mieszkalnych   0,68 zł  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   21,93 zł  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym   10,40 zł  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   4,49 zł  

5)   od garaży wolnostojących, przybudowanych do budynku mieszkalnego lub gospodarczego oraz od części budynków gospodarczych zajętych na garaże   7,40 zł  

6)   letniskowych   7,50 zł  

7)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   6,25 zł  

3.   Ustala się stawkę podatku od budowli lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

 

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:  

1)   stanowiące mienie komunalne, nie oddane w   posiadanie zależne,  

2)   służące realizacji zadań własnych gminy w   zakresie następujących celów publicznych:  

a)   utrzymania obiektów i   urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,  

b)   gospodarki mieszkaniowej,  

c)   cmentarzy i   zieleńców,  

d)   targowisk,  

e)   wodociągów i   zaopatrzenia w   wodę, kanalizacji, usuwania i   oczyszczania ścieków komunalnych, składowania odpadów komunalnych,  

f)   prowadzenia terenów rekreacyjnych,  

g)   działalności kulturalnej , bibliotekarskiej,  

3)   zajęte na świetlice,  

4)   przeznaczone na nieprofesjonalną i   nie zarobkową działalność sportową, turystyczną i   rekreacyjną,  

5)   przeznaczone na nieprofesjonalną i   niezarobkową działalność z   zakresu ochrony przeciwpożarowej,  

6)   przeznaczone na niezarobkową działalność z   zakresu utrzymania bezpieczeństwa i   porządku publicznego,  

7)   przeznaczone na niezarobkową działalność w   zakresie świadczeń pomocy społecznej, oświaty i   edukacji,  

8)   zajęte pod drogi inne niż wymienione w   art. 2   ust. 3   pkt 4   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych a   pozostające w   posiadaniu zależnym gminy.  

 

§   3.   Traci moc uchwała Nr XII/143/2011 Rady Gminy Rudziniec z   dnia 28 września 2011r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012rok oraz zwolnień w   tym podatku, wraz z   późniejszymi zmianami.  

 

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.  

 

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Bernard   Kukowka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »