| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.7.2012 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 5 października 2012r.

w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

1.   Henryka Kolarczyka-Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  

2.   Witolda Wiktorczyka–Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  

działającym w   oparciu o   uchwałę Nr XIX/168/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 27 czerwca 2012 r. w   sprawie zawarcia porozumienia z   gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec, w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  

a:  

Gminą Pawłowice   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Pawłowice   z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w   osobie:  

Damiana Galuska–Wójta Gminy Pawłowice   ,  

działającym w   oparciu o   uchwałę Nr XIX/222/2012 Rady Gminy Pawłowice z   dnia 26 czerwca 2012 r. w   sprawie przejęcia zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia zwanym w   dalszej treści „Gminą”.  

§ 1.  

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i   odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Pawłowice w   sezonie zimowym 2012/2013 wraz z   pozimowym uprzątnięciem dróg z   materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z   przynależnym standardem i   określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

§ 2.  

1.   Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r., w   tym:  

1)   termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2012 r. do 31.03.2013 r.,  

2)   termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2013 r.  

2.   W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w   ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W   takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z   przedłużonego okresu trwania porozumienia.  

§ 3.  

1.   Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i   wykonanie zadania wymienionego w   § 1   zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

2.   Przedmiot postępowania wym. w   ust. 1   powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a   także pozimowe uprzątnięcie dróg z   materiałów użytych do zwalczania śliskości.  

§ 4.  

1.   Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w   kwocie   182.200,00 zł   /słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych/   w następujących terminach:  

1)   Dotacja w   roku 2012 w   kwocie   72.880,00 zł   płatna do 07.12.2012 r. za miesiąc listopad i   grudzień,  

2)   Dotacja w   roku 2013 w   kwocie   109.320,00 zł   płatna w   następujących ratach i   terminach:  

a)   I rata w   sumie   36.440,00 zł   płatna do 07.01.2013 r. za miesiąc styczeń,  

b)   II rata w   sumie   36.440,00 zł   płatna do 07.02.2013 r. za miesiąc luty,  

c)   III rata w   sumie   36.440,00 zł   płatna do 07.03.2013 r. za miesiąc marzec.  

2.   Dotacja zostanie przekazana na rachunek:  

49   8447 0005 0000 0013 2000 0001  

§ 5.  

1.   Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z   niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W   przypadku występowania warunków, w   których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o   fakcie wyczerpania się środków z   15-to dniowym wyprzedzeniem.  

2.   Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi w   dwóch ratach, tj. do dnia 15.01.2013 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w   2012 roku) oraz do dnia 30.04.2013 roku (dotyczy dotacji przekazanej w   2013 roku).  

3.   W terminach określonych w   pkt. 2   Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z   wykorzystanych środków, zgodnie z   załącznikiem nr 2   i 3   do niniejszego porozumienia.  

§ 6.  

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.  

§ 7.  

W sprawach rozliczenia i   wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o   finansach publicznych, w   szczególności art. 251 i   252.  

§ 8.  

1.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.  

3.   W przypadku sporów powstałych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego.  

§ 9.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.  § 10.  

Niniejsze porozumienie spisano w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.  

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

 

WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk


CZŁONEK ZARZĄDU  


Witold   Wiktorczyk

WÓJT  


mgr inż.   Damian   Galusek

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr PZD.031.7.2012  
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2   do Porozumienia Nr PZD.031.7.2012  
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3   do Porozumienia Nr PZD.031.7.2012  
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »