| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.9.2012 Wójta Gminy Suszec; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

1.   Pawła Sadzy – Starosty Powiatu Pszczyńskiego  

2.   Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego  

działających w   oparciu o   uchwałę Nr XIX/168/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 27 czerwca 2012 r. w   sprawie zawarcia porozumienia z   gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec, w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w   dalszej treści „Powiatem”  

a:  

Gminą Suszec   z siedzibą 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1   reprezentowaną przez   Wójta Gminy Suszec   w   osobie:  

Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec   ,  

działającego w   oparciu o   uchwałę Nr XXIII/64/197/2012 Rady Gminy Suszec z   dnia 30 sierpnia 2012 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Suszec, a   Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z   zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwaną w   dalszej treści „Gminą”  

§ 1.  

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i   odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w   Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Suszec w   sezonie zimowym 2012/2013 wraz z   pozimowym uprzątnięciem dróg z   materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z   przynależnym standardem i   określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

§ 2.  

1.   Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r., w   tym:  

1)   termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2012 r. do 31.03.2013 r.,  

2)   termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2013 r.  

2.   W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w   ust.   1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W   takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z   przedłużonego okresu trwania porozumienia.  

§ 3.  

Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców i   wykonanie zadań w   zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz przeprowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców i   wykonanie zadań w   zakresie pozimowego uprzątnięcia dróg z   materiałów użytych do zwalczania śliskości zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

§ 4.  

1.   Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w   kwocie   130.600,00     /słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćset złotych/   w następujących terminach:  

1)   Dotacja w   roku 2012 w   kwocie   52.240,00 zł   płatna do 07.12.2012 r. za miesiąc listopad i   grudzień,  

2)   Dotacja w   roku 2013 w   kwocie   78.360,00 zł   płatna w   następujących ratach i   terminach:  

a)   I rata w   sumie   26.120,00 zł   płatna do 07.01.2013 r. za miesiąc styczeń,  

b)   II rata w   sumie   26.120,00 zł   płatna do 07.02.2013 r. za miesiąc luty,  

c)   III rata w   sumie   26.120,00 zł   płatna do 07.03.2013 r. za miesiąc marzec.  

2.   Dotacja zostanie przekazana na rachunek:  

15 8456 1019 2001 0000 0446 0002  

§ 5.  

1.   Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z   niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W   przypadku występowania warunków, w   których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o   fakcie wyczerpania się środków z   15-to dniowym wyprzedzeniem.  

2.   Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi do dnia 15.01.2013 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w   2012 roku) oraz do dnia 30.04.2013 roku (dotyczy dotacji przekazanej w   2013 roku).  

3.   W terminach określonych w   pkt. 2   Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z   wykorzystanych środków, zgodnie z   załącznikiem nr 2   i 3   do niniejszego porozumienia.  

4.   Wykorzystanie przez Gminę dotacji przekazanej przez Powiat nastąpi do dnia 31.12.2012 roku (dotyczy dotacji przekazanej w   2012 roku) oraz do dnia 15.04.2013 roku (dotyczy dotacji przekazanej w   2013 roku).  

§ 6.  

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.  

§ 7.  

W sprawach rozliczenia i   wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z   dnia 27   sierpnia 2009r. o   finansach publicznych, w   szczególności art. 251 i   252.  

§ 8.  

1.   Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o   finansach publicznych.  

§ 9.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.                                                                                                    


§ 10.  

Niniejsze porozumienie spisano w   5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2   dla każdej ze stron oraz 1   dla celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.  

POWIAT                                                                                                                   GMINA  

 

STAROSTA  


Paweł   Sadza


WICESTAROSTA  


Henryk   Kolarczyk

WÓJT  


Marian   Pawlas

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr PZD.031.9.2012  
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2   do Porozumienia Nr PZD.031.9.2012  
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3   do Porozumienia Nr PZD.031.9.2012  
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »