| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.11.2012 Wójta Gminy Miedźna; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 17 października 2012r.

w sprawie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni i chodników

1. Pawła Sadzy- Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XIX/168/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a:

Gminą Miedźna reprezentowaną przez Wójta Gminy Miedźna z siedzibą 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131 w osobie:

Bogdana Taranowskiego – Wójta Gminy Miedźna ,

działającym w oparciu o uchwałę Nr XLI/335/2006 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 07 marca 2006 r.w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania porozumień z Powiatem Pszczyńskim zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegających na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników (w miejscach wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, za które odpowiada zarządca drogi) położonych na terenie Gminy Miedźna w sezonie zimowym 2012/2013 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2012 r. do 15.04.2013 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2012 r. do 31.03.2013 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2013 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 156.200,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych/ w następujących terminach:

1) Dotacja w roku 2012 w kwocie 62.480,00 zł płatna do 07.12.2012 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) Dotacja w roku 2013 w kwocie 93.720,00 zł płatna w następujących ratach i terminach:

a) I rata w sumie 31.240,00 zł płatna do 07.01.2013 r. za miesiąc styczeń,

b) II rata w sumie 31.240,00 zł płatna do 07.02.2013 r. za miesiąc luty,

c) III rata w sumie 31.240,00 zł płatna do 07.03.2013 r. za miesiąc marzec.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek:

42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi w dwóch ratach, tj. do dnia 15.01.2013 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 roku) oraz do dnia 30.04.2013 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 201 3 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

§ 6.

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporów powstałych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego.

§ 9.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.                                                                                                  

§ 10.

Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

POWIAT                                                                                                                 GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT GMINY


mgr inż. Bogdan Taranowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.11.2012
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.11.2012
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.11.2012
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »