| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr we.031.5.2012 Zarządu Powiatu Głubczyckiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Głubczyckiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

zwanym dalej " Powierzającym ",

a

Powiatem Głubczyckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Głubczyckiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Głubczycki - Józef Kozina

2. Wicestarosta Głubczycki - Piotr Soczyński

zwanym dalej " Przyjmującym ".

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu prowadzenie zadania publicznego kształcenie uczniów klas wielozawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powierzającego w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

2. Kształcenie będzie odbywało się w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Głubczycach, przy Alei Śląskiej 1, zwanym dalej ODZ.

3. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

4. Zakwaterownie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

5. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do ODZ imienny wykaz uczniów objętych w roku szkolnym 2012/2013 kształceniem zawodowym w ODZ.

§ 2.

1. Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w roku szkolnym 2012/2013 i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wynosi 380,00 zł.

3. Koszt kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym dla klas I-III od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. wynosi 380,00 zł.

4. Koszt kształcenia jednego ucznia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w trybie eksternistycznym, ustala się w wysokości nie wyższej niż koszty kształcenia wymienione w ust. 2 i 3.

5. Należność za każdy kurs Powierzający przekaże przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez ODZ - na konto wskazane na fakturze, której płatnikiem jest:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7

42-700 Lubliniec

NIP: 575-16-47-348

6. Faktura zostanie wystawiona na podstawie imiennej listy uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem stopnia kursu i zawodu, podpisanej przez dyrektora ODZ, w którym odbywał się kurs oraz dyrektora macierzystej szkoły ucznia.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 października 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

2. Strony przewidują mozliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu do porozumienia powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Traci moc porozumienie zawarte w dniu 11 października 2010 r. w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

§ 5.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym pod względem miejscowym dla każdej ze stron.

§ 8.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

                            POWIERZAJĄCY                                                                       PRZYJMUJĄCY

Starosta Lubliniecki


Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


Tadeusz Konina

Starosta Głubczycki


Józef Kozina


Wicestarosta Głubczycki


Piotr Soczyński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »