| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 , art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 97, poz. 1172 z   póź. zm.) RADA GMINY CHYBIE u   c h w   a l a   :  

§   1.   W Statucie Gminy Chybie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/41/03 Rady Gminy Chybie z   dnia 29 sierpnia 2003r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chybie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Gminy Chybie z   dnia 1   kwietnia 2008r., Dz. Urz. Woj. Śl. z   dnia 29 maja 2008r. Nr 98, poz. 2018) wprowadza się następujące zmiany :  

1)   w Rozdziale 2   „Ustrój Gminy” :  

a)   w § 4   ust. 1   zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :  

„Gmina Chybie położona jest w   powiecie cieszyńskim, w   województwie śląskim i   obejmuje obszar o   powierzchni 3.180 ha.”;  

b)   w § 5   w ust. 1   :  

-   skreśla się zdanie czwarte,  

-   zdanie piąte otrzymuje brzmienie :  

„Po prawej stronie drzewa, kobieta – po lewej mężczyzna, trzyma prawą ręką kosę ostrzem w   górę skierowanym w   lewo.”,  

-   - zdanie siódme otrzymuje brzmienie :  

„Mężczyzna – sukmana biała, kapelusz czarny, pas i   buty czerwone, ostrze kosy czarne, drzewce żółte.”;  

c)   w § 5   w ust. 3   po wyrazach „orła” oraz „godła” stawia się przecinek;  

2)   w Rozdziale 3   „Jednostki pomocnicze Gminy”, w   § 6   :  

a)   w ust. 3:  

-   w pkt. 5   i 7   w części końcowej przed średnikiem dodaje się wyrazy   „oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy”,  

-   w pkt. 6   po wyrazie „uchwały” stawia się przecinek;  

b)   w ust. 4   po wyrazach „korzysta z” dodaje się wyrazy   „przekazanego mu”;  

3)   w Rozdziale 3   „Jednostki organizacyjne Gminy”,   w § 7   ust. 2   pkt. 1   otrzymuje brzmienie :  

„1) jednostki budżetowe :  

a)   Urząd Gminy w   Chybiu,  

b)   Przedszkole Publiczne w   Chybiu,  

c)   Przedszkole Publiczne w   Mnichu,  

d)   Szkoła Podstawowa Nr 1   w Chybiu,  

e)   Szkoła Podstawowa Nr 2   im. Ludwika Kobieli w   Chybiu,  

f)   Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w   Mnichu,  

g)   Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Zaborzu, w   skład którego wchodzą :  

-   Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w   Zaborzu,  

-   Przedszkole Publiczne w   Zaborzu,  

h)   Gimnazjum w   Chybiu,  

i)   Gimnazjum w   Mnichu,  

j)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chybiu;”;  

4)   w Rozdziale 6   „Tryb pracy Rady” :  

a)   w § 13 ust. 2   fragment zdania po wyrażeniu „oraz Sołtysów,” otrzymuje brzmienie :  

„radnych Rady Powiatu Cieszyńskiego reprezentujących okręg wyborczy, w   skład którego wchodzi Gmina, na 5   dni przed wyznaczonym terminem sesji.”;  

b)   w § 14 w   części końcowej dodaje się wyrazy   „oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.”;  

c)   w § 15 ust. 4   otrzymuje brzmienie :  

„ 4. W   sesji bierze udział Wójt, a   także pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i   udzielania wyjaśnień.”;  

d)   w § 21:  

-   ust. 4   i 5   otrzymują brzmienie :  

„ 4. Interpelacje powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z   nich pytania.  

5. W   trakcie sesji interpelacje składa się ustnie lub w   formie pisemnej, a   poza sesją w   formie pisemnej Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przekazuje je adresatom.”,  

-   w ust. 8   po wyrazie „Wójta” stawia się przecinek,  

-   w ust. 10 po wyrazie „niewystarczająca” stawia się przecinek,  

-   w ust. 11 ustala się prawidłową pisownię wyrazu „między”  

-   w ust. 12 po wyrazie „interpelacji” stawia się przecinek i   dodaje wyraz   „zapytań”;  

e)   w § 23:  

-   w ust. 1   po wyrażeniu „za uzasadnione” stawia się przecinek,  

-   ust. 2   otrzymuje brzmienie :  

„ 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.”,  

-   w ust. 7   zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :  

„ Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednej wypowiedzi „za” i   jednej „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.”;  

f)   w § 25 ust. 5   po wyrazach „sesji” oraz „skutku” stawia się przecinek;  

g)   w § 27 ust. 1   ustala się brzmienie wyrazu „   kworum”,   a po wyrazach „posiedzenia” oraz „kworum” stawia się przecinek;  

h)   § 30 ust. 3   wyrazy „w referacie organizacyjnym i   spraw społecznych Urzędu Gminy” zastępuje się wyrazami   „w biurze Rady Gminy”;  

i)   w § 35 ust. 4   po wyrazach „radnego” oraz „Rady” stawia się przecinek;  

j)   w § 38:  

-   w ust. 1   po wyrazie „określonym” wyrazy „w odrębnej uchwale Rady” zastępuje się wyrazami   „w odrębnych przepisach”;  

-   w ust. 2   w części końcowej zdania po wyrazach „biura Rady” dodaje się wyrazy   „w zakresie określonym w   odrębnych przepisach.”,  

-   ust. 3   otrzymuje brzmienie :  

„ 3. W   realizacji zadań Przewodniczący Rady współdziała z   Wiceprzewodniczącym Rady oraz przewodniczącymi komisji.”;  

k)   w § 39 ust. 9   po wyrazie „kadencji” stawia się przecinek;  

l)   w § 40 ust. 3   i 4, 42 ust. 1   i 2, 43 ust. 3   skreśla się odpowiednio wyrazy „lub Wiceprzewodniczącego Rady”, „lub Wiceprzewodniczący Rady”, „i Wiceprzewodniczącego Rady”, „lub Wiceprzewodniczący”;  

m)   w § 42:  

-   w ust. 2   po wyrazach „w Urzędzie Gminy,” dodaje się wyrazy   „ na stronie internetowej Urzędu Gminy,”,  

-   w ust. 5   po wyrazach „odpowiednimi komisjami” dodaje się wyraz   „rad”;  

n)   w § 43 :  

-   w ust. 1   po wyrazie „bądź” wyrazy „członek sprawozdawca komisji” zastępuje się wyrazami   „zastępca przewodniczącego komisji”;  

-   w ust. 2   wyrazy „Przewodniczącemu Rady lub Wiceprzewodniczącemu” zastępuje się wyrazami „   w biurze Rady Gminy.”;  

o)   w § 44 skreśla się oznaczenie „ust. 1” oraz wyraz „działania”;  

p)   w § 45:  

-   w ust. 2   po wyrazie „kluby” wyrazy „o wspólnej orientacji politycznej lub społecznej” zastępuje się wyrazem   „radnych”,  

-   w ust. 3   po wyrazie „przysługuje” wyraz „radnym” zastępuje się wyrazem   „radnemu”;  

5)   w Rozdziale 7   „Zasady i   tryb działania Komisji Rewizyjnej” :  

a)   w § 52 zdanie 1   po wyrazie „kontroli” stawia się dwukropek;  

b)   w § 53 ust. 1, 58 ust. 2, 67 ust. 2   skreśla się odpowiednio wyrazy „lub jego Zastępcę”, „lub jego Zastępca”, „lub Wiceprzewodniczącego Komisji”;  

c)   w § 55 skreśla się pkt 2, a   dotychczasowy pkt 3   zostaje oznaczony jako pkt 2;  

d)   § 57 otrzymuje brzmienie :  

„Działania Komisji Rewizyjnej pociągające za sobą wydatki budżetowe wymagają akceptacji przez Radę.”;  

e)   w § 59 ust. 1   pkt. 5   i 6   otrzymują brzmienie ;  

5) powołania biegłych do uczestnictwa w   pracach kontrolnych zgodnie z   § 57;  

6) zwoływania posiedzeń z   udziałem kierowników kontrolowanych jednostek.”;  

f)   w § 60 ust. 1   po wyrazie „Wójta” stawia się przecinek;  

g)   § 63 skreśla się ;  

h)   § 64 otrzymuje brzmienie :  

„Kierownicy jednostek kontrolowanych, w   stosunku do których protokół pokontrolny zawiera wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w   wyniku kontroli, zawiadamiają Komisję o   sposobie wykorzystania tych wniosków i   propozycji.”;  

i)   § 65 skreśla się;  

j)   w § 69 skreśla się pkt 2, a   dotychczasowy pkt 3   zostaje oznaczony jako pkt. 2;  

6)   w Rozdziale 8   „Zasady działania klubów radnych”   , § 72 ust. 1   otrzymuje brzmienie :  

„1. W   skład klubu radnych powinno wchodzić co najmniej 3   radnych.”;  

7)   w Rozdziale 9   „Tryb pracy Wójta” :  

a)   § 74 otrzymuje brzmienie : „   W sesjach Rady uczestniczy Wójt lub Zastępca Wójta.”;  

b)   § 76 skreśla się;  

8)   w Rozdziale 10 „Zasady dostępu do dokumentów i   korzystania z   nich”  

a)   § 77 otrzymuje brzmienie :  

„Obywatele mają dostęp do dokumentów wynikających z   wykonywania zadań publicznych.”;  

b)   w § 79 po wyrazach „zbiorach danych” dodaje się   „(Biuletyn Informacji Publicznej)”;  

9)   Załącznik Nr 1   do Statutu ustala się zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  


Załącznik do Uchwały Nr XIX/143/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »