| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/143/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Chybie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 1, art. 22 , art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011r. Nr 97, poz. 1172 z   póź. zm.) RADA GMINY CHYBIE u   c h w   a l a   :  

§   1.   W Statucie Gminy Chybie stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/41/03 Rady Gminy Chybie z   dnia 29 sierpnia 2003r. w   sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chybie (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Gminy Chybie z   dnia 1   kwietnia 2008r., Dz. Urz. Woj. Śl. z   dnia 29 maja 2008r. Nr 98, poz. 2018) wprowadza się następujące zmiany :  

1)   w Rozdziale 2   „Ustrój Gminy” :  

a)   w § 4   ust. 1   zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :  

„Gmina Chybie położona jest w   powiecie cieszyńskim, w   województwie śląskim i   obejmuje obszar o   powierzchni 3.180 ha.”;  

b)   w § 5   w ust. 1   :  

-   skreśla się zdanie czwarte,  

-   zdanie piąte otrzymuje brzmienie :  

„Po prawej stronie drzewa, kobieta – po lewej mężczyzna, trzyma prawą ręką kosę ostrzem w   górę skierowanym w   lewo.”,  

-   - zdanie siódme otrzymuje brzmienie :  

„Mężczyzna – sukmana biała, kapelusz czarny, pas i   buty czerwone, ostrze kosy czarne, drzewce żółte.”;  

c)   w § 5   w ust. 3   po wyrazach „orła” oraz „godła” stawia się przecinek;  

2)   w Rozdziale 3   „Jednostki pomocnicze Gminy”, w   § 6   :  

a)   w ust. 3:  

-   w pkt. 5   i 7   w części końcowej przed średnikiem dodaje się wyrazy   „oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy”,  

-   w pkt. 6   po wyrazie „uchwały” stawia się przecinek;  

b)   w ust. 4   po wyrazach „korzysta z” dodaje się wyrazy   „przekazanego mu”;  

3)   w Rozdziale 3   „Jednostki organizacyjne Gminy”,   w § 7   ust. 2   pkt. 1   otrzymuje brzmienie :  

„1) jednostki budżetowe :  

a)   Urząd Gminy w   Chybiu,  

b)   Przedszkole Publiczne w   Chybiu,  

c)   Przedszkole Publiczne w   Mnichu,  

d)   Szkoła Podstawowa Nr 1   w Chybiu,  

e)   Szkoła Podstawowa Nr 2   im. Ludwika Kobieli w   Chybiu,  

f)   Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w   Mnichu,  

g)   Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Zaborzu, w   skład którego wchodzą :  

-   Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w   Zaborzu,  

-   Przedszkole Publiczne w   Zaborzu,  

h)   Gimnazjum w   Chybiu,  

i)   Gimnazjum w   Mnichu,  

j)   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w   Chybiu;”;  

4)   w Rozdziale 6   „Tryb pracy Rady” :  

a)   w § 13 ust. 2   fragment zdania po wyrażeniu „oraz Sołtysów,” otrzymuje brzmienie :  

„radnych Rady Powiatu Cieszyńskiego reprezentujących okręg wyborczy, w   skład którego wchodzi Gmina, na 5   dni przed wyznaczonym terminem sesji.”;  

b)   w § 14 w   części końcowej dodaje się wyrazy   „oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.”;  

c)   w § 15 ust. 4   otrzymuje brzmienie :  

„ 4. W   sesji bierze udział Wójt, a   także pracownicy Urzędu Gminy wyznaczeni przez Wójta do referowania spraw i   udzielania wyjaśnień.”;  

d)   w § 21:  

-   ust. 4   i 5   otrzymują brzmienie :  

„ 4. Interpelacje powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego ich przedmiotem oraz wynikające z   nich pytania.  

5. W   trakcie sesji interpelacje składa się ustnie lub w   formie pisemnej, a   poza sesją w   formie pisemnej Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przekazuje je adresatom.”,  

-   w ust. 8   po wyrazie „Wójta” stawia się przecinek,  

-   w ust. 10 po wyrazie „niewystarczająca” stawia się przecinek,  

-   w ust. 11 ustala się prawidłową pisownię wyrazu „między”  

-   w ust. 12 po wyrazie „interpelacji” stawia się przecinek i   dodaje wyraz   „zapytań”;  

e)   w § 23:  

-   w ust. 1   po wyrażeniu „za uzasadnione” stawia się przecinek,  

-   ust. 2   otrzymuje brzmienie :  

„ 2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.”,  

-   w ust. 7   zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :  

„ Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednej wypowiedzi „za” i   jednej „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.”;  

f)   w § 25 ust. 5   po wyrazach „sesji” oraz „skutku” stawia się przecinek;  

g)   w § 27 ust. 1   ustala się brzmienie wyrazu „   kworum”,   a po wyrazach „posiedzenia” oraz „kworum” stawia się przecinek;  

h)   § 30 ust. 3   wyrazy „w referacie organizacyjnym i   spraw społecznych Urzędu Gminy” zastępuje się wyrazami   „w biurze Rady Gminy”;  

i)   w § 35 ust. 4   po wyrazach „radnego” oraz „Rady” stawia się przecinek;  

j)   w § 38:  

-   w ust. 1   po wyrazie „określonym” wyrazy „w odrębnej uchwale Rady” zastępuje się wyrazami   „w odrębnych przepisach”;  

-   w ust. 2   w części końcowej zdania po wyrazach „biura Rady” dodaje się wyrazy   „w zakresie określonym w   odrębnych przepisach.”,  

-   ust. 3   otrzymuje brzmienie :  

„ 3. W   realizacji zadań Przewodniczący Rady współdziała z   Wiceprzewodniczącym Rady oraz przewodniczącymi komisji.”;  

k)   w § 39 ust. 9   po wyrazie „kadencji” stawia się przecinek;  

l)   w § 40 ust. 3   i 4, 42 ust. 1   i 2, 43 ust. 3   skreśla się odpowiednio wyrazy „lub Wiceprzewodniczącego Rady”, „lub Wiceprzewodniczący Rady”, „i Wiceprzewodniczącego Rady”, „lub Wiceprzewodniczący”;  

m)   w § 42:  

-   w ust. 2   po wyrazach „w Urzędzie Gminy,” dodaje się wyrazy   „ na stronie internetowej Urzędu Gminy,”,  

-   w ust. 5   po wyrazach „odpowiednimi komisjami” dodaje się wyraz   „rad”;  

n)   w § 43 :  

-   w ust. 1   po wyrazie „bądź” wyrazy „członek sprawozdawca komisji” zastępuje się wyrazami   „zastępca przewodniczącego komisji”;  

-   w ust. 2   wyrazy „Przewodniczącemu Rady lub Wiceprzewodniczącemu” zastępuje się wyrazami „   w biurze Rady Gminy.”;  

o)   w § 44 skreśla się oznaczenie „ust. 1” oraz wyraz „działania”;  

p)   w § 45:  

-   w ust. 2   po wyrazie „kluby” wyrazy „o wspólnej orientacji politycznej lub społecznej” zastępuje się wyrazem   „radnych”,  

-   w ust. 3   po wyrazie „przysługuje” wyraz „radnym” zastępuje się wyrazem   „radnemu”;  

5)   w Rozdziale 7   „Zasady i   tryb działania Komisji Rewizyjnej” :  

a)   w § 52 zdanie 1   po wyrazie „kontroli” stawia się dwukropek;  

b)   w § 53 ust. 1, 58 ust. 2, 67 ust. 2   skreśla się odpowiednio wyrazy „lub jego Zastępcę”, „lub jego Zastępca”, „lub Wiceprzewodniczącego Komisji”;  

c)   w § 55 skreśla się pkt 2, a   dotychczasowy pkt 3   zostaje oznaczony jako pkt 2;  

d)   § 57 otrzymuje brzmienie :  

„Działania Komisji Rewizyjnej pociągające za sobą wydatki budżetowe wymagają akceptacji przez Radę.”;  

e)   w § 59 ust. 1   pkt. 5   i 6   otrzymują brzmienie ;  

5) powołania biegłych do uczestnictwa w   pracach kontrolnych zgodnie z   § 57;  

6) zwoływania posiedzeń z   udziałem kierowników kontrolowanych jednostek.”;  

f)   w § 60 ust. 1   po wyrazie „Wójta” stawia się przecinek;  

g)   § 63 skreśla się ;  

h)   § 64 otrzymuje brzmienie :  

„Kierownicy jednostek kontrolowanych, w   stosunku do których protokół pokontrolny zawiera wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w   wyniku kontroli, zawiadamiają Komisję o   sposobie wykorzystania tych wniosków i   propozycji.”;  

i)   § 65 skreśla się;  

j)   w § 69 skreśla się pkt 2, a   dotychczasowy pkt 3   zostaje oznaczony jako pkt. 2;  

6)   w Rozdziale 8   „Zasady działania klubów radnych”   , § 72 ust. 1   otrzymuje brzmienie :  

„1. W   skład klubu radnych powinno wchodzić co najmniej 3   radnych.”;  

7)   w Rozdziale 9   „Tryb pracy Wójta” :  

a)   § 74 otrzymuje brzmienie : „   W sesjach Rady uczestniczy Wójt lub Zastępca Wójta.”;  

b)   § 76 skreśla się;  

8)   w Rozdziale 10 „Zasady dostępu do dokumentów i   korzystania z   nich”  

a)   § 77 otrzymuje brzmienie :  

„Obywatele mają dostęp do dokumentów wynikających z   wykonywania zadań publicznych.”;  

b)   w § 79 po wyrazach „zbiorach danych” dodaje się   „(Biuletyn Informacji Publicznej)”;  

9)   Załącznik Nr 1   do Statutu ustala się zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  


Załącznik do Uchwały Nr XIX/143/2012
Rady Gminy Chybie
z dnia 11 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »