| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 października 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. Nr.95 z 2010r. poz 613) oraz art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr. 142 z 2001r. poz.1591ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. Nr 197 z 2011r. poz. 1172 ze zm.).

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości - zwanego dalej podatkiem w wysokości:

1) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,50 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,50 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,60 zł

e) letniskowych – 7,66 zł

f) pozostałych - w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 5,80 zł

2) od powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł za 1m2.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,50 zł od 1h powierzchni,

c) pozostałych-w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,37 zł od 1m2 powierzchni

d) powierzchni zajętych pod drogi za wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 4 wyżej cyt. ustawy – 0,37 zł od 1m2powierzchni

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane na cele:

a) prowadzenia działalności statutowej w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, inne niż wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

b) prowadzenie działalności statutowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

c) odprowadzania i oczyszczania ścieków, odprowadzania wód deszczowych - pozostające własnością komunalną,

d) prowadzenia cmentarzy i domów przedpogrzebowych.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne osobom trzecim, a będące w posiadaniu Gminy Kobiór.

3) Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty lub ich części stanowiące mienie komunalne, oddane odpłatnie w posiadanie zależne osobom trzecim, zajęte pod garaże nie związane trwale z gruntem i nie wykorzystywane na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Traci moc uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2011r w sprawie stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Śl.Nr 282 poz. 4729 )

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

prawnik i PM kancelarii SWLEX

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »