| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości i określenia obowiązującego wzoru informacji o nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2013 rok

Rada Miejska w   Lublińcu działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.); art.5, art. 6   ust.13, art.7 ust.3 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z   późn. zm. ) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 14 sierpnia 2012r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013r. ( M.P. z   2012r., poz. 587 ) uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:  

1)   od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków – od 1m2 powierzchni - 0,70 zł  

b)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1   ha powierzchni - 4,06 zł  

c)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni - 0,26 zł, za wyjątkiem  

-   przeznaczonych pod budownictwo letniskowe - od 1m2 powierzchni - 0,36 zł  

2)   od budynków lub ich części:  

a)   mieszkalnych – od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,57zł  

b)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni użytkowej - 20,50 zł  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej - 9,64 zł  

d)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,20 zł  

e)   pozostałych, w   tym garaży, gospodarczych oraz budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,00 zł, za wyjątkiem  

-   letniskowych – od 1m² powierzchni użytkowej - 7,60 zł  

3)   Od budowli:  

a)   wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w   wodę oraz zbiorowego odprowadzania i   oczyszczania ścieków, w   związku z   wykonywaniem zadań użyteczności publicznej - 0,1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

b)   pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od nieruchomości grunty zajęte pod cmentarze.  

§   3.   Określa się:  

1)   wzór informacji o   nieruchomościach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

2)   wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i   jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Traci moc uchwała Rady Miasta Lubliniec Nr 172/XIV/2011 z   dnia 29 listopada 2011r. w   sprawie stawek podatku od nieruchomości i   określenia obowiązującego wzoru informacji o   nieruchomościach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i   jednostek organizacyjnych, w   tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2012 rok.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z   20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne).  

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 294/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1   do 294 XXVII 2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 294/XXVII/2012
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2   do 294 XXVII 2012  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »