| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 24 października 2012r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Wielowieś
uchwala:

§ 1. 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,52 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,64 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

f) garaży - 7,02 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

g) garaży znajdujących się w budynkach mieszkalnych - 0,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej.

2. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od budowli:

- budowle związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0,2 % wartości,

- pozostałe 2 % ich wartości.

3. Ustalić stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1m 2 powierzchni,

d) zajętych pod ogólnodostępne drogi dojazdowe do pól - 0,03 zł od 1m 2 .

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby:

a) działalności statutowej polegającej na rozpowszechnianiu kultury,

b) działalności statutowej polegającej na świadczeniu lub wykonywaniu zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

2. Zwolnienia określone w § 2 ust. 1 nie dotyczą nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Uzasadnienie

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocnie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok podatkowy. Zgodnie z art. 20 cytowanej ustawy górne granice stawek obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I póroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wg. komunikatu GUS z dnia 13 lipca 2012 r. (M.P. z 2012 poz. 508) wyniósł 104,00 (wzrost cen o 4%). Zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 10 i art. 19 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy określa stawki podatkowe obowiązujące na ich terenie z tym, że nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych. Górne granice stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 kształtują się następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1m 2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne - 0,73 zł od 1m 2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,82 zł od 1m 2 powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,65 zł od 1m 2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł od 1m 2 powierzchni,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1m 2 powierzchni;

3) od budowli: 2 % ich wartości.

Rada Gminy corocznie obniża górne stawki podatkowe. Przyjęto wzrost stawek podatkowych na 2013 rok o 4% w stosunku do stawek roku 2012. Skutki jakie gmina poniesie w 2013 r. z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosą w granicach 320 188,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »