| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr DT.031.2.2012 Burmistrza Radlina; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie wykonania zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta

Na podstawie przepisów art. 4   ust. 1   pkt 6, 5   ust. 2   w związku z   art. 12 pkt 8a ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r,. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art. art. 19 ust. 2   pkt 3, ust. 4   oraz 20 pkt pkt 4), 5), 10) 11) – 14) i   16) ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm.), art. 13 pkt 6   lit. a   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U   z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/255/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z   dnia 25 października 2012 roku w   sprawie powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Miasta Radlin, tudzież uchwały nr BRM.0007.061.2012 z   dnia 25 września 2012r. sprawie przejęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, strony postanawiają zawrzeć porozumienie o   następującej treści:  

§   1.   1.   Powiat powierza, a   Miasto przyjmuje do wykonania zadanie publiczne zarządzania drogami powiatowymi położonymi w   granicach administracyjnych Miasta w   następującym zakresie:  

1)   letnie oraz zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i   innych urządzeń związanychz drogami z   wyjątkiem sygnalizacji świetlnej,  

2)   realizacja zadań w   zakresie inżynierii ruchu,  

3)   przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego dróg i   drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnianiem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

4)   wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i   zabezpieczających,  

5)   przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,  

6)   przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w   następstwie utrzymania dróg,  

7)   wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i   drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, (po uprzednim powiadomieniu Powiatowego Zarządu Dróg w   Wodzisławiu Śl. z/s w   Syryni),  

8)   utrzymanie zieleni przydrożnej, w   tym pielęgnację zieleni w   pasie drogowym oraz sadzenie i   usuwanie drzew oraz krzewów.  

2.   Przez letnie utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i   innych urządzeń związanych z   drogą Strony rozumieją ich sprzątanie w   okresie letnim poprzez usuwanie z   nich zabrudzeń i   nieczystości, a   także wykonywanie przy nich robót interwencyjnych, utrzymaniowych i   zabezpieczających.  

3.   Przez zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i   innych urządzeń związanych z   drogą Strony rozumieją ich odśnieżanie, posypywanie i   likwidację śliskości zimowej oraz zbieranie, uprzątniecie i   pozbywanie się z   nich błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń.  

4.   Miasto zobowiązuje się wykonywać niniejsze porozumienie z   zachowaniem przepisu art. 5   ust. 1   pkt 4   w zw. z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy z   dnia 13.09.1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.).  

5.   Wykaz dróg powiatowych przekazanych do zarządzania zawiera załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia.  

§   2.   1.   Miasto zobowiązuje się wykonywać powierzone zadanie poprzez gminne jednostki organizacyjne.  

2.   Jeżeli Miasto będzie wykonywało powierzone zadanie poprzez podmiot inny aniżeli wskazany w   ust. 1, przeprowadzi postępowanie o   udzielenie zamówienia publicznego z   zachowaniem przepisów ustawy z   dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z   2010 r., Nr 113, poz. 759z późn. zm.) oraz będzie nadzorowało wykonanie udzielonego zamówienia.  

§   3.   1.   Zadania, o   których mowa w   § 1Miasto realizować będzie w   ramach otrzymanej dotacji celowej na powierzone zadania.  

2.   Dotacja na utrzymanie dróg powiatowych przyznana w   ramach porozumienia wynosi 340.000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych) rocznie z   zastrzeżeniem postanowienia ust. 3   poniżej.  

3.   Za okres od dnia 1   listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku dotacja wyniesie 47.500 zł, natomiast za okres od dnia 1   stycznia 2015 roku do dnia 30 października 2015 roku wyniesie 280.000 zł.  

4.   Przekazanie dotacji określonej w   ust. 3   niniejszego paragrafu nastąpi w   dwóch ratach. Pierwsza rata dotacji przekazana zostanie w   terminie do 28 lutego każdego roku, druga rata do 30 lipca każdego roku. Dotacja za dwa miesiące 2012 r. zostanie przekazana do końca listopada b.r.  

5.   Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie rzeczowego zestawienia poniesionych kosztów, wystawionych faktur, not obciążeniowych, kosztorysów, itp. potwierdzających wykonanie zadań objętych niniejszym porozumieniem. Ponadto Miasto zobowiązane jest do składania sprawozdań Rb 28S za każdy okres rozliczeniowy.  

6.   Miasto przedstawi rozliczenie finansowe wykonanych zadań w   terminie do 15 dni po wykorzystaniu każdej z   rat dotacji.  

7.   Dotacja otrzymana za poszczególny rok kalendarzowy wykonywania niniejszego porozumienia wykorzystana zostanie w   terminie do 31 grudnia tego roku, a   niewykorzystana podlega zwrotowi do dnia 15 stycznia roku następnego, wyjąwszy dotację za 2015 rok, która zostanie wykorzystana w   terminie do dnia 31 października 2015 roku, a   niewykorzystana podlega zwrotowi w   terminie do dnia 15 listopada 2015 roku.  

8.   Za dzień wykonania zobowiązania uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu.  

§   4.   1.   Nadzór nad realizacją zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w   imieniu Powiatu prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w   Wodzisławiu Śl.  

2.   Burmistrz zobowiązany jest do uzgodnienia z   Powiatowym Zarządem Dróg zakresu prowadzenia poważniejszych robót remontowych.  

3.   Inwestycje na drogach powiatowych będą realizowane przez Powiat - Powiatowy Zarząd Dróg a   ewentualna partycypacja Miasta w   kosztach ich realizacji będzie przedmiotem odrębnych porozumień.  

§   5.   1.   Miasto odpowiada wobec osób trzecich za szkody powstałe wskutek lub w   związku z   wykonywaniem lub zaniechaniem wykonywania zadania powierzonego niniejszym porozumieniem.  

2.   Miasto odpowiada wobec Powiatu, że osoby trzecie nie będą dochodziły od Powiatu roszczeń z   tytułów wskazanych ust. 1.  

3.   W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Miasto jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z   przekazania zadań zarządzania drogami powiatowymi na podstawie niniejszego porozumienia Powiat zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej luborganu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z   tytułu odszkodowań, kar bądź innych                 roszczeń, albo kwoty takie w   całości bądź części zapłacił, Miasto zobowiązane jest odpowiednio zwolnić Powiat z   zobowiązania, a   jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Powiatowi uiszczone przez Powiat należności oraz wszelkie z   tym związane koszty wterminie 30 dni od doręczenia Miastu przez Powiat pisemnego wezwania do zapłaty.  

§   6.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie na czas oznaczony począwszy od dnia 1   listopada 2012 roku do dnia 31 października 2015 roku z   możliwością jego przedłużenia za porozumieniem Stron.  

2.   Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z   zachowaniem 3   miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

3.   W razie naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez jedną ze Stron, druga Strona może rozwiązać niniejsze porozumienie bez zachowania umówionego okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszeń z   wyznaczeniem dodatkowego czternastodniowego terminu na usunięcie skutków tych naruszeń.  

§   7.   1.   Strony zawierają niniejsze porozumienie w   formie pisemnej pod rygorem nieważności Wszystkie zmiany w   treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w   postaci aneksu podpisanego przez obie strony.  

2.   W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).  

3.   Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszego porozumienia Strony rozstrzygać będą w   pierwszej kolejności w   drodze wzajemnych negocjacji. Gdyby negocjacje te nie dały pozytywnego rezultatu w   ciągu jednego miesiąca od dnia ich podjęcia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe dla siedziby Powiatu.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie zostało sporządzone w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach z   czego po 1   dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr inż.   Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


mgr   Dariusz   Prus

Burmistrz Miasta Radlin  


mgr   Barbara   Magiera

 


Załącznik Nr 1   do Porozumienia Nr DT.031.2.2012    
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego    
z dnia 29 października 2012 r.  
 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH PRZEKAZANYCH W   ZARZĄD BURMISTRZOWI MIASTA RADLIN  

ul. Rydułtowska                                                           - 1597                 mb  

ul. Hallera                                                           -   798                 mb  

ul. Korfantego                                                           - 2096                 mb  

ul. Wiosny Ludów                                             -   938                 mb  

ul. Rymera                                                           - 3595                 mb  

ul. Rogozina                                                           -   738                 mb  

ul. Sokolska                                                           -   500                 mb  

ul. Napierskiego                                                           - 1422                 mb  

ul. Domeyki                                                           -   921                 mb  

ul. Bp. Kominka                                                           - 1314                 mb  

ul. Głożyńska                                                           - 1188                 mb  

ul. B. Chrobrego                                                           -   614                 mb  

_  

ŁĄCZNIE                                                           15721                 mb  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »