| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/201/2012 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz. 526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.  

Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 2.440 zł, tj.:  

  w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych   i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej   oraz   wydatki związane z   ich poborem   2.440 zł,  

  rozdziale 75615 – Wpływy z   podatku rolnego, podatku leśnego,   podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i   opłat lokalnych   od osób prawnych i   innych jednostek organizacyjnych 2.440 zł,  

  w związku z   wpływem dochodów z   tytułu podatku od nieruchomości 2.440 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1.  

§   2.  

1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 101.832 zł, tj.:  

  w dziale 400 – Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczna,   gaz i   wodę 567 zł  

  w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody 567 zł,  

  z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości 567 zł,  

  w dziale 600 – Transport i   łączność 20.000 zł,  

  w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne 20.000 zł,  

  z przeznaczeniem na zakup kruszywa, w   związku z   remontem dróg gminnych oraz zimowym utrzymaniem dróg 20.000 zł,  

  w   dziale 750 – Administracja publiczna 25.061 zł,  

  w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie 600 zł,  

  w związku z   zaległymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z   należnymi odsetkami za okresy: wrzesień, październik, listopad 2009 r. 600 zł,  

  w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu) 22.138 zł,  

  w związku z:zaległymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z   należnymi odsetkami za okresy: wrzesień, październik, listopad 2009r. 5.265 zł   ,  

  zapłatą podatku od nieruchomości 1.873 zł,  

  przystosowaniem łazienek w   budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych 15.000 zł,  

  w rozdziale 75095 – Pozostała działalność 2.323 zł,  

  w związku z   zaległymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z   należnymi odsetkami za okresy: wrzesień, październik, listopad 2009 r. 2.323 zł  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 3.000 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 3.000 zł,  

  z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w   działaniach pożarniczych dla strażaków z   Gminy Lelów 3.000 zł  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 39.760 zł  

  w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 39.760 zł,  

  z przeznaczeniem na:prace remontowe dachu Szkoły Podstawowej w   Ślęzanach 29.000 zł,  

  zwiększenie odpisu na ZFŚS dla Szkoły Podstawowej w   Lelowie w   związku z   przejętymi od 1   września br. nauczycielami emerytami Szkoły Podstawowej w   Nakle 4.712 zł,  

  remont komina w   Domu Nauczyciela w   Lelowie 6.048 zł,  

  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska: 12.600 zł,  

  w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i   ochrona wód 12.600 zł,  

  z przeznaczeniem na prace remontowe, tj. wymianę na oczyszczalni ścieków przepływomierza ścieków oraz szczotki obrotowej do sita na punkcie zlewnym 12.600 zł,  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego 844 zł,  

  w rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby 844 zł,  

  z przeznaczeniem na:zapłatę polisy ubezpieczeniowej budynku Gminnego Ośrodku Kultury w   Lelowie 844 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 174.272 zł, tj.:  

  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 5.448 zł  

  w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 5.448 zł,  

  z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za udział w   działaniach pożarniczych dla strażaków z   Gminy Lelów oraz udzielenie dotacji celowej 5.448 zł,  

  w dziale 801 – Oświata i   wychowanie 168.824 zł,  

  w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe 113.824 zł,  

  w związku z   rozdysponowaniem kwot według aktualnych wycen remontów 113.824 zł,  

  w rozdziale 80110 – Gimnazja 55.000 zł,  

  w związku z   rozdysponowaniem kwot według aktualnej wyceny remontu 55.000 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

3.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 34.935 zł, tj.:  

  w dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego 34.935 zł  

  w rozdziale 92109   -   Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby 34.935 zł,  

  z przeznaczeniem na:opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i   specyfikacji technicznej wykonania i   odbioru robót budowlanych instalacji centralnego ogrzewania wraz z   zakupem pieca c.o. w   budynku Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie 29.035 zł,  

  opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i   specyfikacji technicznej wykonania i   odbioru robót budowlanych instalacji elektrycznej w   budynku Gminnego Ośrodka Kultury w   Lelowie 5.900 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.  

Zwiększyć dotacje udzielone z   budżetu gminy o   kwotę   39.945 zł   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   tym:                

  dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, tj. przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i   Sztuka „Elementarz” – Szkoła Podstawowa w   Nakle   32.499 zł  

  dotacja podmiotowa z   budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, tj. przez Fundację Ekologiczną Wychowanie i   Sztuka „Elementarz” – Oddział Przedszkolny w   Nakle   4.998 zł  

  dotacje celowe z   budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Straż Pożarna Lelów II   2.448 zł,   z przeznaczeniem na:zakup 4   sztuk aparatów tlenowych: 2.448 zł Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2012 r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Wprowadzić zmianę w   załączniku Nr 7a do Uchwały Nr XIX/111/2011 Rady Gminy Lelów  
z dnia 20 grudnia 2011 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2012 r. w   związku ze zmianami ujętymi w   § 2   ust. 3   i nadać mu treść w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   6.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/201/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/201/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/201/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/201/2012
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »