| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 20 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U.  z   2001r.Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z   późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1   pkt 3b, pkt. 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Nr 5   poz. 13 z   2011r. z   póź. zm.)   Rada Gminy Miedźno  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Miedźno, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno, zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Miedźno, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźno.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 182/XXIII/2012    
Rady Gminy Miedźno    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno  

 

Lp.  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

1.  

Miedźno  

Miedźno – Kołaczkowice  

2.  

Miedźno  

Miedźno Centrum  

3.  

Miedźno  

Miedźno – Izbiska Małe  

4.  

Miedźno  

Miedźno Kościół (nż)  

5.  

Miedźno  

Miedźno Wyzwolenia (nż)  

6.  

Miedźno  

Miedźno Jagiełły (nż)  

7.  

Miedźno  

Miedźno – Dębiniec  

8.  

Miedźno  

Miedźno – Stare Miedźno (nż)  

9.  

Miedźno  

Miedźno – Izbiska Duże  

10.  

Izbiska  

Izbiska Podlesie  

11.  

Borowa  

Borowa Doły (nż)  

12.  

Borowa  

Borowa Podlesie (nż)  

13.  

Borowa  

Borowa Kościół  

14.  

Borowa  

Borowa – Mszyce  

15.  

Władysławów  

Władysławów OSP  

16.  

Władysławów  

Władysławów Marianów (nż)  

17.  

Ostrowy nad Okszą  

Ostrowy Raków  

18.  

Ostrowy nad Okszą  

Ostrowy Centrum  

19.  

Ostrowy nad Okszą  

Ostrowy Przychodnia  

21.  

Rywaczki  

Rywaczki  

21.  

Nowy Folwark  

Nowy Folwark (nż)  

22.  

Wapiennik  

Wapiennik  

23.  

Wapiennik  

Wapiennik – Golczewo  

24.  

Mokra  

Mokra Kolonia (nż)  

25.  

Mokra  

Mokra III  

26.  

Mokra  

Mokra II  

27.  

Mokra  

Mokra I  

28.  

Mokra  

Mokra Las (nż)  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 182/XXIII/2012    
Rady Gminy Miedźno    
z dnia 20 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno  

§   1.   1.   Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miedźno „zwanych dalej przystankami”, mogą korzystać wszyscy operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2.   Warunkiem korzystania z   przystanków jest posiadanie ważnej umowy na korzystanie z   przystanków na terenie Gminy Miedźno  

3.   Przystanki będą udostępniane operatorowi i   przewoźnikowi na pisemny wniosek zawierający:  

1)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej;  

2)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób;  

3)   projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki i   czasy przyjazdów i   odjazdów z   poszczególnych przystanków;  

4)   schemat połączeń komunikacyjnych z   zaznaczoną linią komunikacyjną;  

5)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazwy i   lokalizacji;  

6)   ilość zatrzymań na wszystkich przystankach (nie dotyczy przystanków na żądanie) w   rozbiciu na poszczególne miesiące w   roku;  

4.   Wnioski należy składać w   sekretariacie Urzędu Gminy Miedźno.  

§   2.   Ustala się następujące warunki korzystania z   przystanków:  

1)   korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i   wysiadanie);  

2)   zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów;  

3)   rozkłady jazdy wszystkich operatorów i   przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo;  

4)   umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należnym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika);  

5)   rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Miedźno;  

6)   dopuszcza się zatrzymywanie na przystanku jednocześnie kilku autobusów jeśli:  

a)   nie ograniczy to przepustowości przystanku,  

b)   nie spowoduje to zagrożenia dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu,  

7)   przedsiębiorca korzystający z   przystanków zobowiązany jest do korzystania z   nich w   taki sposób, aby inni operatorzy i   przewoźnicy mogli korzystać z   nich na równych prawach;  

8)   przedsiębiorca korzystający z   przystanków zobowiązany jest do terminowego regulowania opłat w   przypadku podjęcia przez Radę Gminy w   Miedźnie uchwały w   sprawie określenia opłat za korzystanie z   przystanków;  

§   3.   Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków jeżeli:  

1)   wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie w   znaczny sposób korzystania z   przystanków przez wszystkich dotychczas uprawnionych operatorów i   przewoźników;  

2)   wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;  

3)   przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.  

§   4.   Zabrania się rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń bez zgody Wójta Gminy Miedźno oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno  


Leszek   Idasz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »