| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.204.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 3 września 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu

w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.), art. 110 ust. 1   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (Dz. U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362, z   późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia   – Rada Miejska w   Strumieniu  

u c h w   a l a:  

§   1.   W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX.166.2012 Rady Miejskiej w   Strumieniu z   dnia 30 marca 2012 r. w   sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w   Strumieniu, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 2   ust. 1:  

a)   pkt 8   otrzymuje brzmienie:  

„8) z   ustawy z   dnia 4   lutego 2011 r. o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3   (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z   późn. zm.).”,  

b)   dotychczasową treść pkt 8   i 9   oznacza się jako pkt 9   i 10;  

2)   w § 4   dodaje się pkt 8   w brzmieniu:  

„8) zadania z   zakresu realizacji ustawy o   opiece nad dziećmi w   wieku do lat 3:  

-   prowadzenie rejestru żłobków i   klubów dziecięcych, w   tym dokonywanie wpisów, zmian oraz wykreśleń z   rejestru,  

-   dokonywanie wizytacji lokali żłobków i   klubów dziecięcych w   celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i   higieniczne warunki wychowania i   opieki nad dziećmi,  

-   pobieranie opłat za wpisy do rejestru w   wysokości ustalonej przez Radę Miejską,  

-   ubezpieczanie opiekuna dziennego od odpowiedzialności cywilnej,  

-   przeprowadzanie wyboru dziennego opiekuna w   otwartym konkursie ofert,  

-   prowadzenie wykazu dziennych opiekunów,  

-   nadzór nad żłobkami, klubami dziennymi oraz dziennymi opiekunami w   zakresie warunków i   jakości świadczonej opieki.”.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Czesław   Greń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »