| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/219/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w Dziedzinie Kultury i Sztuki oraz zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.   Dz.   U.   z 2001 r.      nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 7a  ustawy z   dnia 25   października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2001 r.  nr 13 poz. 123 z   późn. zm.)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustanawia się Nagrodę Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w   Dziedzinie Kultury i   Sztuki za osiągnięcia w   twórczości artystycznej, upowszechniania i   ochrony kultury.  

§   2.  

Tryb przyznawania nagrody określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Traci moc uchwała  nr V/41/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 22 lutego 2007 roku w   sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w   dziedzinie kultury, oraz uchwała                          nr XXII/216/08 Rady Miejskiej w   Wodzisławiu Śląskim z   dnia 24   kwietnia 2008 roku w   sprawie zmiany uchwały nr V/41/07 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 22   lutego 2007 roku w   sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w   dziedzinie kultury.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/219/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

R E G U   L A   M I   N  
przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w   Dziedzinie Kultury i   Sztuki  

§   1.  

Nagroda Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego stanowi formę uznania za osiągnięcia w   twórczości artystycznej, upowszechnianiu i   ochronie kultury.  

§   2.  

Nagroda, o   której mowa w   §1 przyznawana jest osobom fizycznym i   prawnym związanym z   Wodzisławiem Śląskim za szczególne osiągnięcia w   zakresie:  

a)   muzealnictwa i   ochrony zabytków,  

b)   amatorskiego ruchu artystycznego,  

c)   społecznego ruchu kulturalnego.  

§   3.  

1.   W danym roku kalendarzowym tej samej osobie można przyznać tylko jedną nagrodę za osiągnięcia w   dziedzinie kultury i   sztuki, twórczości artystycznej, upowszechnianiu i   ochronie kultury.  

2.   Nagroda może też zostać przyznana za całokształt działalności.  

3.   To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej nagrody.  

§   4.  

1.   Kwota przeznaczona na nagrody ustalana jest uchwałą budżetową w   danym roku budżetowym.  

2.   Nagroda ma charakter pieniężny, a   jej najwyższa wartość stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w   Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.  

§   5.  

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przyznaje nagrodę z   inicjatywy własnej lub na wniosek:  

a)   instytucji kultury mających siedzibę na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego,  

b)   organizacji pozarządowych lub związków twórczych i   kulturalnych,  

c)   komisji Rady Miejskiej właściwej ds. kultury.  

§   6.  

1.   Zgłoszenie do nagrody następuje poprzez złożenie wniosku.  

2.   Wniosek o   przyznanie nagrody winien zawierać:  

a)   dane osobowe kandydata do nagrody tj.: imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i   miejsce urodzenia, PESEL, oraz telefon kontaktowy. W   przypadku osoby prawnej: nazwę, adres, NIP, telefon kontaktowy.  

b)   dane wnioskodawcy, tj.: nazwa, adres, telefon kontaktowy,  

c)   informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o   osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana,  

d)   wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie i   gromadzenie danych osobowych,  

e)   oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w   złożonym wniosku są aktualne i   zgodne ze stanem prawnym i   faktycznym na dzień złożenia,  

f)   podpis wnioskodawcy i   podpis kandydata do nagrody.  

§   7.  

1.   Wniosek, o   którym mowa w   §6 należy złożyć do 15 kwietnia każdego roku lub dnia następnego, jeżeli przypada on w   dzień wolny od pracy w   Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

2.   Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w   przypadku:  

a)   złożenia po terminie,  

b)   wycofania przez wnioskodawcę,  

c)   braków formalnych.  

§   8.  

1.   Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego po zaciągnięciu opinii powoływanej przez niego komisji.  

2.   W skład komisji, o   której mowa w   ust.1 wchodzą:  

a)   dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,  

b)   trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta.  

3.   Członkowie komisji pełnią swoją funkcję społecznie.  

4.   W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby, które pozostają z   wnioskodawcą lub kandydatem                  do nagrody w   takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić wątpliwości                                                              co do bezstronności oceny wniosku.  

§   9.  

1.   Do zadań komisji należy:  

a)   rozpatrywanie i   opiniowanie wniosków,  

b)   przedstawienie Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego propozycji laureatów oraz propozycji wysokości nagród finansowych w   ramach przewidzianych na ten cel środków w   budżecie miasta.  

2.   Przy ocenie wniosków komisja kieruje się następującymi kryteriami:  

1)   działalność podejmowana społecznie na rzecz lokalnej społeczności,  

2)   aktywność w   środowisku lokalnym,  

3)   działalność o   zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim),  

4)   innowacyjność działalności kulturalnej,  

5)   atrakcyjność i   dostępność prowadzonej działalności kulturalnej dla mieszkańców miasta,  

6)   promocja miasta o   zasięgu ponadgminnym (powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim).  

3.   Komisja może nie przedstawić żadnej kandydatury.  

4.   Posiedzenie komisji zwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

5.   Ostateczną decyzję w   sprawie przyznania nagrody podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

6.   Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może nie przyznać żadnej nagrody bez podania przyczyny.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »