| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/222/12 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) art. 49 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   w związku z   art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z   2006r. Nr 97, poz. 674 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się kryteria i   tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, w   brzmieniu określonym w   załączniku do uchwały, który stanowi jej integralną część.  

§   2.  

Traci moc:  

1)   uchwała Nr XXIX/299/05 z   dnia 24 lutego 2005 roku w   sprawie ustalenia kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,  

2)   uchwała Nr XXXI/322/05 z   dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w   sprawie ustalenia kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/222/12    
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego    
z dnia 29 sierpnia 2012 r.  
 

KRYTERIA I   TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI ZA ICH OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE  

§   1.  

1.   Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w   wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z   przeznaczeniem na wypłaty nagród Prezydenta Miasta oraz dyrektora szkoły/placówki.  

2.   Z funduszu tego przeznacza się:  

1)   30% kwoty na nagrody organu prowadzącego zwane Nagrodą Prezydenta Miasta,  

2)   70% kwoty na nagrody dyrektora szkoły/placówki.  

§   2.  

1.   Nagrody, o   których mowa w   § 1   są przyznawane z   okazji:  

1)   Dnia Edukacji Narodowej,  

2)   zakończenia roku szkolnego,  

3)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach w   innym terminie.  

2.   Z wnioskiem o   przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta może wystąpić:  

1)   organ prowadzący – dla dyrektora szkoły/placówki,  

2)   dyrektor szkoły lub placówki – dla wicedyrektora i   nauczycieli zatrudnionych w   szkole/placówce,  

3)   związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.  

3.   Wniosek o   przyznanie nagrody Prezydenta Miasta należy złożyć w   Wydziale Edukacji w   terminie:  

1)   do 15 maja – z   okazji zakończenia roku szkolnego,  

2)   do 31 sierpnia – z   okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

3)   w innym terminie – w   szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

4.   Nagrody, o   których mowa w   § 1, mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w   szkole/placówce co najmniej 1   roku.  

§   3.  

1.   O nagrodę Prezydenta Miasta można wnioskować dla nauczyciela, który uprzednio otrzymał nagrodę Dyrektora szkoły/placówki.  

2.   Wniosek o   nagrodę Prezydenta Miasta powinien zawierać:  

1)   dane osobowe kandydata,  

2)   dane o   pracy zawodowej kandydata,  

3)   uzasadnienie wniosku.  

3.   Wzór wniosku, o   którym mowa w   ust. 2   określa załącznik do kryteriów i   trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.  

4.   Do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o   wyrażeniu zgody na udostępnienie do publicznej wiadomości swoich danych (imię, nazwisko, placówka, miejscowość).  

5.   Za przygotowanie wniosku pod względem formalnym odpowiedzialny jest organ sporządzający wniosek, który do wniosku dołącza zaświadczenie, że kandydat do nagrody nie odbywa kary porządkowej.  

6.   W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosek zostanie odrzucony.  

§   4.  

1.   Nagroda Prezydenta Miasta może być przyznana dyrektorowi/nauczycielowi, który posiada aktualną tj. z   ostatnich 5   lat wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej 5   z następujących kryteriów:  

1)   kryteria dotyczące nauczyciela:  

a)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone udziałem uczniów w   konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, przeglądach i   festiwalach na szczeblu wojewódzkim i   ogólnopolskim,  

b)   podejmuje innowacyjne metody działania w   zakresie nauczania, wychowania, opieki, opracowuje programy autorskie,  

c)   angażuje się w   realizację czynności i   zajęć wynikających z   zadań statutowych szkoły/placówki,  

d)   osiąga znaczące efekty w   pracy z   uczniami uzdolnionymi lub z   uczniami mającymi trudności w   nauce,  

e)   prowadzi działalność wychowawczą w   klasie, szkole/placówce przez organizowanie wycieczek, wyjazdów śródrocznych,  

f)   aktywnie włącza się w   organizację imprez szkolnych, konkursów przedmiotowych, artystycznych i   sportowych,  

g)   zapewnia opiekę i   pomoc uczniom będącym w   trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

h)   prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i   zwalczanie patologii społecznych wśród dzieci i   młodzieży,  

i)   organizuje i   rozwija różne formy współdziałania szkoły/placówki z   rodzicami i   środowiskiem lokalnym,  

j)   uczestniczy w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

k)   udziela aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej nauczycielom rozpoczynającym pracę w   szkole,  

2)   kryteria dotyczące dyrektora:  

a)   prawidłowo organizuje i   realizuje proces dydaktyczno-wychowawczy w   szkole/placówce,  

b)   szkoła osiąga dobre wyniki w   nauczaniu, w   tym wyniki końcowe sprawdzianów uczniów klas VI szkół podstawowych oraz egzaminów uczniów klas III gimnazjów,  

c)   stwarza uczniom warunki do udziału w   olimpiadach i   konkursach przedmiotowych,  

d)   przygotowuje i   wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,  

e)   oszczędnie i   właściwie gospodaruje środkami finansowymi,  

f)   pozyskuje dodatkowe środki na cele szkoły/placówki,  

g)   dba o   estetyczny wygląd obiektu, stan techniczny urządzeń, bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i   pracowników szkoły/placówki,  

h)   nadzoruje i   realizuje bieżące remonty w   szkole/placówce,  

i)   organizuje udział rodziców w   życiu szkoły/placówki, rozwija formy współdziałania szkoły/placówki z   rodzicami.  

2.   Nagrodę Dyrektora przyznaje dyrektor szkoły/placówki z   inicjatywy własnej, na wniosek rady pedagogicznej, rady szkoły, działających w   szkole lub placówce organizacji związkowych po zaopiniowaniu wniosków przez powołaną komisję.  

3.   Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełni co najmniej pięć z   następujących kryteriów:  

1)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu potwierdzone w   sprawdzianach i   egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,  

2)   podejmuje działania innowacyjne w   zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i   wychowania,  

3)   uczestniczy w   zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,  

4)   opracowuje programy autorskie,  

5)   udziela aktywnej pomocy w   adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę w   szkole lub placówce,  

6)   osiąga dobre wyniki w   nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w   II lub III etapie konkursów przedmiotowych, zajmowaniem przez uczniów (zespołów uczniów) I-III miejsca w   konkursach, zawodach, przeglądach i   festiwalach na szczeblu miasta, powiatu, województwa i   kraju,  

7)   posiada udokumentowane osiągnięcia w   pracy z   uczniami mającymi trudności w   nauce lub adaptacją w   środowisku szkolnym,  

8)   przygotowuje i   przeprowadza uroczystości szkolne,  

9)   prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w   klasie, szkole/placówce przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w   spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach,  

10)   osiąga dobre wyniki w   pracy wychowawczej z   uczniami,  

11)   organizuje pomoc i   opiekę uczniom lub wychowankom będącym w   trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z   rodzin ubogich lub patologicznych,  

12)   podejmuje działania mające na celu zapobieganie i   przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i   młodzieży,  

13)   zaprasza rodziców do aktywnego uczestniczenia w   życiu szkoły/placówki,  

14)   nawiązuje współpracę ze społecznością lokalną.  

4.   Nagroda Dyrektora szkoły może być przyznana nauczycielowi 1   raz w   ciągu roku szkolnego.  

§   5.  

1.   Wniosek o   nagrodę, o   której mowa w   § 1   ust. 2   pkt 1   opiniuje komisja do spraw opiniowania wniosków  powołana przez Prezydenta Miasta w   składzie:  

1)   przedstawiciel Prezydenta Miasta, który pełni funkcję przewodniczącego,  

2)   przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i   Rekreacji Rady Miejskiej,  

3)   przedstawiciel Wydziału Edukacji,  

4)   po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.  

2.   Komisja podejmuje pracę w   obecności co najmniej 2/3 składu komisji.  

3.   Każdy wniosek poddawany jest pod głosowanie jawne.  

4.   Ostateczną decyzję o   przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta.  

5.   Prezydent Miasta może z   własnej inicjatywy, po uprzednim poinformowaniu związków zawodowych, przyznać nagrodę dyrektorom/nauczycielom, o   której mowa w   § 2   ust. 1, w   tym przypadku wniosek nie podlega zaopiniowaniu przez komisję, o   której mowa w   § 5   ust. 1.  

§   6.  

1.   Za organizację pracy komisji do spraw opiniowania wniosków na nagrodę Prezydenta Miasta odpowiada Wydział Edukacji.  

2.   Środki na zabezpieczenie nagród w   granicach określonych w   § 1   pkt 2   zagwarantowane są w   budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na dany rok kalendarzowy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


   Załącznik do kryteriów i trybu przyznawania

   nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia

   dydaktyczno-wychowawcze

 

 

WZÓR

 

 

Wodzisław Śląski, dnia ………………….

/pieczęć nagłówkowa/

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE NAGRODY PREZYDENTA MIASTA

WODZISŁAWIA  ŚLĄSKIEGO

 

1.       Nazwisko i imię: ………………………………………………………

2.       Data urodzenia: ……………………………………………………….

3.       Wykształcenie: ………………………………………………………..

4.       Status zawodowy nauczyciela: ………………………………………..

5.       Staż pracy pedagogicznej: …………………………………………….

6.       Miejsce pracy i stanowisko: ………………………………………….

7.       Informacja o dotychczas otrzymanych nagrodach /Ministra, Kuratora, Prezydenta, Dyrektora/ - rok przyznania: …………………………… …………..………………………………………………...................

8.       Aktualna ocena pracy – data wystawienia: …………………………..

9.       Uzasadnienie wniosku:

…………………………………………………………………......…

……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 

 

/podpis wnioskującego/

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »