| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/177/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) w związku z art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 17 poz. 95 z późn. zmian.), oraz art.8, art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn. zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587 z 2012r.)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a :

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie

Stawka podatku w złotych

1/ od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

564,00

- powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

804,00

- powyżej 9 t do mniej niż 12 t

972,00

2/ od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz liczby osi:

Dla 2 osi

- nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton

1272,00

- nie mniej niż 15 ton do mniej niż 18 ton

1644,00

- nie mniej niż 18 ton i więcej

1896,00

Dla 3 osi

- nie mniej niż 12 ton do mniej niż 23 ton

1572,00

- nie mniej niż 23 tony do mniej niż 26 ton

2184,00

- nie mniej niż 26 ton i więcej

2364,00

Dla 4 osi i więcej

- nie mniej niż 12 ton do mniej niż 29 ton

2364,00

- nie mniej niż 29 ton i więcej

3072,00

3/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 t do mniej niż 12 t

1272,00

4/ od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi:

Dla 2 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 31 t

1908,00

- nie mniej niż 31 t do 36 t włącznie

2376,00

- powyżej 36 t

2820,00

Dla 3 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t

2268,00

- nie mniej niż 40 t i więcej

3072,00

Dla 4 i więcej osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 40 t

2340,00

- nie mniej niż 40 t

3072,00

5/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

- od 7 t do mniej niż 12 t

492,00

6/ od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi: (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

Dla 1 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 18 t

636,00

- nie mniej niż 18 t do mniej niż 28 t

984,00

- nie mniej niż 28 t i więcej

1272,00

Dla 2 osi

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 28 t

804,00

- nie mniej niż 28 t do mniej niż 33 t

1116,00

- nie mniej niż 33 t do 36 t włącznie

1692,00

- powyżej 36 t do mniej niż 38 t

2208,00

- nie mniej niż 38 t i więcej

2232,00

Dla 3 osi i więcej

- nie mniej niż 12 t do mniej niż 38 t

1428,00

- nie mniej niż 38 t i więcej

1740,00

7/ od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia

- do 29 miejsc włącznie

1272,00

- dla 30 miejsc i więcej

1476,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega rozplakatowaniu w gablotach Urzędu Gminy Wyry.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992), 2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »