| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/360/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Domowi Muzyki i Tańca w Zabrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z   2012 r. Nr 406, po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Zabrze  
u c h w   a l a  

§   1.   Nadać Statut Domowi Muzyki i   Tańca w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc Uchwala Nr X/117/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 18.06.2007 r. w   sprawie zmiany statutu Domu Muzyki i   Tańca w   Zabrzu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w   Zabrzu Nr XXIV/367/2000 oraz Uchwała Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 2.08.2007 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr X/117/07 z   dnia 18 czerwca 2007 r. w   sprawie zmiany statutu Domu Muzyki i   Tańca w   Zabrzu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w   Zabrzu Nr XXIV/367/2000.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/ 360/ 12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  
DOMU MUZYKI I   TANCA W   ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Dom Muzyki i   Tańca w   Zabrzu zwany dalej DMiT działa w   szczególności na podstawie:  

1.   ) Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej t.j. Dz.U. z   2012 r Nr 406.)  

3)   niniejszego statutu  

§   2.   1.   DMiT jest samorządową instytucją kultury.  

2.   DMiT jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr.1/92 z   dnia 6   listopada 1992 r. i   posiada osobowość prawną.  

3.   Organizatorem DMiT jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju DMiT.  

4.   Nadzór nad działalnością DMiT sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   3.   1.   Siedzibą DMiT jest Miasto Zabrze.  

2.   Terenem działalności DMiT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   Zadaniami Domu Muzyki i   Tańca są między innymi:  

1)   zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,  

2)   promocja Miasta Zabrze i   kultury śląskiej,  

3)   współpraca z   innymi instytucjami artystycznymi i   impresaryjnymi na terenie kraju i   poza jego granicami,  

4)   zapewnienie wykonawcom opieki organizacyjnej i   technicznej,  

5)   realizacja przedsięwzięć twórczych,  

6)   stała działalność mająca na celu podnoszenie poziomu usług artystycznych.  

§   5.   Działalność Domu Muzyki i   Tańca w   Zabrzu polega w   szczególności na:  

1)   organizacji imprez własnych i   zakupionych,  

2)   wynajmie sali i   innych pomieszczeń,  

3)   prowadzeniu własnej działalności gospodarczej dla celów szeroko rozumianego upowszechniania kultury,  

4)   prowadzeniu impresariatu,  

5)   produkcji i   rozpowszechnianiu audycji telewizyjnych,  

6)   emisji programów telewizyjnych,  

7)   wydawaniu i   rozpowszechnianiu czasopism,  

8)   prowadzeniu działalności reklamowo- ogłoszeniowej,  

9)   działalności w   zakresie wideo techniki,  

10)   usługach internetowych,  

11)   usługach poligraficznych.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   6.   1.   Domem Muzyki i   Tańca w   Zabrzu zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

3.   Dyrektor DMiT podejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

§   7.   Do zadań Dyrektora DMiT należy w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków dla realizacji zadań określonych w   § 4   statutu,  

2)   prowadzenie działalności instytucji zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawnymi oraz niniejszym statutem,  

3)   sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową instytucji oraz właściwą gospodarką środkami finansowymi,  

4)   dbałość o   mienie i   stan techniczny instytucji,  

5)   podejmowanie decyzji w   sprawach personalnych,  

6)   wydawanie zarządzeń wewnętrznych w   zakresie działalności DMiT.  

§   8.   1.   W DMiT może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora.  

2.   Zastępcę Dyrektora DMiT powołuje i   odwołuje Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

3.   Zadaniami Zastępcy Dyrektora są w   szczególności sprawy produkcji, emisji i   rozpowszechniania programów telewizyjnych oraz wydawania i   rozpowszechniania czasopism.  

§   9.   1.   Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta powołuje Radę Programową jako organ doradczy i   opiniotwórczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady Programowej, jak również jej skład ilościowy, określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

§   10.   Organizację wewnętrzną DMiT określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   11.   1.   DMiT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   DMiT samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej DMiT jest ustalony przez Dyrektora roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

4.   DMiT sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.)  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe DMiT podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.  

6.   Zaciąganie zobowiązań przekraczających 50   000,- zł wymaga poinformowania Organizatora.  

§   12.   1.   DMiT pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania DMiT są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora,  

2)   dochody własne pochodzące z   prowadzonej działalności,  

3)   darowizny od osób fizycznych i   instytucji,  

4)   wpływy z   wynajmu pomieszczeń,  

5)   inne źródła.  

§   13.   1.   DMiT może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Wpływy z   działalności gospodarczej po uregulowaniu należnych podatków i   opłat przeznacza się na działalność statutową.  

§   14.   1.   Do składania w   imieniu DM i   T oświadczeńw zakresie jego praw i   obowiązków  

finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności  

prawnych w   imieniu DMiT określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   Przekształcenia, połączenia lub likwidacji Domu Muzyki i   Tańca może dokonać Rada Miasta Zabrze na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »