| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/360/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Domowi Muzyki i Tańca w Zabrzu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z   2012 r. Nr 406, po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Zabrze  
u c h w   a l a  

§   1.   Nadać Statut Domowi Muzyki i   Tańca w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc Uchwala Nr X/117/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 18.06.2007 r. w   sprawie zmiany statutu Domu Muzyki i   Tańca w   Zabrzu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w   Zabrzu Nr XXIV/367/2000 oraz Uchwała Nr XII/144/07 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 2.08.2007 r. w   sprawie zmiany uchwały Nr X/117/07 z   dnia 18 czerwca 2007 r. w   sprawie zmiany statutu Domu Muzyki i   Tańca w   Zabrzu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w   Zabrzu Nr XXIV/367/2000.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/ 360/ 12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  
DOMU MUZYKI I   TANCA W   ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Dom Muzyki i   Tańca w   Zabrzu zwany dalej DMiT działa w   szczególności na podstawie:  

1.   ) Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.),  

2)   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej t.j. Dz.U. z   2012 r Nr 406.)  

3)   niniejszego statutu  

§   2.   1.   DMiT jest samorządową instytucją kultury.  

2.   DMiT jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr.1/92 z   dnia 6   listopada 1992 r. i   posiada osobowość prawną.  

3.   Organizatorem DMiT jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju DMiT.  

4.   Nadzór nad działalnością DMiT sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   3.   1.   Siedzibą DMiT jest Miasto Zabrze.  

2.   Terenem działalności DMiT jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   Zadaniami Domu Muzyki i   Tańca są między innymi:  

1)   zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,  

2)   promocja Miasta Zabrze i   kultury śląskiej,  

3)   współpraca z   innymi instytucjami artystycznymi i   impresaryjnymi na terenie kraju i   poza jego granicami,  

4)   zapewnienie wykonawcom opieki organizacyjnej i   technicznej,  

5)   realizacja przedsięwzięć twórczych,  

6)   stała działalność mająca na celu podnoszenie poziomu usług artystycznych.  

§   5.   Działalność Domu Muzyki i   Tańca w   Zabrzu polega w   szczególności na:  

1)   organizacji imprez własnych i   zakupionych,  

2)   wynajmie sali i   innych pomieszczeń,  

3)   prowadzeniu własnej działalności gospodarczej dla celów szeroko rozumianego upowszechniania kultury,  

4)   prowadzeniu impresariatu,  

5)   produkcji i   rozpowszechnianiu audycji telewizyjnych,  

6)   emisji programów telewizyjnych,  

7)   wydawaniu i   rozpowszechnianiu czasopism,  

8)   prowadzeniu działalności reklamowo- ogłoszeniowej,  

9)   działalności w   zakresie wideo techniki,  

10)   usługach internetowych,  

11)   usługach poligraficznych.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   6.   1.   Domem Muzyki i   Tańca w   Zabrzu zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

3.   Dyrektor DMiT podejmuje decyzje samodzielnie i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

§   7.   Do zadań Dyrektora DMiT należy w   szczególności:  

1)   tworzenie warunków dla realizacji zadań określonych w   § 4   statutu,  

2)   prowadzenie działalności instytucji zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawnymi oraz niniejszym statutem,  

3)   sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową instytucji oraz właściwą gospodarką środkami finansowymi,  

4)   dbałość o   mienie i   stan techniczny instytucji,  

5)   podejmowanie decyzji w   sprawach personalnych,  

6)   wydawanie zarządzeń wewnętrznych w   zakresie działalności DMiT.  

§   8.   1.   W DMiT może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora.  

2.   Zastępcę Dyrektora DMiT powołuje i   odwołuje Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

3.   Zadaniami Zastępcy Dyrektora są w   szczególności sprawy produkcji, emisji i   rozpowszechniania programów telewizyjnych oraz wydawania i   rozpowszechniania czasopism.  

§   9.   1.   Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta powołuje Radę Programową jako organ doradczy i   opiniotwórczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady Programowej, jak również jej skład ilościowy, określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

§   10.   Organizację wewnętrzną DMiT określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   11.   1.   DMiT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych ustawą z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   DMiT samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej DMiT jest ustalony przez Dyrektora roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

4.   DMiT sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.)  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe DMiT podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.  

6.   Zaciąganie zobowiązań przekraczających 50   000,- zł wymaga poinformowania Organizatora.  

§   12.   1.   DMiT pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania DMiT są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora,  

2)   dochody własne pochodzące z   prowadzonej działalności,  

3)   darowizny od osób fizycznych i   instytucji,  

4)   wpływy z   wynajmu pomieszczeń,  

5)   inne źródła.  

§   13.   1.   DMiT może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Wpływy z   działalności gospodarczej po uregulowaniu należnych podatków i   opłat przeznacza się na działalność statutową.  

§   14.   1.   Do składania w   imieniu DM i   T oświadczeńw zakresie jego praw i   obowiązków  

finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności  

prawnych w   imieniu DMiT określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   Przekształcenia, połączenia lub likwidacji Domu Muzyki i   Tańca może dokonać Rada Miasta Zabrze na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »