| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/362/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U.z 2012 r. poz 406) oraz art.8 ust.2 pkt 2   i art.11 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 642) po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Zabrze  
u c h w   a l a  

§   1.   Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Zabrzu w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIII/567/09 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 września 2009 r. w   sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Zabrzu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały NrXXVII/362/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

S T A   T U   T  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JERZEGO FUSIECKIEGO W   ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.   539 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 406),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

4)   niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wchodzącą w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

2.   Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 2/92 i   posiada osobowość prawną .  

3.   Organizatorem Biblioteki jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Biblioteki.  

4.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Zabrze z   zastrzeżeniem § 2   ust.5 .  

5.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w   Katowicach.  

§   3.   1.   Siedzibą i   terenem działania Biblioteki jest Miasto Zabrze.  

2.   Biblioteka posiada filie na terenie Miasta Zabrze, których wykaz i   lokalizację określa   załącznik nr 1   do   niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   1.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

2.   Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:  

1)   gromadzenie, opracowanie i   udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i   samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o   własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i   gospodarczy,  

2)   organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z   uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i   młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,  

3)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,  

4)   popularyzacja książek i   czytelnictwa, współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i   towarzystwami w   rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych i   kulturalnych społeczeństwa,  

5)   prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i   szkoleniowej, doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w   tej dziedzinie,  

6)   podejmowanie innych działań mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   5.   1.   Biblioteką zarządza i   reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych działających w   Bibliotece oraz Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy MBP w   Zabrzu.  

3.   Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

§   6.   Do zakresu obowiązków Dyrektora Biblioteki należy w   szczególności:  

1)   kierowanie sprawami działalności podstawowej i   administracyjnej,  

2)   prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i   środkami finansowymi Biblioteki,  

3)   poszukiwanie i   pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki,  

4)   dobór i   wykorzystanie kadr, nawiązywanie i   rozwiązywanie stosunków pracy z   pracownikami, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,  

5)   przedstawianie organizatorowi i   właściwym instytucjom planów i   sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,  

6)   wydawanie w   obowiązującym terminie regulaminów i   zarządzeń,  

7)   sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.  

§   7.   1.   Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora i   Głównego Księgowego.  

2.   Zastępcę Dyrektora powołuje i   odwołuje Dyrektor Biblioteki w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   8.   Dyrektor i   pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do   zajmowanych stanowisk i   pełnionych funkcji, określone w   odrębnych przepisach.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§   10.   1.   Organem doradczym i   opiniodawczym Dyrektora Biblioteki jest kolegium.  

2.   Skład i   regulamin organizacyjny kolegium określa Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   11.   Przy Bibliotece i   jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Towarzystwa Przyjaciół Książki oraz fundacje, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   12.   1.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r., poz. 406) oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   Biblioteka samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest, ustalony przez Dyrektora, roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

4.   Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr157, poz. 1240 z   późn.zm.).  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.  

§   13.   1.   Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania Biblioteki są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora,  

2)   dotacje otrzymywane z   budżetu państwa,  

3)   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

§   14.   Biblioteka może w   granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi, a   wpływy przeznaczać na cele statutowe. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi określają regulaminy wewnętrzne.  

§   15.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza ramy swojej działalności, pod warunkiem przeznaczenia dochodów uzyskanych z   tej działalności na realizację statutowych celów i   zadań Biblioteki.  

§   16.   1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Biblioteki, w   zakresie praw i   obowiązków finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   17.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  


Załącznik Nr 1  
 

do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

WYKAZ FILII  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JERZEGO FUSIECKIEGO W   ZABRZU  

 

DYREKCJA                

ul. ks. Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze  

WYPOŻYCZALNIACENTRALNA  

ul. ks. Józefa Londzina 3,41-800 Zabrze                

CZYTELNIA OGÓLNA                 I PRASY  

ul. Wyzwolenia 4, 41-800 Zabrze  

CZYTELNIA MULTIMEDIALNA  

ul. Wyzwolenia 2, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 1  

ul. Wolności 450, 41-806 Zabrze-Zaborze  

FILIA NR 2                              

ul. Bytomska 28, 41-803 Zabrze-  

FILIA NR 3                              

ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze-Maciejów  

FILIA NR 4                                            

ul. Stefana Czarnieckiego 44, 41-800 Zabrze                

FILIA NR 5                                            

ul. Tarnopolska 50, 41-807 Zabrze-Mikulczyce  

FILIA NR 6                              

ul. Krakowska 52, 41-808 Zabrze-Rokitnica  

FILIA NR 7                              

ul. ks. Jerzego Badestinusa 60, 41-814 Zabrze-Grzybowice  

FILIA NR 8                              

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114, 41-809 Zabrze-Pawłów  

FILIA NR 9                              

ul. Ignacego Paderewskiego 53, 41-810 Zabrze-Kończyce  

FILIA NR 10                                            

ul. Kazimierza Kruszyny 1, 41-811 Zabrze-Makoszowy  

FILIA NR 11                              

ul. Wolności 177, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 12                              

Plac Krakowski 5   (filia „książki mówionej”), 41-800 Zabrze  

FILIA NR 13                

ul. Wyzwolenia 9   (filia naukowa), 41-800 Zabrze  

FILIA NR 14                              

ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 81, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 15                                            

ul. dr. Henryka Jordana 52, 41-813 Zabrze-Helenka  

FILIA NR 16                              

ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 12, 41-818 Zabrze-Kopernik  

FILIA NR 17                              

ul. ks. doktora Antoniego Korczoka 96, 41-806 Zabrze  

FILIA NR 18                              

ul. Młodego Górnika 2   c, 41-808 Zabrze-  

FILIA NR 19                                            

ul. Jana III Sobieskiego 31, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 20                              

Plac Warszawski 1, 41-800  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »