| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/362/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U.z 2012 r. poz 406) oraz art.8 ust.2 pkt 2   i art.11 ust.1 i   3 ustawy z   dnia 27 czerwca 1997r. o   bibliotekach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 642) po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na wniosek Prezydenta Miasta  

Rada Miasta Zabrze  
u c h w   a l a  

§   1.   Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Zabrzu w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XLIII/567/09 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 14 września 2009 r. w   sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w   Zabrzu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały NrXXVII/362/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

S T A   T U   T  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JERZEGO FUSIECKIEGO W   ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejska Biblioteka Publiczna działa na podstawie:  

1)   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.   539 z   późn. zm.),  

2)   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z   2012 r., poz. 406),  

3)   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

4)   niniejszego Statutu.  

§   2.   1.   Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wchodzącą w   skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.  

2.   Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 2/92 i   posiada osobowość prawną .  

3.   Organizatorem Biblioteki jest Miasto Zabrze, które zapewnia środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Biblioteki.  

4.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Prezydent Miasta Zabrze z   zastrzeżeniem § 2   ust.5 .  

5.   Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska w   Katowicach.  

§   3.   1.   Siedzibą i   terenem działania Biblioteki jest Miasto Zabrze.  

2.   Biblioteka posiada filie na terenie Miasta Zabrze, których wykaz i   lokalizację określa   załącznik nr 1   do   niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   1.   Biblioteka służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury.  

2.   Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez:  

1)   gromadzenie, opracowanie i   udostępnianie materiałów bibliotecznych, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i   samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o   własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i   gospodarczy,  

2)   organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla wszystkich czytelników z   uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i   młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,  

3)   pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,  

4)   popularyzacja książek i   czytelnictwa, współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i   towarzystwami w   rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych i   kulturalnych społeczeństwa,  

5)   prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej i   szkoleniowej, doskonalenie form i   metod pracy bibliotecznej poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w   tej dziedzinie,  

6)   podejmowanie innych działań mających na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   5.   1.   Biblioteką zarządza i   reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze, po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych działających w   Bibliotece oraz Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy MBP w   Zabrzu.  

3.   Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa i   ponosi za nie odpowiedzialność.  

§   6.   Do zakresu obowiązków Dyrektora Biblioteki należy w   szczególności:  

1)   kierowanie sprawami działalności podstawowej i   administracyjnej,  

2)   prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i   środkami finansowymi Biblioteki,  

3)   poszukiwanie i   pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej Biblioteki,  

4)   dobór i   wykorzystanie kadr, nawiązywanie i   rozwiązywanie stosunków pracy z   pracownikami, stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,  

5)   przedstawianie organizatorowi i   właściwym instytucjom planów i   sprawozdań rzeczowych, finansowych oraz wniosków inwestycyjnych,  

6)   wydawanie w   obowiązującym terminie regulaminów i   zarządzeń,  

7)   sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.  

§   7.   1.   Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora i   Głównego Księgowego.  

2.   Zastępcę Dyrektora powołuje i   odwołuje Dyrektor Biblioteki w   uzgodnieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   8.   Dyrektor i   pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do   zajmowanych stanowisk i   pełnionych funkcji, określone w   odrębnych przepisach.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§   10.   1.   Organem doradczym i   opiniodawczym Dyrektora Biblioteki jest kolegium.  

2.   Skład i   regulamin organizacyjny kolegium określa Dyrektor w   porozumieniu z   Prezydentem Miasta.  

§   11.   Przy Bibliotece i   jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, Towarzystwa Przyjaciół Książki oraz fundacje, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   12.   1.   Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z   2012 r., poz. 406) oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   Biblioteka samodzielnie gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest, ustalony przez Dyrektora, roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

4.   Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr157, poz. 1240 z   późn.zm.).  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.  

§   13.   1.   Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finansowania.  

2.   Źródłami finansowania Biblioteki są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatora,  

2)   dotacje otrzymywane z   budżetu państwa,  

3)   środki otrzymywane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

§   14.   Biblioteka może w   granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za swoje usługi, a   wpływy przeznaczać na cele statutowe. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi określają regulaminy wewnętrzne.  

§   15.   Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza ramy swojej działalności, pod warunkiem przeznaczenia dochodów uzyskanych z   tej działalności na realizację statutowych celów i   zadań Biblioteki.  

§   16.   1.   Do składania oświadczeń woli w   imieniu Biblioteki, w   zakresie praw i   obowiązków finansowych oraz majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Biblioteki, określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   17.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  


Załącznik Nr 1  
 

do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej  

 

WYKAZ FILII  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
IM. JERZEGO FUSIECKIEGO W   ZABRZU  

 

DYREKCJA                

ul. ks. Józefa Londzina 3, 41-800 Zabrze  

WYPOŻYCZALNIACENTRALNA  

ul. ks. Józefa Londzina 3,41-800 Zabrze                

CZYTELNIA OGÓLNA                 I PRASY  

ul. Wyzwolenia 4, 41-800 Zabrze  

CZYTELNIA MULTIMEDIALNA  

ul. Wyzwolenia 2, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 1  

ul. Wolności 450, 41-806 Zabrze-Zaborze  

FILIA NR 2                              

ul. Bytomska 28, 41-803 Zabrze-  

FILIA NR 3                              

ul. Johanna Pestalozziego 16, 41-804 Zabrze-Maciejów  

FILIA NR 4                                            

ul. Stefana Czarnieckiego 44, 41-800 Zabrze                

FILIA NR 5                                            

ul. Tarnopolska 50, 41-807 Zabrze-Mikulczyce  

FILIA NR 6                              

ul. Krakowska 52, 41-808 Zabrze-Rokitnica  

FILIA NR 7                              

ul. ks. Jerzego Badestinusa 60, 41-814 Zabrze-Grzybowice  

FILIA NR 8                              

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 114, 41-809 Zabrze-Pawłów  

FILIA NR 9                              

ul. Ignacego Paderewskiego 53, 41-810 Zabrze-Kończyce  

FILIA NR 10                                            

ul. Kazimierza Kruszyny 1, 41-811 Zabrze-Makoszowy  

FILIA NR 11                              

ul. Wolności 177, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 12                              

Plac Krakowski 5   (filia „książki mówionej”), 41-800 Zabrze  

FILIA NR 13                

ul. Wyzwolenia 9   (filia naukowa), 41-800 Zabrze  

FILIA NR 14                              

ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a 81, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 15                                            

ul. dr. Henryka Jordana 52, 41-813 Zabrze-Helenka  

FILIA NR 16                              

ul. prof. Tadeusza Banachiewicza 12, 41-818 Zabrze-Kopernik  

FILIA NR 17                              

ul. ks. doktora Antoniego Korczoka 96, 41-806 Zabrze  

FILIA NR 18                              

ul. Młodego Górnika 2   c, 41-808 Zabrze-  

FILIA NR 19                                            

ul. Jana III Sobieskiego 31, 41-800 Zabrze  

FILIA NR 20                              

Plac Warszawski 1, 41-800  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zegarek

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Współwłaściciel Kancelarii Lex Artist. Odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji u Klientów Kluczowych. Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »