| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/363/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z   2012 r. Nr 406) w   związku z   treścią § 4   Umowy Nr CRU/ 2755/ 2006 z   dnia 9.11.2006 r. zmienionej aneksem Nr 1   z dnia 6   lutego 2007 r. w   sprawie utworzenia i   prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu,po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Nadać Statut Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr V/ 57/ 2007 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 12 lutego 2007 w   sprawie nadania statutu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/363/12  
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  
ZABYTKOWEJ KOPALNI WĘGLA  
KAMIENNEGO „GUIDO” W   ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu, zwana dalej Kopalnią „GUIDO”, jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Zabrze i   Województwo Śląskie, działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r. Nr 406)),  

2)   ustawy z   23 lipca 2003 o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   2003, z   późniejszymi zmianami),  

3)   umowy nr CRU/2755/2006 w   sprawie utworzenia i   prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu, zawartej w   Zabrzu dnia 09.11.2006 r. pomiędzy Gminą Zabrze, a   Województwem Śląskim (zmienionej Aneksem Nr 1   z dnia 06.02.2007 r),  

4)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Kopalnia „Guido” jest samorządową instytucją kultury,  

2.   Kopalnia „Guido” jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 11/2007 i   posiada osobowość prawną .  

3.   Organizatorami Kopalni „Guido” są: Miasto Zabrze i   Województwo Śląskie, które zapewniają środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Kopalni.  

4.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Kopalni „Guido” sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   3.   Siedzibą Kopalni „Guido” jest miasto Zabrze, a   terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polski, a   w przypadku potrzeby realizacji zadań statutowych o   szerszym zakresie, także teren innych państw przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   Kopalnia „Guido” opiekuje się zabytkiem nieruchomym, jakim jest zespół wyrobisk XIX-wiecznych dawnej kopalni „Guido”, wpisanym do rejestru zabytków, rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalni i   stanowiącymi jej wyposażenie, stwarza warunki do udostępnienia wyrobisk oraz zgromadzonych zabytków i   eksponatów dla zwiedzających, a   także upowszechnia i   popularyzuje dobra kultury w   zakresie historii, nauki, techniki i   kultury górniczej oraz prowadzi działalność kulturalną, naukowo-badawczą i   edukacyjną w   zakresie wymienionych dyscyplin.  

§   5.   1.   Kopalnia „Guido” realizuje zadania, o   których mowa w   § 4, w   szczególności przez:  

1)   konserwację i   ochronę substancji zabytkowej dawnej kopalni „Guido” oraz zgromadzonych eksponatów,  

2)   wykonywanie i   nadzorowanie wszelkich czynności, w   tym robót podziemnych z   zastosowaniem techniki górniczej, niezbędnych do ochrony, zabezpieczenia i   udostępniania obiektów do ruchu turystycznego,  

3)   wykonywanie i   nadzorowanie wszelkich czynności, w   tym robót podziemnych, z   zastosowaniem techniki górniczej, niezbędnych do ochrony, zabezpieczenia i   udostępniania turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz połączonych z   nią podziemnych wyrobisk na warunkach określonych umową o   ustanowieniu użytkowania górniczego na rzecz Miasta Zabrze oraz przepisami prawa geologicznego i   górniczego,  

4)   gromadzenie, dokumentowanie i   upowszechnianie zabytków oraz innych dóbr kultury,  

5)   współdziałanie w   zakresie krajowej i   zagranicznej wymiany kulturalnej,  

6)   prowadzenie działalności usługowej, marketingowej i   consultingowej w   obrębie zadań własnych,  

7)   zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów dóbr kultury (zabytków i   materiałów dokumentacyjnych), przyjmowanie depozytów eksponatów, a   także pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,  

8)   zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i   korzystania z   zabytków, obiektów i   zbiorów,  

9)   promowanie kultury przemysłowej regionu, zwłaszcza związanej z   górnictwem węgla kamiennego,  

10)   prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz edukacyjnej i   szkoleniowej,  

11)   prowadzenie badań i   dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki kulturowej,  

12)   organizowanie konferencji naukowych, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, wystawienniczych, targowych i   innych, zgodnych z   zakresem określonym w   § 4.  

13)   współpracę z   jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury i   oświaty, stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi i   naukowymi oraz związkami twórczymi w   zakresie programowania i   realizacji przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i   innych przedsięwzięć związanych z   szeroko rozumianą rewitalizacją i   rekultywacją,  

14)   edukację kulturalną i   wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

15)   działalność informacyjną w   dziedzinie kultury w   tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z   górnictwem i   przemysłem, sztuką i   innymi dziedzinami skierowanymi na zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej,  

16)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

17)   prezentowanie dorobku kulturalnego Zabrza i   Województwa Śląskiego na terenie Polski i   za granicą poprzez uczestnictwo w   festiwalach, przeglądach i   innych imprezach o   charakterze kulturalnym,  

18)   uczestnictwo w   projektach unijnych jako beneficjent, partner projektu lub realizator projektu z   zakresu promocji, kultury, turystyki i   szeroko rozumianej rewitalizacji i   rekultywacji a   także innych projektów dla Miasta Zabrze i   społeczności lokalnej oraz Województwa Śląskiego,  

2.   W celu realizacji zadań wymienionych w   ust. 1. Kopalnia „Guido” współpracuje z   instytucjami i   organizacjami społecznymi.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   6.   1.   Kopalnią „Guido” kieruje Dyrektor Kopalni „Guido”, zwany dalej „Dyrektorem”  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze, w   uzgodnieniu z   Zarządem Województwa Śląskiego, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

§   7.   1.   Dyrektor Kopalni „Guido” kieruje całokształtem działalności Kopalni „Guido”, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny, a   do jego zakresu działania należy w   szczególności:  

1)   ogólne kierownictwo w   sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i   administracyjnych,  

2)   ogólny nadzór nad zbiorami i   majątkiem Kopalni „Guido”,  

3)   reprezentowanie Kopalni „Guido” na zewnątrz,  

4)   przedstawianie Organizatorom planów rzeczowych i   finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,  

5)   aprobowanie wydatków w   granicach budżetu oraz przyznanych funduszy specjalnych,  

6)   pełnienie wobec zatrudnionych pracowników obowiązków pracodawcy w   rozumieniu Kodeksu Pracy,  

7)   stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;  

8)   bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,  

9)   redakcja wydawnictw naukowych,  

10)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych,  

11)   zawieranie umów i   powierzanie specjalistom lub instytucjom prac zleconych w   trybie zgodnym z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Zabrze:  

1)   materiały planistyczne w   zakresie i   terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zabrze,  

2)   plan działalności instytucji, obejmujący w   miarę potrzeb: plan usług, przychodów i   kosztów, plan remontów i   konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji,  

3)   półroczne i   roczne sprawozdania z   wykonania zadań w   zakresie rzeczowym i   finansowym, w   terminie odpowiednio do 31 lipca po zakończeniu pierwszego półrocza i   do 31 stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego,  

4)   ) inne sprawozdania i   materiały, w   terminach określonych w   przepisach szczególnych, składane są u   Prezydenta Miasta Zabrze, a   kopie z   ich zatwierdzeniem (z wyjątkiem półrocznych) przesyłane są do Zarządu Województwa Śląskiego.  

3.   Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego informacje finansowe i   merytoryczne w   zakresie i   terminach ustalonych przez Zarząd konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego.  

§   8.   1.   Dyrektor kieruje Kopalnią „Guido” przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora,  

2.   Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor w   uzgodnieniu z   Organizatorami.  

§   9.   Szczegółową organizację Kopalni „Guido” określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatorów z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§   10.   1.   Dyrektor może w   porozumieniu z   Organizatorami powołać Radę Programową jako organ doradczy i   opiniodawczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady Programowej jak również   jej skład ilościowy określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   11.   1.   Kopalnia „Guido” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 406) oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   Kopalnia „Guido” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Kopalni „Guido” jest ustalony przez Dyrektora roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości rocznej dotacji Organizatorów.  

4.   Kopalnia „Guido” sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.).  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe Kopalni „Guido” podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zabrze.  

§   12.   1.   Kopalnia „Guido” pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finasowania.  

2.   Źródłami finasowania Kopalni „Guido” są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatorów,  

2)   wpływy z   prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i   dzierżawy składników majątkowych),  

3)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

§   13.   1.   Kopalnia „Guido” może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad określonych w   obowiązujących przepisach, w   szczególności w   zakresie usług:  

1)   wynajem,  

2)   umieszczanie reklam,  

3)   wykonywanie ekspertyz naukowych i   specjalistycznych,  

4)   prowadzenie działalności gastronomicznej i   hotelarskiej,  

5)   usługi konserwatorskie,  

6)   usługi transportowe,  

7)   sprzedaż wydawnictw i   pamiątek, prowadzenie działalności handlowej w   zakresie obrotu dziełami sztuki i   artykułami użytku kulturalnego,  

8)   impresariat artystyczny,  

9)   organizacja imprez okolicznościowych wykonywanych na zlecenie,  

10)   usług fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych wydawniczych związanych w   szczególności z   upowszechnianiem kultury i   dziedzictwa przemysłowego,  

11)   prowadzenie kursów artystycznych oraz innej działalności z   zakresu szkoleń i   edukacji, promocji i   reklamy,  

12)   prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i   innego sprzętu użytku kulturalnego,  

13)   usługi consultingowe z   zakresu promocji, turystyki, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działalności kulturalnej i   finansowanie inwestycji,  

14)   prowadzenie prac z   zastosowaniem technik górniczych.  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej Kopalni „Guido” mogą być wykorzystywane wyłącznie dla realizacji celów statutowych.  

§   14.   1.   Do składania w   imieniu Muzeum oświadczeń w   zakresie jego praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Kopalni "Guido" mogą dokonać Organizatorzy na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »