| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/363/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art.13 ust. 1   i 2   Ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz.U. z   2012 r. Nr 406) w   związku z   treścią § 4   Umowy Nr CRU/ 2755/ 2006 z   dnia 9.11.2006 r. zmienionej aneksem Nr 1   z dnia 6   lutego 2007 r. w   sprawie utworzenia i   prowadzenia wspólnej instytucji kultury pn. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu,po konsultacjach określonych uchwałą Nr LVIII/762/10 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 13 września 2010 r. w   sprawie określenia sposobów konsultowania z   Zabrzańską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze  

Rada Miasta Zabrze  
uchwala:  

§   1.   Nadać Statut Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr V/ 57/ 2007 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 12 lutego 2007 w   sprawie nadania statutu Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/363/12  
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

STATUT  
ZABYTKOWEJ KOPALNI WĘGLA  
KAMIENNEGO „GUIDO” W   ZABRZU  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu, zwana dalej Kopalnią „GUIDO”, jest wspólną instytucją kultury, prowadzoną przez Gminę Zabrze i   Województwo Śląskie, działającą w   szczególności na podstawie:  

1)   ustawy z   25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2012 r. Nr 406)),  

2)   ustawy z   23 lipca 2003 o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   2003, z   późniejszymi zmianami),  

3)   umowy nr CRU/2755/2006 w   sprawie utworzenia i   prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” w   Zabrzu, zawartej w   Zabrzu dnia 09.11.2006 r. pomiędzy Gminą Zabrze, a   Województwem Śląskim (zmienionej Aneksem Nr 1   z dnia 06.02.2007 r),  

4)   niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Kopalnia „Guido” jest samorządową instytucją kultury,  

2.   Kopalnia „Guido” jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Zabrze pod nr 11/2007 i   posiada osobowość prawną .  

3.   Organizatorami Kopalni „Guido” są: Miasto Zabrze i   Województwo Śląskie, które zapewniają środki potrzebne do prowadzenia działalności, utrzymania i   rozwoju Kopalni.  

4.   Bezpośredni nadzór nad działalnością Kopalni „Guido” sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   3.   Siedzibą Kopalni „Guido” jest miasto Zabrze, a   terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polski, a   w przypadku potrzeby realizacji zadań statutowych o   szerszym zakresie, także teren innych państw przy zachowaniu odpowiednich przepisów prawnych.  

Rozdział 2.
Zakres działalności  

§   4.   Kopalnia „Guido” opiekuje się zabytkiem nieruchomym, jakim jest zespół wyrobisk XIX-wiecznych dawnej kopalni „Guido”, wpisanym do rejestru zabytków, rzeczami ruchomymi gromadzonymi na terenie kopalni i   stanowiącymi jej wyposażenie, stwarza warunki do udostępnienia wyrobisk oraz zgromadzonych zabytków i   eksponatów dla zwiedzających, a   także upowszechnia i   popularyzuje dobra kultury w   zakresie historii, nauki, techniki i   kultury górniczej oraz prowadzi działalność kulturalną, naukowo-badawczą i   edukacyjną w   zakresie wymienionych dyscyplin.  

§   5.   1.   Kopalnia „Guido” realizuje zadania, o   których mowa w   § 4, w   szczególności przez:  

1)   konserwację i   ochronę substancji zabytkowej dawnej kopalni „Guido” oraz zgromadzonych eksponatów,  

2)   wykonywanie i   nadzorowanie wszelkich czynności, w   tym robót podziemnych z   zastosowaniem techniki górniczej, niezbędnych do ochrony, zabezpieczenia i   udostępniania obiektów do ruchu turystycznego,  

3)   wykonywanie i   nadzorowanie wszelkich czynności, w   tym robót podziemnych, z   zastosowaniem techniki górniczej, niezbędnych do ochrony, zabezpieczenia i   udostępniania turystycznego Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz połączonych z   nią podziemnych wyrobisk na warunkach określonych umową o   ustanowieniu użytkowania górniczego na rzecz Miasta Zabrze oraz przepisami prawa geologicznego i   górniczego,  

4)   gromadzenie, dokumentowanie i   upowszechnianie zabytków oraz innych dóbr kultury,  

5)   współdziałanie w   zakresie krajowej i   zagranicznej wymiany kulturalnej,  

6)   prowadzenie działalności usługowej, marketingowej i   consultingowej w   obrębie zadań własnych,  

7)   zakupy, przyjmowanie darowizn, zapisów dóbr kultury (zabytków i   materiałów dokumentacyjnych), przyjmowanie depozytów eksponatów, a   także pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,  

8)   zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i   korzystania z   zabytków, obiektów i   zbiorów,  

9)   promowanie kultury przemysłowej regionu, zwłaszcza związanej z   górnictwem węgla kamiennego,  

10)   prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz edukacyjnej i   szkoleniowej,  

11)   prowadzenie badań i   dokumentowanie dziedzictwa przemysłowego na potrzeby turystyki kulturowej,  

12)   organizowanie konferencji naukowych, imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, wystawienniczych, targowych i   innych, zgodnych z   zakresem określonym w   § 4.  

13)   współpracę z   jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury i   oświaty, stowarzyszeniami społeczno – kulturalnymi i   naukowymi oraz związkami twórczymi w   zakresie programowania i   realizacji przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i   innych przedsięwzięć związanych z   szeroko rozumianą rewitalizacją i   rekultywacją,  

14)   edukację kulturalną i   wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i   młodzieży,  

15)   działalność informacyjną w   dziedzinie kultury w   tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z   górnictwem i   przemysłem, sztuką i   innymi dziedzinami skierowanymi na zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej,  

16)   prowadzenie działalności wydawniczej,  

17)   prezentowanie dorobku kulturalnego Zabrza i   Województwa Śląskiego na terenie Polski i   za granicą poprzez uczestnictwo w   festiwalach, przeglądach i   innych imprezach o   charakterze kulturalnym,  

18)   uczestnictwo w   projektach unijnych jako beneficjent, partner projektu lub realizator projektu z   zakresu promocji, kultury, turystyki i   szeroko rozumianej rewitalizacji i   rekultywacji a   także innych projektów dla Miasta Zabrze i   społeczności lokalnej oraz Województwa Śląskiego,  

2.   W celu realizacji zadań wymienionych w   ust. 1. Kopalnia „Guido” współpracuje z   instytucjami i   organizacjami społecznymi.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   6.   1.   Kopalnią „Guido” kieruje Dyrektor Kopalni „Guido”, zwany dalej „Dyrektorem”  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Zabrze, w   uzgodnieniu z   Zarządem Województwa Śląskiego, zgodnie z   obowiązującymi przepisami prawa.  

§   7.   1.   Dyrektor Kopalni „Guido” kieruje całokształtem działalności Kopalni „Guido”, czuwa nad jego mieniem i   jest za nie odpowiedzialny, a   do jego zakresu działania należy w   szczególności:  

1)   ogólne kierownictwo w   sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i   administracyjnych,  

2)   ogólny nadzór nad zbiorami i   majątkiem Kopalni „Guido”,  

3)   reprezentowanie Kopalni „Guido” na zewnątrz,  

4)   przedstawianie Organizatorom planów rzeczowych i   finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,  

5)   aprobowanie wydatków w   granicach budżetu oraz przyznanych funduszy specjalnych,  

6)   pełnienie wobec zatrudnionych pracowników obowiązków pracodawcy w   rozumieniu Kodeksu Pracy,  

7)   stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;  

8)   bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,  

9)   redakcja wydawnictw naukowych,  

10)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych,  

11)   zawieranie umów i   powierzanie specjalistom lub instytucjom prac zleconych w   trybie zgodnym z   obowiązującymi przepisami.  

2.   Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Zabrze:  

1)   materiały planistyczne w   zakresie i   terminach określonych przez Prezydenta Miasta Zabrze,  

2)   plan działalności instytucji, obejmujący w   miarę potrzeb: plan usług, przychodów i   kosztów, plan remontów i   konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji,  

3)   półroczne i   roczne sprawozdania z   wykonania zadań w   zakresie rzeczowym i   finansowym, w   terminie odpowiednio do 31 lipca po zakończeniu pierwszego półrocza i   do 31 stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego,  

4)   ) inne sprawozdania i   materiały, w   terminach określonych w   przepisach szczególnych, składane są u   Prezydenta Miasta Zabrze, a   kopie z   ich zatwierdzeniem (z wyjątkiem półrocznych) przesyłane są do Zarządu Województwa Śląskiego.  

3.   Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego informacje finansowe i   merytoryczne w   zakresie i   terminach ustalonych przez Zarząd konieczne do opracowania projektu budżetu Województwa Śląskiego.  

§   8.   1.   Dyrektor kieruje Kopalnią „Guido” przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora,  

2.   Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor w   uzgodnieniu z   Organizatorami.  

§   9.   Szczegółową organizację Kopalni „Guido” określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatorów z   uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  

§   10.   1.   Dyrektor może w   porozumieniu z   Organizatorami powołać Radę Programową jako organ doradczy i   opiniodawczy.  

2.   Szczegółowe zasady i   tryb działania Rady Programowej jak również   jej skład ilościowy określi regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   11.   1.   Kopalnia „Guido” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w   Ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2012 r., poz. 406) oraz innych obowiązujących przepisów.  

2.   Kopalnia „Guido” prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.  

3.   Podstawą gospodarki finansowej Kopalni „Guido” jest ustalony przez Dyrektora roczny plan finansowy z   zachowaniem wysokości rocznej dotacji Organizatorów.  

4.   Kopalnia „Guido” sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz 1240 z   późn. zm.).  

5.   Roczne sprawozdanie finansowe Kopalni „Guido” podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Zabrze.  

§   12.   1.   Kopalnia „Guido” pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych źródeł finasowania.  

2.   Źródłami finasowania Kopalni „Guido” są:  

1)   dotacje podmiotowe i   celowe przyznane przez organizatorów,  

2)   wpływy z   prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i   dzierżawy składników majątkowych),  

3)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

4)   środki z   innych źródeł.  

§   13.   1.   Kopalnia „Guido” może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad określonych w   obowiązujących przepisach, w   szczególności w   zakresie usług:  

1)   wynajem,  

2)   umieszczanie reklam,  

3)   wykonywanie ekspertyz naukowych i   specjalistycznych,  

4)   prowadzenie działalności gastronomicznej i   hotelarskiej,  

5)   usługi konserwatorskie,  

6)   usługi transportowe,  

7)   sprzedaż wydawnictw i   pamiątek, prowadzenie działalności handlowej w   zakresie obrotu dziełami sztuki i   artykułami użytku kulturalnego,  

8)   impresariat artystyczny,  

9)   organizacja imprez okolicznościowych wykonywanych na zlecenie,  

10)   usług fotograficznych, filmowych, plastycznych oraz innych wydawniczych związanych w   szczególności z   upowszechnianiem kultury i   dziedzictwa przemysłowego,  

11)   prowadzenie kursów artystycznych oraz innej działalności z   zakresu szkoleń i   edukacji, promocji i   reklamy,  

12)   prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i   innego sprzętu użytku kulturalnego,  

13)   usługi consultingowe z   zakresu promocji, turystyki, pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie działalności kulturalnej i   finansowanie inwestycji,  

14)   prowadzenie prac z   zastosowaniem technik górniczych.  

2.   Środki uzyskane z   działalności gospodarczej Kopalni „Guido” mogą być wykorzystywane wyłącznie dla realizacji celów statutowych.  

§   14.   1.   Do składania w   imieniu Muzeum oświadczeń w   zakresie jego praw i   obowiązków finansowych i   majątkowych uprawniony jest Dyrektor.  

2.   Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w   imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Kopalni "Guido" mogą dokonać Organizatorzy na zasadach i   w trybie przewidzianym w   obowiązujących przepisach.  

2.   Zmiany i   uzupełnienia niniejszego Statutu dokonuje się w   trybie i   na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »