| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/366/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 20 sierpnia 2012r.

w sprawie zasad używania symboli miejskich, okoliczności korzystania z hejnału miejskiego i łańcucha ceremonialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późn. zm.) oraz § 7   ust.2 Statutu Miasta Zabrze nadanego Uchwałą Nr XXIV/ 321/ 12 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 11.06.2012 r. na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.  

Rada Miasta Zabrze  

§   1.   Przyjmuje się następujące zasady używania symboli miejskich oraz okoliczności korzystania z   hejnału miejskiego i   łańcucha ceremonialnego:  

1.   Herb Miasta  

a)   Herb Miasta może być wykorzystywany przez miejskie jednostki organizacyjne i   jednostki pomocnicze Miasta Zabrze.  

b)   Herb może być używany przez inne instytucje i   osoby prywatne do celów reprezentacyjnych i   promocyjnych za zgodą Rady Miasta.  

c)   Herb umieszcza się w   sali Rady Miasta poniżej godła państwowego lub z   boku godła zgodnie z   zasadą precedencji  

d)   Herb można umieszczać w   innych pomieszczeniach oraz budynkach Zabrza, zawsze poniżej godła państwowego lub z   boku godła zgodnie z   zasadą precedencji.  

e)   Herbu Miasta można używać między innymi na insygniach i   symbolach władz samorządowych, pieczęciach, emblematach, drukach urzędowych instytucji miejskich, na sztandarach instytucji i   miejskich jednostek organizacyjnych   oraz na ich stronach internetowych, na wizytówkach radnych i   urzędników miejskich.  

2.   Flaga miejska  

a)   Flagę Miasta podnosi się na budynku Urzędu Miejskiego oraz w   miejscach publicznych w   czasie uroczystości państwowych i   miejskich oraz w   innych przypadkach analogicznie do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego flagi państwowej.  

b)   Flaga Miasta może być wywieszana przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz przez przedsiębiorstwa, firmy i   instytucje, których siedziby znajdują się na terenie miasta, samodzielnie lub łącznie z   flagą narodową z   okazji świąt lokalnych i   narodowych.  

c)   O innych sytuacjach wykorzystywania flagi decyduje Prezydent Miasta Zabrze.  

3.   Sztandar miejski  

a)   Sztandar Miejski może być używany w   czasie uroczystych sesji Rady Miasta, w   czasie świąt i   uroczystości państwowych organizowanych w   mieście oraz innych okoliczności, o   których decyduje Prezydent Miasta Zabrze.  

b)   Podczas uroczystości organizowanych w   Zabrzu, sztandar miejski ma pierwszeństwo przed innymi sztandarami.  

c)   Sztandar jest używany wg ceremoniału stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.  

d)   Sztandar przechowywany jest w   siedzibie władz Miasta w   miejscu do tego przeznaczonym. Opiekę nad sztandarem sprawuje Prezydent Miasta poprzez wyznaczonych członków pocztu sztandarowego.  

4.   Łańcuch ceremonialny  

a)   Łańcuch ceremonialny zakładany jest przez Przewodniczącego Rady Miasta podczas sesji Rady Miasta.  

b)   Prezydent występuje w   łańcuchu, gdy reprezentuje miasto na zewnątrz, w   sytuacjach uroczystych lub w   innych sytuacjach kiedy okoliczności tego wymagają.  

5.   Hejnał miejski  

a)   Hejnał miejski winien być wykonywany przed uroczystościami państwowymi i   miejskim ,podczas zawodów sportowych organizowanych przez miasto oraz przed uroczystymi sesjami Rady Miasta.  

b)   O pozostałych przypadkach wykonywania hejnału decyduje Prezydent Miasta Zabrze.  

§   2.   1.   Herb Miasta, jak i   inne symbole Miasta podlegają ochronie prawa.  

2.   Herb, flaga, sztandar i   hejnał Miasta mogą być umieszczane, używane i   rozpowszechniane wyłącznie w   sposób zapewniający im należną cześć, powagę i   szacunek.  

3.   Używanie herbu, flagi, sztandaru i   hejnału Miasta nie może godzić w   dobre obyczaje, prestiż i   interes Miasta.  

4.   Podmioty uprawnione lub upoważnione do posługiwania się herbem oraz flagą miejską powinny używać ich w   kształcie, proporcjach i   barwach zgodnych z   wzorami graficznymi przedstawionymi w   Statucie Miasta. Dopuszcza sie używanie herbu w   postaci dwubarwnej.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§   4.   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/422/2000 z   dnia 18 grudnia 2000 r. w   sprawie zasad używania symboli miejskich oraz okoliczności korzystania z   hejnału oraz łańcucha ceremonialnego oraz Uchwała Nr XXXIII/434/08 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 15 grudnia 2008 roku w   sprawie zmiany uchwały nr XXVII/422/2000 Rady Miejskiej w   Zabrzu z   dnia 18 grudnia 2000 roku w   sprawie zasad używania symboli miejskich oraz okoliczności korzystania z   hejnału miejskiego oraz łańcucha ceremonialnego.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze  


mgr   Marian   Czochara

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/366/12    
Rady Miasta Zabrze    
z dnia 20 sierpnia 2012 r.  
 

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO  

1.   Poczet sztandarowy  

a)   Poczet sztandarowy składa się z   trzech osób: chorążego i   dwóch osób asysty.  

b)   Członków pocztu sztandarowego wyznacza Prezydent Miasta.  

c)   Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i   ciemnego garnituru wizytowego (dla mężczyzn), białej bluzki i   ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w   barwach sztandaru przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i   białych rękawiczek.  

2.   Podstawowe zasady  

a)   Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez członka (chorążego) pocztu sztandarowego w   pozycji „   Spocznij   " (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru „   Baczność”   (trzymający sztandar unosi go pionowo), lub „   Baczność, Sztandar prezentuj   " (trzymający sztandar pochyla go pod kątem ok. 60 °), przy czym wojskowa komenda   „Baczność, Prezentuj broń”   jest tożsama z   komendą   „Baczność, Sztandar prezentuj”.  

b)   Podczas trwania uroczystości osoba trzymająca sztandar nie wypuszcza go z   rąk; sztandaru w   takich sytuacjach nie umieszcza się również w   stojaku. W   stojaku sztandar może być umieszczony w   czasie sesji Rady Miasta.  

c)   Sztandar przyjmuje pozycję „   Baczność   " (sztandar jest unoszony) w   sytuacji kiedy pada komenda: „Baczność”, z   zastrzeżeniem pkt. 2, lit. d niniejszego ceremoniału.  

d)   Pozycja   „Baczność, Sztandar prezentuj   ” (sztandar jest pochylany) przyjmowana jest wyłącznie w   sytuacji śpiewania hymnu państwowego, ślubowania radnych na sztandar, czytania ewangelii, przeistoczenia, podniesienia i   błogosławieństwa w   trakcie nabożeństw religijnych, dekorowania sztandaru odznaczeniem (medalem, orderem), oddawanie honorów osobom lub symbolom, po komendzie: „   Sztandar prezentuj".  

3.   Ceremoniał wprowadzania pocztu sztandarowego  

a)   Sztandar podczas uroczystości wprowadzany jest przez poczet sztandarowy.  

b)   Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną kolejność.  

c)   Prowadzący uroczystość podaje komendę:   „Całość powstań. Baczność. Sztandar wprowa dzić”.  

d)   Sztandar wprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w   takiej kolejności, aby osoba niosąca sztandar ( chorąży) zajmowała środkowe (drugie z   kolei) miejsce.  

e)   Osoba niosąca sztandar trzyma go na prawym ramieniu bławat mając za sobą, a   drzewce w   pozycji poziomej. Prawa ręka jest wyprostowana i   spoczywa na drzewcu, a   lewa ręka wzdłuż tułowia  

f)   Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości) osoba niosąca sztandar utrzymuje go w   pozycji   „ Baczność”   (unosi go).  

g)   Pada komenda:   „Spocznij”   (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), sztandar przyjmuje pozycje   „Spocznij”.  

h)   Rozpoczyna się dalsza część uroczystości.  

4.   Ceremoniał wyprowadzania pocztu sztandarowego  

a)   Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.  

b)   Prowadzący uroczystość podaje komendę:   „Baczność. Sztandar wyprowadzić”.  

c)   Sztandar w   momencie podania komendy   „Baczność”   przyjmuje pozycję   „Baczność”   (jest uniesiony), a   następnie osoba trzymająca go opiera drzewce sztandaru o   prawe ramię. Podczas wyprowadzania sztandaru osoba niosąca go trzyma sztandar na prawym ramieniu bławat mając za sobą, a   drzewce w   pozycji poziomej. Prawa ręka jest wyprostowana i   spoczywa na drzewcu, a   lewa ręka wzdłuż tułowia, jak przy wprowadzaniu.  

d)   Poczet sztandarowy w   ustalonej powyżej kolejności krokiem marszowym opuszcza salę, w   której odbywa się uroczystość.  

e)   Po opuszczeniu przez poczet sztandarowy sali, w   której odbywa się uroczystość, następuje komenda:   „Spocznij”,   ( uczestnicy uroczystości mogą usiąść).  

5.   Ceremoniał przekazywania sztandaru  

a)   Po ceremonii wprowadzenia sztandaru nie pada komenda: „   Spocznij”,   (zebrani na uroczystości zachowują postawę baczność).  

b)   Prowadzący uroczystość podaje komendę:   „Do przejęcia sztandaru – wystąp”.   (Sztandar zachowuje pozycję   „Baczność”   )  

c)   Do pocztu sztandarowego podchodzą członkowie nowego pocztu sztandarowego, którzy mają przejąć sztandar i   stają naprzeciw.  

d)   Osoby towarzyszące osobie niosącej sztandar zdejmują szarfy sztandarowe i   zakładają je osobom przejmującym sztandar (osoby przejmujące sztandar mają już założone białe rękawiczki).  

e)   Osoba niosąca sztandar przekazuje sztandar osobie przejmującej, a   następnie zdejmuje swoją szarfę i   zakłada ją trzymającemu sztandar.  

f)   Przedstawiciele ustępującego pocztu sztandarowego opuszczają zajmowane miejsce, które natychmiast zajmują przedstawiciele nowego pocztu sztandarowego. Sztandar zachowuje pozycję „   Baczność”.  

g)   Następuje komenda:   „Sztandar prezentuj”.   Osoba trzymająca sztandar przyjmuje pozycję   „Baczność. Sztandar prezentuj"   (pochyla sztandar)  

h)   Gdy pada komenda:   „Spocznij”.   Sztandar przyjmuje pozycję   „Spocznij".   Zebrani na uroczystości przyjmują postawę   „Spocznij”   (mogą usiąść).  

i)   Następuje dalsza część uroczystości.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »